АНОТАЦІЯ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Європейський університет

 

В. П. Шило, С. Б. Ільіна, С. С. Доровська, В. В. Барабанова

 

«Фінанси підприємств»

(за модульною системою навчання)

 

Теоретично-практичний посібник

Київ-2006

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

да

ББК Ш


658.14/17 (075.8) 65.9 (2 )26. 27

36

 

Рецензенти:

Сопко В. В., академік АЕНУ, доктор економічних наук, професор Київського національного економічного університету

Труш В. Є., кандидат економічних наук, професор Херсонського державного технічного університету, завідуючий кафедрою «Облік і аудит»

Кудінов В. В., доктор технічних наук, професор Криворізького економічного інституту

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14/18.2 - 764 від 28 березня 2006 року)

 

Ш 36 Шило В. П., Ільіна С. Б., Доровська С. С., Барабанова В. В.

«Фінанси підприємств» (за модульною системою навчання): теоретич­но-практичний посібник. — Київ: ВД «Професіонал», 2006. — 288 с.

 

ISBN 966-370-029-7

 

Навчально-практичний посібник висвітлює практичні аспекти модульної системи з дисципліни «Фінанси підприємств». З метою поглибленого вивчення студентами цієї дисципліни і отри­мання базових знань та навичок з питань теорії і практики фінансових відносин суб'єктів гос­подарювання передбачено 2 змістових модуля, крім того, рекомендується вхідний тест-тренінг та відкритий тест на формулювання відповідей. Знайшли відображення нові законодавчі і нор­мативні акти автореферати, статті провідних економістів практиків пов' язаних з застосуванням нової Європейської форми навчання з кредитно-модульної системи. У посібнику передбачені форми активних методів навчання: відкритий тест на формування та структурування відпові­дей, технічні вправи, ситуаційні завдання, графічний диктант, вхідні(вихідні) тестові завдання. Розрахований на студентів економічних та фінансових спеціальностей, контролю керівників на­вчальних установ незалежно від форм власності.

 

УДК 658.14/17 (075.8)

ББК 65.9 (2 )26. 27

 

 

ISBN 966-370-029-7


© Шило В. П., Ільіна С. Б., Доровська С. С., Барабанова В. В.

© ВД «Професіонал», 2006