2.4.   Формування та розподіл прибутку

Технічні вправи

Час: 180 хв.

Мета: Навчитися складати звіт про фінансові результати, вміти проводити розрахунки з планування прибутку від продажу товарної про­дукції методом прямого розрахунку.

Завдання:

Ознайомитись з поставленою умовою.

З'ясувати економічний зміст прибутку,та визначити основі його види.

Вказати,яким законодавством слід користуватися при обчисленні податку на прибуток (податковий облік, фінансовий облік).

Провести розрахунки з планування прибутку від реалізації товарної продукції.

Розрахувати вплив факторів на зміну обсягу прибутку від продажу продукції.

6..   Провести розрахунок та скласти звіт про фінансові результати під­приємства.

Вправа 2.4.1

Планування прибутку від продажу товарної продукції.

Вихідні данні:


Підприємство для планування прибутку від продажу товарної про­дукції має вихідні данні, таб. 2.4.1.

Необхідно:

Розрахувати плановий прибуток від продажу товарної продукції. Отримані результати розмістити в табл. 2.4.2.


Методика виконання практичного завдання:

Розрахунок надходжень грошових коштів (виручки) від продажу кожного виду продукції та її собівартості здійснюється множенням ціни та собівартості 1 ц на всю кількість продукції, що від продажу кожного виду продукції визначається у вигляді різниці між виручкою та собівар­тістю. Прибуток від продажу всієї товарної продукції розраховується так: прибуток від продажу виготовленої готової продукції в плановому

(поточному) році плюс прибуток, отриманий від продажу залишку гото­вої продукції на початок планового року, мінус прибуток, що знаходить­ся в залишках готової продукції на кінець планового року.

 

Вправа 2.4.2

Розрахунок впливу факторів на зміну обсягу прибутку від продажу продукції.

Вихідні дані:


Підприємство має такі дані по продукції, що реалізується, таб. 2.4.3.

Необхідно:

Визначити обсяг прибутку від продажу продукції за планом і фак­тично.

Визначити відхилення фактичного прибутку від планової його ве­личини і вплив факторів на зміну обсягів прибутку. Результати за­нести у табл. 2.4.4.

Методика виконання практичного завдання:

Результат від продажу одиниці продукції як за планом, так і фак­тично визначається як різниця між ціною і собівартістю одного цент­нера. Прибуток (збиток) від продажу всієї продукції за планом і фак­тично розраховується шляхом множення результату від продажу 1 ц на кількість продукції, що реалізується, за планом і фактично. Відхиленняфактичного обсягу прибутку від продажу всієї кількості продукції від його планової величини розраховується у вигляді різниці між цими ве­личинами. Вплив на величини прибутку зміни кількості проданої про­дукції визначається шляхом множення фінансового результату від про­дажу 1 ц продукції за планом (гр. 7 розрахунку табл. 2.4.3) на різницю між фактичним та плановим обсягами продажу (гр. 2 - гр. 1 розрахунку табл. 2.4.3). Вплив зміни собівартості на величину прибутку від прода­жу продукції розраховується шляхом множення фактичного обсягу про­даної продукції (гр. 2 розрахунку) на величину різниці між фактичною та плановою собівартістю (гр. 4 - гр. з розрахунку).

Вплив зміни ціни продажу на прибуток від продажу продукції ви­значається шляхом множення фактичного обсягу проданої продукції (гр. 2 розрахунку) на величину різниці між фактичною та плановою ці­ною (гр. 6 - гр. 5 розрахунку). Для того щоб правильно визначити, як вплине на прибуток той чи інший фактор (позитивно чи негативно), слід пам'ятати, що збільшення кількості проданої продукції та ціни продажу збільшує величину прибутку, а збільшення собівартості проданої про­дукції знижує його, та навпаки.

 

Вправа 2.4.3

Розрахунок загального та чистого прибутку та його напрямки роз­поділу.


Вихідні дані:


Необхідно:

1. Розрахувати:

валовий прибуток;

прибуток від операційної діяльності;

прибуток від звичайної діяльності;

загальний обліковий прибуток;

податок на прибуток;

чистий прибуток. 2.    Розподілити визначений чистий прибуток. Розрахунок усіх видів


прибутку здійснити та заповнити запропоновану таблицю 2.4.6.


Методика виконання практичного завдання:

У статті «Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається загальний доход (виручка) від реалізації про­дукції, робіт і послуг) без відрахування податку на додану вартість та ак­цизного збору тощо. Дана сума виручки береться з п. 1 умови завдання.

У статті «Податок на додану вартість» відображається сума подат­ку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реа­лізації продукції (товарів, робіт, послуг). Сума цього податку наведена у п. 2 умови завдання.

У статті «Акцизний збір» відображається сума акцизного збору, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, ро­біт, послуг). Сума збору береться з п. 3 умови завдання.

У статті «Інші відрахування з доходу (виручки)» відображаються надані знижки, вартість повернутих товарів та інші суми, що підлягають утриманню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг). Сума цих утримань наведена в п. 4 умови завдання.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) розраховується шляхом відрахування з доходу (виручки) від реалізації продукції податку на додану вартість, акцизного збору, інших вираху­вань з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, по­слуг)» відображається виробнича собівартість реалізованої продукції, яка розраховується як сума витрат на сировину, матеріали, напівфабри-кати,паливо, витрат на основну та додаткову заробітну плату робітни­кам з відрахуваннями на соціальне страхування, витрат, пов'язаних з підготовкою та освоєнням виробництва продукції, витрат на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничих витрат та інших ви­робничих витрат. Загальна величина собівартості продукції (товарів, ро­біт, послуг) наведена в п. 5 умови завдання.

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і со­бівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті «Інші операційні доходи» відображаються суми інших до­ходів від операційної діяльності підприємства: доход від операційної оренди активів; доход від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; доход від реалізації оборотних активів тощо, які наведені у відповідних пунктах.

У статті «Адміністративні витрати» відображаються загальногоспо­дарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства: основна та додаткова заробітна плата управлінського персоналу з відраху­ваннями на соціальне страхування; витрати на службові відрядження управ­лінського апарату підприємства; витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загального призначення (амор­тизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання та інші); витрати на зв' язок; витрати, пов' язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою ка­дрів тощо. Сума загальних витрат наведена у п. 8 умови завдання.

У статті «Витрати на збут» відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) — витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції, товарів; ви­трати та доставку продукції споживачам, витрати на пакувальні ма­теріали, витрати на ремонт тари; витрати на оплату праці продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, що займаються збутом, а та­кож витрати на відрядження цих працівників,витрати на транспортуван­ня готової продукції, товарів; витрати на утримання основних засобів,

інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом готової продукції та інші витрати. Відповідні суми витрат на збут за окремими їх видами наведені у відповідних пунктах умови завдання.

У статті «Інші операційні витрати» відображається собівартість реа­лізованих виробничих запасів та втрати від знецінення таких запасів, сумнівні (безнадійні ) борги, визнані економічні санкції, втрати від опе­раційних курсових різниць відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також інші витрати, що відносяться до операцій­ної діяльності підприємства. Відповідні суми по окремих видах інших операційних витрат наведені у відповідних пунктах умови завдання.

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як сума валового прибутку та інших операційних доходів за відрахуванням ад­міністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

У статті «Доход від участі в капіталі» відображається доход, отри­маний від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, об­лік яких ведеться методом участі в капіталі. Сума цього доходу наведена в п. 15 умови завдання.

У статті «Інші фінансові доходи» враховуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій. Сума цих доходів наведена у п. 16 умови завдання.

У статті «Інші доходи» показується доход від реалізації фінансо­вих інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, а також до­ход від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності. Сума окремих видів інших доходів на­ведена у відповідному пункті умови завдання.

У статті «Фінансові витрати» відображаються витрати на сплату відсотків за користування кредитами, отриманими за облігаціями, випу­щеними за фінансовою орендою та інші витрати підприємства пов' язані із залученням позикового капіталу. Сума фінансових витрат підприєм­ства наведена у п.18 умови завдання.

У статті «Витрати від участі в капіталі» показується сума збитку, спричиненого інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підпри­ємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі. Даних витрат у підприємства немає.

У статті «Інші витрати» відображаються: собівартість реалізації фі­нансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втра­ти від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових ін­вестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат). Сума окремих видів ін­ших витрат наведена у відповідних пунктах умови завдання, п. 19.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності визначається як сума прибутку від операційної (основної) діяльності, доходу від участі в ка­піталі, фінансових та інших доходів за вирахуванням втрат від участі в капіталі, фінансових та інших витрат.

У статті «Надзвичайні доходи» враховують страхове відшкодування за втрачене майно внаслідок надзвичайних подій (стихійних лих), кошти, отримані у порядку покриття втрат від надзвичайних ситуацій, інші дже­рела відшкодування втрат від надзвичайних подій. Сума надзвичайних доходів наведена у відповідних пунктах умови завдання.

У статті «Надзвичайні витрати» відображають: невідшкодовані збитки від втрати майна внаслідок стихійного лиха, пожеж; витрати на заходи по запобіганню надзвичайних подій тощо. Сума надзвичайних витрат у нашому прикладі наведена у п. 22 умови завдання.

Загальний (обліковий ) прибуток (збиток) визначається як сума при­бутку від звичайної діяльності, скоригованого на суму надзвичайних до­ходів і витрат.

У статті «Податок на прибуток» показується сума податку, визна­чена у встановленому порядку згідно із Законом України «Про оподатку­вання прибутку підприємств». Сума податку на прибуток розраховується множенням встановленої ставки оподаткування прибутку (25 %) на суму загального (облікового) прибутку.

Чистий прибуток розраховується як різниця між загальним (обліко­вим) прибутком і сумою податку на прибуток.

Розрахований чистий прибуток підлягає розподілу. Порядок розпо­ділу чистого прибутку визначає власник підприємства або уповноваже­ний ним орган згідно зі статутом і чинним законодавством. Використан­ня чистого прибутку може здійснюватися за такими напрямами:

відрахування до резервного капіталу;

на збільшення статутного фонду (капіталу);

на виплату дивідендів;

на інші цілі (на погашення економічних санкцій за порушення по­даткового законодавства тощо);

частина прибутку може залишатися нерозподіленою.

Розміри відрахувань від чистого прибутку, напрямки його викорис­тання визначаються підприємством самостійно. Однак значна його час­тина (35-50 %) повинна направлятися на поповнення відповідних фон­дів. У нашому завданні розподіл чистого прибутку здійснюється за та­кою схемою: до резервного капіталу та на збільшення статутного ка­піталу — відповідно 15 і 28 %; на виплату дивідендів — 10 %; на інші цілі — 5 %, нерозподілений прибуток — 42 %.