2.5.   Оподаткування підприємств

Ситуаційні вправи

Час: 180 хв.

Мета: Розкрити сутність непрямого оподаткування;дати характе­ристику прямих та непрямих податків, які сплачує підприємство; навчи­тися обчислювати суми податків і зборів, які сплачує підприємство за ре­зультатами своєї діяльності.

 

Вправа 2.5.1

Завдання:

Ознайомитися з поставленою умовою.

Провести розрахунки податку на додану вартість, яку належить сплатити до бюджету за звітний період.

Скласти розрахунок і заповнити таблицю 2.5.1.

Вихідні дані:

Завод «Регом» у звітному періоді за результатами господарської діяльності мав такі показники:

Собівартість виробленої та проданої продукції — 450 000 грн.

Вартість придбаних і витрачених на виробництво продукції си­ровини і матеріалів — 210 000 грн.


Вартість придбаних у звітному періоді основних фондів, які амор­тизуються, — 150000 грн.

Націнка при продажу продукції — 20 %.

Необхідно:

Визначити суму податку на додану вартість в складі вартості при­дбаних матеріалів, сировини і основних засобів (податковий кредит).

Розрахувати оптову та роздрібну ціну продажу продукції.

Розрахувати суму ПДВ (податкове зобов 'язання).

Розрахувати суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету.

Розрахунки показників відобразити в табл. 2.5.1.

Методика виконання практичного завдання:

Вихідні дані для виконання розрахунку беруть з умови завдання.

Сума націнки визначається перемноженням встановленого її роз­міру на собівартість реалізованої продукції.

Сума податку на додану вартість у вартості придбаних і витраче­них на виробництво сировини і матеріалів, а також у вартості придбаних основних засобів визначається перемноженням вартості цих матеріалів, сировини і основних засобів на 20 % та діленням на 120 %.

Оптова ціна реалізованої продукції складається із собівартості цієї продукції та суми націнки.

Відпускна ціна реалізованої продукції розраховується перемножен­ням її оптової ціни на коефіцієнт 1,2 (розмір ПДВ).

Сума ПДВ, отриманого підприємством у ціні продукції, визначаєть­ся множенням вартості проданої продукції на 20 % і діленням на 120 %.

Сума ПДВ, яку слід сплатити до бюджету, розраховується у вигляді різниці між її сумою, отриманою підприємством у складі виручки за про­дану продукцію (п. 8), і сумою, сплаченою в складі вартості придбаних сировини, матеріалів і основних засобів.

 

Вправа 2.5.2

Мета: Навчитися складати декларацію з ПДВ та розрахунок суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету.

Завдання:

Ознайомитись з поставленою умовою.

Провести розрахунки ПДВ та вказати терміни сплати в бюджет.

Скласти декларацію та заповнити у відповідності з вимогами за відповідний період.

Вихідні дані:

Обсяг продажу mоварiв без врахування ПДВ за   місяць

склав 106 925 грн.

Обсяг продажу послуг без ПДВ — 17 675 грн.

Вартість основних фондів, переданих як внески до статутного ка­піталу іншого підприємства — 7125 грн.

Сума сплачених дивідендів — 2500 грн.

Вартість товарів спеціального призначення, реалізованих інвалі­дам, — 1300 грн.

Вартість санаторно-курортних путівок, проданих дітям для лі­кування та відпочинку, — 3000 грн.

Витрати на утримання осіб в будинках для людей похилого віку — 1200 грн.

Витрати, пов'язані з похованням колишніх працівників підприєм­ства, — 500 грн.

Вартість товарів, придбаних в Україні для використання в про­цесі виробництва та обліку в складі валових витрат (без ПДВ), — 80 550 грн.

Вартість товарів, придбаних підприємством в Украіні, які не під­лягають оподаткуванню, — 2550 грн.

Сума недонарахованого в минулому податковому періоді податко­вого кредиту — 250 грн.

Вправа 2.5.3. Мито Ситуаційна вправа

Мета: Уміти використовувати законодавчий матеріал з питань опо­даткування та застосовувати його при вирішенні ситуацій, які можуть виникати при переміщенні товарів через митний кордон України.

Завдання:

Вкажіть основні дії митника при здійсненні митного оформлення ввезеного автомобіля.

Назвіть митне та податкове законодавство, яке використовується при митному оформленні ввезеного автомобіля.

Підберіть необхідні для вирішення нижче вказаної ситуації таблиці ставок мита, акцизного збору, митних зборів.

Вкажіть курс 1$ США та курс ЄВРО, якими слід користуватися при обчисленні мита та митних платежів.

Обчисліть суми ввізного мита та всіх обов'язкових митних пла­тежів.

Ситуація.

Громадянин Бойко Л. В. 12.11.2006 р. ввіз на митну територію України легковий автомобіль «РІАТ» 2003 року випуску. Об'єм цилін­дра двигуна 1600 см3. Митна вартість автомобіля складає $ 2500 США.

Під митним контролем автомобіль перебував з 12 по 28 листопада 2005 року.

Примітка:

Ставки мита і акцизного збору — із таблиці ставок. Ставка митних зборів — з Класифікатора видів та ставок мит­них зборів.

Курс $ 1 США згідно даних НБУ станом на 01.10.2005 р. — 5,10 грн. Курс $ 1 США згідно даних НБУ на день митного оформлення — 5,20 грн.

Курс € 1 згідно даних НБУ станом на 01.10.2005 р. — 6,10грн. Курс € 1 згідно даних НБУ на день митного оформлення — 6,15 грн.