4.1.   Кредитування підприємств

 

Ситуаційні вправи

Час: 90 хв.

Мета: уміти використовувати інструктивний матеріал та положення про кредитування юридичних осіб банку та застосовувати його при ви­рішенні ситуацій, які можуть виникати при оформленні заявки на кредит.

Завдання:

Встановити, який перелік документів позичальник повинен надати банку для отримання кредиту.

Назвіть основний документ, яким керуються робітники банку при оформленні кредитного договору.

Вкажіть форми, види, принципи, об'єкти кредитування, порядок оформлення та отримання банківського кредиту, його видачі та по­гашення.

Встановити порядок оформлення заявки на кредит та складання кредитного договору.

Ситуація 4.1.1

Вихідні дані:

Підприємство ВАТ «Електромашина», яке займається виробниц­твом електрообладнання (розташоване в м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 25, ідентифікаційний код 14340402, поточний рахунок 26007200187001), просить обслуговуючий банк — дирекцію КФ «ПриватБанк» (розташо­ваний у м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 3, код 311272, ідентифікаційний номер 19311279) видати на модернізацію виробничого цеху кредит у сумі 200,0 тис. грн. терміном на 2 роки під 19 % річних. Джерелом по­гашення кредиту буде виручка від реалізації продукції.

Підприємство зареєстровано міськвиконкомом м. Кривий Ріг 11.07.98 р. за № 150. Організаційно-правова форма підприємства від­крите акціонерне товариство. Форма власності підприємства ко­лективна. Статутний капітал підприємства на останню звітну дату складає 7139,0 тис. грн. Підприємство як платник податків зареєстро­вано у Північній державній податковій інспекції у м. Кривий Ріг. Основ­ними джерелами фінансування модернізації цеху є: амортизація в сумі 350,0 тис. грн.; прибуток в сумі 110,0 тис. грн.

Керівник підприємства — Валорчук Анатолій Васильович, гол. бух­галтер — Петрова Валентина Андріївна.

Методика виконання практичного завдання:

Для одержання кредиту позичальник звертається до банку з обґрун­тованим клопотанням-заявкою, у якій, як правило, йдеться про захід, що кредитується, суму кредиту, строк кредитування, розмір плати за кре­дит, джерела погашення кредиту та ін. Разом із клопотанням-заявою по­зичальник подає банку такі документи:

техніко-економічне обґрунтування кредитованого заходу;

копії контрактів (договорів) між продавцем і покупцями;

копії договорів оренди землі, приміщень, обладнання тощо;

розрахунки очікуваних доходів від проведення заходу, що кредиту­ється, за рахунок яких очікується погасити майбутній кредит;

бухгалтерські та фінансові звіти (форма 1 «Баланс підприємства», форма 2 «Звіт про фінансові результати» форма 3 «Звіт про рух грошових коштів» форма 4 «Звіт про власний капітал») за звітний рік і квартал;

виписки за рахунками позичальника, відкритими в інших банках,

висновки аудиторських фірм про фінансовий стан позичальника;

договір застави, поручительства, гарантії, страхування (один з цих документів або декілька за вимогою банку);

бізнес-план по новоздійснюваному заходу;

розрахунки надходження та витрачання грошових коштів;

розрахунок одержання прибутку та його розподілу.

При необхідності банк може вимагати від позичальника інші до­кументи і відомості, які підтверджують його платоспроможність і забез­печення повернення кредиту.

Позичальник, який не є клієнтом банку, подає йому додатково такі документи:

статут підприємства, зареєстрований і затверджений у встановле­ному порядку;

засновницький договір;

свідоцтво про реєстрацію;

довідку про знаходження на обліку у податковому органі;

картку зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на рахунку, завірену у встановленому порядку та ін.

Під час оформленні одержання довгострокового кредиту на фі­нансування капітальних витрат позичальник надає в банк документи, необхідні для відкриття кредитування капітальних вкладень, а також контракт на побудову, договори на постачання необхідного виробничо­го обладнання, документи на відведення земельної ділянки (землекорис­тування), проектно-технічну документацію на заходи, які проводяться, основні техніко-економічні показники проекту, бізнес-план,розрахунок доходності та окупності капітальних затрат, що кредитуються, та ін.

Після одержання клопотання-заяви та необхідних документів для надання кредиту, вивчення цих документів банком останній оцінює ді­лову репутацію позичальника, його кредитоспроможність, можливість видачі йому кредиту та своєчасність його погашення.

Серед показників, на основі яких банк приймає рішення про видачу позичальнику кредиту, найважливішим є кредитоспроможність, тобто наявність умов для видачі кредиту та можливості своєчасного його по­гашення.

Подпись:
Кредитоспроможність позичальника оцінюється на підставі де­кількох показників, які характеризують доходність підприємства, його платоспроможність, ліквідність, забезпечення власними джерелами та ін. Вибір тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальника залежить від форми власності, галузі економіки, осо­бливості виробничо-фінансової діяльності та ін. Після розрахунку та аналізу відповідних показників (коефіцієнтів), вивчення умов робо­ти клієнта банк робить (виводить) загальну оцінку фінансового стану позичальника шляхом вирахування інтегрального показника і на ко­лективному рівні приймає рішення про доцільність видачі підприєм­ству кредиту. При позитивному вирішенні питання банк укладає з по­зичальником кредитний договір.

 

Ситуація 4.1.2

У комерційний банк надійшли заявки від підприємств на отриман­ня кредиту за кредитною лінією ЄБРР. У заявках підприємства надали про себе такі дані, табл. 4.1.1.

Примітка: Відсоткова ставка за кредит — 20 % річних.

На основі прогнозу прибутку та прогнозу руху грошових потоків підприємства розраховується коефіцієнт обслуговування боргу:

Кб


(Я - Пп + Ав + Вк) Зз


(4.1.1)

де Кб — коефіцієнт обслуговування боргу; П — прибуток; Пп — по­даток на прибуток; Ав — амортизаційні відрахування; Вк — відсотки за кредит; Зз — загальна заборгованість підприємства з урахуванням кре­диту ЄБРР.

Завдання:

Поясніть, заявку якого клієнта уповноважений банк схильний буде задовольнити.

Розрахуйте для даного клієнта коефіцієнт обслуговування боргу.

Які документи підприємство повинно подати в банк для відкриття кредитної лінії?