ВСТУП

 

Фінанси підприємств за своєю сутністю — це складна еконо­мічна категорія. Фінанси підприємств — це різноманітні фонди фі­нансових ресурсів, що створюються і використовуються з метою здій­снення виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг, у різних га­лузях, а також для фінансування інших видів діяльності підприємства. Щоб успішно функціонувати на ринку, кожне підприємство повинно залучати зовнішні джерела фінансування.

Фінанси підприємств — це мистецтво, професія фінансиста по­требує таланту, терпіння і вміння. Особливістю її є те, що за різними формами фінансових відносин можна бачити світ економіки у її взає­мозв'язку і гармонії. В умовах ринкової економіки акцентується осо­блива увага на перебудову форм і методів організації навчального процесу, який повинен забезпечити творче засвоєння програмного матеріалу за умов тісної інтеграції його з реальною практикою до­сягненнями науки. Виходячи з цього, необхідно значно розширити і поглибити самостійну творчу роботу студентів в умовах вищої шко­ли: особливо на виробництві. Останнє — є одним з найбільш важ­ливих методів підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, оскіль­ки дає можливість готувати реальних спеціалістів для національного господарства країни.

Навчальні матеріали представлені на підставі переліку зміс­товних модулів (блоків змістовних модулів навчальних дисциплін), що сформовані на основі освітньо-професійної програми підготовки і


структурно логічної схеми підготовки фахівців. Навчальна дисциплі­на формується як система змістовних модулей, передбачених для за­своєння студентом, об'єднаних в блоки змістовних модулей — розділи навчальних дисциплін.

Представлені матеріали можуть стати в нагоді студентам під час вивчення та самостійного засвоєння курсу «Фінанси підприємств». Для цього у посібнику надається система схем, таблиць, розміщених у певній логічній послідовності відповідно до програми курсу, в якій узагальнено найбільш суттєвий і складний матеріал. Це доцільно ви­користовувати під час лекційних занять, щоб студенти не втрачали часу на його копіювання, а концентрували увагу на засвоєнні змісту програмного матеріалу.

У теоретично-практичному посібнику важливе значення для по­глибленого засвоєння теорії з «Фінансів підприємств» мають практич­ні заняття, і тому представлені навчальні матеріали допоможуть сту­денту ефективніше підготуватися до занять. До кожного змістовного модулю, згідно з темами курсу «Фінанси підприємств», розроблено систему відкритих тестів на формулювання та структурування від­повідей технічних та ситуаційних вправ, графічних диктантів, прак­тичної роботи за допомогою електронних таблиць Excel, для творчого мислення студентів та практичних навичок.