Змістовий модуль 2

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ Чи вірно, що:

Основними джерелами запозичення позик банку є банківський кредит.

Найбільш розповсюдженими формами банківського кредиту є: бланковий кредит; контокорентний кредит; відкриття кре­дитної лінії; ломбардний кредит; іпотечний кредит; інші фор­ми кредиту (фінансовий лізинг, авальний кредит).

Бланковий кредит надається комерційним банком, який здій­снює розрахунково-касове обслуговування підприємства.

Короткостроковий кредит надається на тимчасові потреби терміном до трьох років.

Контокорентний кредит банк відкриває підприємству з ме­тою обліку на ньому як кредитних, так і розрахункових о перацій.

Відкриття кредитної лінії являє собою згоду між підприєм­ством і банком про використання протягом визначного тер­міну і на визначених умовах кредитів, сума ліміту якого зазда­легідь обговорюється.

Особливістю даної форми кредиту є те, що вона не може бути анульована банком у випадку покращення фінансового стану підприємства.

Ломбардний кредит може бути отриманий підприємством під заставу високоліквідних активів.

Метою використання кредиту є: визначення співвідношення різних форм банківського кредиту, що видається підприємству на короткостроковій і довгостроковій основі, та визначеній по­требі його в короткостроковому залученні капіталу; вивчення та оцінка комерційних банків, потенціальних кредиторів; спів-ставлення умов можливого одержання різних форм банківсько­го кредиту, тобто співставлення ставки відсотків за кредит, умов виплати суми відсотку та суми заборгованості.

Комерційний кредит — це форма авансу покупця, який повніс­тю перераховує визначену суму готівкових коштів після отри­мання товарно-матеріальних цінностей.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

Закон  України  «Про  банки  і  банківську  діяльність» від 20.09.2001 р. (№ 2740-111).

Закон України «Про лізинг» від 16 грудня 1997р. (№ 723/97-ВР).

Закон України «Про Національний банк України» від 10.01.2002 р. (№ 2922-111).

Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 р. (№ 2374-111).