2.6.   Теоретичні й організаційні основи фінансів підприємств

Підсумковий модульний контроль 1 Вихідний тест-контроль

Мета: Оцінити рівень засвоєння студентами тем модулю 1. Дати оцінку усвідомлення студентами важливості теоретичного матеріалу для використання у подальшому вивченні окремих аспектів фінансів підпри­ємств: фінансування основного і оборотного капіталів, кредитування ді­яльності підприємств, методи фінансового аналізу і планування.

Завдання:

Протягом 30 хв студент групи повинен самостійно виконати тес­тове завдання.

Після завершення індивідуальної роботи викладач створює переві­рочну групу в кількості 5 чол.

Викладач видає кожному учаснику перевірочної групи формуляр з ключем до тесту, в якому кожен розраховує індивідуальні результа­ти (15 хв).

Викладач підводить підсумки проведеного тестування та оголошує оцінки кожного студента.

Грошовий оборот — це ...

а)         формування й розподіл грошових фондів;

б)         розподіл виручки від реалізації продукції;

в)         виявлення сутності грошей у русі;

г)         виробництво й реалізація продукції;

д)         немає правильної відповіді.

Безготівкові розрахунки — це ...

а)         розрахунки, які здійснюються готівкою;

б)         розрахунки за бартером;

в)         розрахунки за допомогою чеків;

г)         розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на ра-
хунках у банках;

д)         Немає правильної відповіді.

Платіжне доручення — це...

а)         документ, що містить доручення чекодавця банку стосов-
но перерахування з його рахунку певної суму;

б)         письмове боргове зобов'язання, яке дає право вимагати від
боржника сплати відповідної суми;

в)         письмове доручення власника рахунка переказати відповід-
ну суму зі свого рахунка на рахунок одержувача коштів;

г)         комбінований документ, який містить вимогу постачаль-
ника та доручення платника;

д)         немає правильної відповіді.

Знайдіть у правій колонці правильне визначення кожного виду розрахунків:

А. Розрахунки за то­варними операція­ми

Б. Розрахунки за не­товарними опе­раціями


а)         Розрахунки підприємства з бюджетом

б)         Платежі за виконані роботи, послуги

в)         Обов'язкові відрахування в державні ці-
льові фонди

г)         Розрахунки з кредитними установами

д)         Платежі за відвантажену продукцію

5.    «Вексель» — це...

а) доручення банку-покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;

б)         письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право
його власнику вимагати сплати відповідної суми у відповід-
ний термін;

в)         форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого
клієнта повинен здійснити платіж;

г)         комбінований документ, який містить вимогу постачаль-
ника і доручення платника;

д)         немає правильної відповіді.

Акредитив — це...

а)         форма розрахунку, за якою банк-емітент на доручення сво-
го клієнта повинен здійснити платіж третій особі;

б)         розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної
установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально за-
депонованих коштів;

в)         розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця
банкові стосовно здійснення платежу;

г)         розрахунковий документ, що містить вимогу постачальни-
ка та доручення платника;

д)         немає правильної відповіді.

Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує кошти для розрахунку з постачальником, тоді такий акредитив слід вважати...

а)         безвідкличним;

б)         непокритим;

в)         акцептованим;

г)         покритим;

д)         немає правильної відповіді.

Непокритий акредитив — це акредитив...

а)         який не може бути змінений або анульований без згоди по-
стачальника, для якого він був відкритий;

б)         який може бути анульований банком-емітентом без попе-
редньої згоди з постачальником;

в)         за яким платежі постачальнику гарантує банк;

г)         немає правильної відповіді.

Переказний акредитив — це...

а)         коли платежі постачальнику гарантує банк;

б)         коли передбачається депонування коштів;

в)         коли банк-емітент на доручення свого клієнта повинен ви-
конати платіж третій особі;

г)         немає правильної відповіді.

Який спосіб надання податкових пільг більш позитивно впли­ває на прояв регулюючої функції податків?

а)         Пільги для окремих платників податків.

б)         Пільги щодо окремих об'єктів оподаткування.

в)         Пільги щодо термінів сплати податків.

г)         Відшкодування сплачених податків.

д)         Надання податкового кредиту.

З-поміж поданих нижче відповідей виберіть найбільш правиль­не і повне визначення поняття «загальний прибуток підприєм­ства».

а)         Прибуток від операційної діяльності.

б)         Прибуток від звичайної діяльності.

в)         Прибуток від фінансових операцій.

г)         Прибуток від надзвичайних операцій.

д)         Прибуток від основної та іншої операційної діяльності.

е)         Прибуток від операційної діяльності та фінансових операцій.

ж)        Прибуток від операційної діяльності, фінансових операцій
та іншої звичайної діяльності.

з)         Прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.
і) Прибуток від операційної діяльності та надзвичайних подій.
к) Прибуток від операційної діяльності, фінансових операцій,

іншої звичайної діяльності та від надзвичайних подій.

Назвіть складові прибутку від операційної діяльності.

а)         Прибуток від реалізації іноземної валюти.

б)         Одержані дивіденди.

в)         Прибуток від реалізації основних фондів.

г)         Прибуток від реалізації продукції.

д)         Одержані гранти, субсидії.

е)         Відсотки, одержані за облігаціями та іншими цінними
п аперами.

ж)        Прибуток від реалізації нематеріальних активів.

з)         Прибуток, одержаний від спільної діяльності.
і) Прибуток від реалізації основних засобів.

Назвіть складові прибутку від іншої операційної діяльності.

а)         Одержані дивіденди.

б)         Прибуток від ліквідації необоротних активів.

в)         Дохід від операційних курсових різниць.

г)         Відсотки, одержані за облігаціями.

д)         Прибуток від реалізації іноземної валюти.

е)         Одержані пені, штрафи, неустойки.

ж)        Прибуток від реалізації нематеріальних активів.

з)         Дохід від списання кредиторської заборгованості.
і) Прибуток від реалізації фінансових інвестицій.

Назвіть складові прибутку від фінансових операцій.

а)         Дохід від списання кредиторської заборгованості.

б)         Одержані пені, штрафи.

в)         Дохід від спільної діяльності.

г)         Прибуток від реалізації фінансових інвестицій.

д)         Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства.

е)         Прибуток від не операційних курсових різниць.

ж)        Відсотки, одержані за облігаціями.

з)         Доходи від операційної оренди.

і) Відшкодування раніше списаних активів.

Назвіть складові прибутку від іншої звичайної діяльності.

а)         Одержані дивіденди.

б)         Доходи від операційної оренди.

в)         Прибуток від реалізації фінансових інвестицій.

г)         Відсотки, нараховані за депозитним рахунком підприєм-
ства в банку.

д)         Прибуток від ліквідації необоротних активів.

е)         Дохід від списання кредиторської заборгованості.

ж)        Прибуток від реалізації іноземної валюти.

з) Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів. і) Одержані штрафи.

Назвіть показники, які враховуються за обчислення валового прибутку підприємства.

а)         Дохід (виручка) від реалізації продукції.

б)         Дохід (виручка) від реалізації оборотних активів.

в)         Податок на додану вартість.

г)         Дохід (виручка) від реалізації основних фондів.

д)         Акцизний збір.

е)         Дохід (виручка) від реалізації необоротних активів.

ж)        Собівартість реалізованої продукції.

з)         Дохід від спільної діяльності.
і) Одержані штрафи.

к) Адміністративні витрати.

Назвіть показники, які враховуються за обчислення прибутку від операційної діяльності.

а)         Дохід від операції в асоційовані підприємства.

б)         Прибуток від реалізації основних фондів.

в)         Дохід (виручка) від реалізації продукції.

г)         Податок на додану вартість.

д)         Собівартість реалізованої продукції.

е)         Одержані штрафи.

ж)        Відсотки, одержані за облігаціями.

з)         Адміністративні витрати.
і) Витрати на збут.

к) Одержані гранти, субсидії.

Знайдіть правильне визначення економічної сутності рента­бельності.

а)         Абсолютна сума отриманого прибутку підприємства.

б)         Абсолютна сума прибутку, отриманого від операційної ді-
яльності.

в)         Рівень дохідності підприємства.

г)         Прибутковість реалізації продукції.

д)         Перевищення виручки від реалізації продукції на її собі-
вартість.

е)         Сума фінансових ресурсів підприємства, що забезпечують
його виробничо-господарську діяльність.

ж)        Перевищення прибутку від фінансових операцій над збит-
ками від указаних операцій.

з)         Перевищення доходів від іншої звичайної діяльності над
збитками від указаної діяльності.

Назвіть показники, які необхідно використати для обчислення рентабельності підприємства в цілому.

а)         Прибуток від реалізації продукції.

б)         Прибуток підприємства.

в)         Прибуток від звичайної діяльності.

г)         Собівартість реалізованої продукції.

д)         Вартість основних засобів.

е)         Вартість основних засобів і оборотних активів.

ж)        Загальна сума активів підприємства.

з)         Загальна сума оборотних активів.

Знайдіть правильне визначення чистого прибутку підприєм­ства.

а)         Прибуток підприємства після сплати податків на прибу-
ток, за землю і транспортні засоби.

б)         Прибуток від реалізації продукції.

в)         Прибуток, що залишився у підприємства після сплати по-
датку на прибуток.

г)         Прибуток, що залишився у підприємства після сплати по-
датку на прибуток і виплати дивідендів.

д)         Прибуток, що залишився у підприємства після сплати по-
датку на прибуток і поповнення статутного фонду.

е)         Прибуток після відшкодування збитків від операційної ді-
яльності.

ж)        Прибуток після відшкодування збитків від фінансових
о перацій.

з)         Прибуток після відшкодування збитків від звичайної ді-
яльності.

У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється ре­гулююча функція податків?

а)         Визначення об'єкту оподаткування.

б)         Визначення джерела сплати податків.

в)         Установлення величини ставок податків.

г)         Установлення термінів сплати податків.

д)         Надання податкових пільг.

За використання якого джерела сплати податків найбільше виявляється їх регулююча функція?

а)         Нерозподілений прибуток.

б)         Собівартість продукції.

в)         Виручка від реалізації продукції.

г)         Прибуток від реалізації продукції.

д)         Амортизаційні відрахування.

Яка з методик визначення ставок оподаткування більш пози­тивно впливає на фінансово-господарську діяльність підприєм­ства?

а)         В абсолютних сумах з одиниці продукції, що реалізується.

б)         У відсотках до об'єкта оподаткування—універсальні ставки.

в)         У відсотках до об'єкта оподаткування — диференційовані
ставки.

г)         У відсотках до об'єкта оподаткування — прогресивні ставки.

д)         У відсотках до об'єкта оподаткування — регресивні ставки.

Який спосіб надання податкових пільг більш позитивно впли­ває на прояв регулюючої функції податків?

а)         Пільги для окремих платників податків.

б)         Пільги щодо окремих об'єктів оподаткування.

в)         Пільги щодо термінів сплати податків.

г)         Відшкодування сплачених податків.

д)         Надання податкового кредиту.

За яке порушення податкового законодавства встановлено підвищену відповідальність платника податків?

а)         Порушення терміну подання податкової звітності.

б)         Порушення терміну складання податкової декларації.

в)         Приховання об'єкта оподаткування.

г)         Несвоєчасне перерахування податку до бюджету.

д)         Порушення терміну подання платіжного доручення на спла-
ту податку до бюджету.

Назвіть найсуттєвіший недолік чинної системи оподаткуван­ня підприємств в Україні.

а)         Високі ставки податків.

б)         Велика кількість податків.

в)         Недостатня кількість податкових пільг.

г)         Нестабільність законодавства з питань оподаткування.

д)         Недосконалі терміни сплати податків.

е)         Необхідність тимчасового використання оборотного капі-
талу підприємств для сплати податків.

Назвіть основні причини, що пояснюють недоліки системи оподаткування підприємств.

а)         Недостатня кількість професійно підготовлених фахівців, які
розробляють законодавчі акти з питань оподаткування.

б)         Недостатня кількість національного досвіду з оподатку-
вання підприємств.

в)         Брак затвердженої податкової концепції в державі.

г)         Брак затвердженого Податкового кодексу держави.

д)         Затримка прийняття законодавчих актів Верховною Радою.

е)         Недостатня кількість професійно підготовлених кадрів у
податкових адміністраціях.

Назвіть податок, якого не сплачують комерційні банки і стра­хові компанії.

а)         Податок на землю.

б)         Податок на рекламу.

в)         Акцизний збір.

г)         Податок на транспортні засоби.

д)         Податок на додану вартість.

е)         Комунальний податок.

Знайдіть правильне визначення поняття «податкова система».

а)         Сукупність податків, що їх визначає держава.

б)         Сукупність зборів, що їх визначає держава.

в)         Сукупність податків і зборів, що їх визначає держава.

г)         Сукупність обов'язкових платежів до бюджетів різних рів-
нів, а також до державних цільових фондів.

д)         Сукупність обов'язкових платежів до бюджетів різних рів-
нів, а також до державних цільових фондів, що стягуються
в установленому законами порядку.

е)         Сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів.
30. Назвіть принцип побудови системи оподаткування, з яким

безпосередньо пов'язана регулююча функція податків.

а)         Соціальна справедливість.

б)         Недопущення податкової дискримінації.

в)         Рівномірність сплати податків.

г)         Обов'язковість сплати податків.

д)         Стимулювання підприємницької діяльності.

е)         Однозначність і пропорційність установлення податків.