Розділ 3.   Теоретичний блок

Мета модуля

Розкрити окремі аспекти фінансування основного та оборотного ка­піталів підприємств, проведення кредитування діяльності підприємств; розкрити зміст й основні методи та прийоми фінансового аналізу і пла­нування; оволодіння методами оцінки фінансового стану підприємств, набуття навичок із складання поточного фінансового плану підприєм­ства, оцінки потенційної загрози банкрутства підприємства та пошук основних джерел фінансування санаційних заходів.

 

Навчальні цілі

За результатами навчання студенти повинні:

активно працювати, творчо мислити, проявляти самостійність, вмі­ти об'єктивно дати оцінку реальному фінансовому стану досліджу­ваного підприємства;

визначити потребу та показники ефективності використання обі­гових коштів підприємства;

вміти розраховувати потребу підприємства в кредитних ресурсах та обрати оптимальну форму кредитування;

набути навичок з проведення розрахунків з застосуванням наукових методів фінансового планування;

вміти визначати джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів та інших необоротних активів і розрахувати по­казники ефективності їх використання;

давати власну оцінку фінансового стану підприємства;

навчитися розробляти фінансові плани та заходи щодо фінансової санації підприємства.

 

Форма практичних занять

Тест-контроль, ситуаційні завдання, графічний диктант, практична робота з використанням електронної таблиці EXCEL, вихідне тестування.

 

Наочність:

Бланковий матеріал, блок-схеми, інструкції, Wr. EXCEL.