2.2.   Організація грошових розрахунків підприємств

Технічні вправи

Час: 180 хв.

Мета: З'ясувати порядок відкриття поточного та інших рахунків підприємства в банку та навчитися оформляти розрахункові документи які надаються в банк.

Завдання:

Ознайомити з поставленою умовою.

Розкрити порядок відкриття поточного рахунку юридичній особі (підприємству) в банку та назвати перелік документів, які надають­ся підприємством до банківської установи.

Скласти документи на відкриття поточного розрахунку й заповнити відповідний бланковий матеріал.

З'ясувати: які основні вимоги ставляться при оформленні розрахун­ково-платіжних документів.

Оформити платіжні доручення на бланках встановленої форми.

Подпись:  Змістовий модуль 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ Вправа 2.2.1

Оформити документи на відкриття поточного рахунку підприєм­ства в банку.

Вихідні дані:

ВАТ «Еліос» (м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 25, ідентифікаційний код 14340402) просить дирекцію АКБ « Укрсоцбанк» м. Кривого Рога відкри­ти йому поточний рахунок з присвоєнням певного шифру (номеру). Код АКБ «Укрсоцбанк» 311272, ідентифікаційний номер 19311279. Керівник банка Лушенко Л. О., головний бухгалтер банка Сведомська С. А. Керів­ник (директор) ВАТ «Еліос» Марчук Анатолій Володимирович, гол. бух­галтер Петрова Поліна Андріївна.

Необхідно:

Заповнити заяву на відкриття рахунку, картку із зразками підписів і відбитком печатки. Ознайомитися зі змістом і порядком заповнення інших документів, що подаються до банку для оформлення відкриття поточного рахунку. Примітка: Щойно відкритому поточному рахунку ВАТ «Еліос» надано код (номер) 26007200187001 (додатки В, Г, Д).

 

Вправа 2.2.2

Оформити платіжне доручення на перерахування суми нарахувань на зарплату до Пенсійного фонду. Вихідні дані:

ВАТ «Запчастини» (його код 14340402, номер рахунку
26007200187002, обслуговуючий банк — АКБ «Укрсоцбанк») оформило
платіжне доручення № 54 від                      2006 р. (дата ставить-

ся на день заповнення доручення) на перерахування обласному управ­лінню Пенсійного фонду (код 20404900) обов 'язкових платежів в сумі 52500 грн. Поточний рахунок отримувача № 2040005162 в облдирекції АПБ «Аваль» м. Дніпропетровськ, код банку 311528. Реєстраційний но­мер платника в Пенсійному фонді 0627031005.

Необхідно:

Оформити платіжне доручення встановленої форми.

Методика виконання практичного завдання:

Для перерахування суми нарахувань до Пенсійного фонду оформ­люється платіжне доручення встановленої форми згідно з умовою за­вдання. При цьому в розділі «Призначення платежу» показують вид пла­тежу, куди перераховується платіж, за який період, і реєстраційний но­мер платника податку в Пенсійному фонді. У цьому випадку в розділі «Призначення платежу» в платіжному дорученні може бути зроблений такий запис: «Нарахування на заробітну плату за лютий місяць у вста­новленому розмірі в Пенсійний фонд перераховується повністю. Ре­єстраційний номер 0627031005».

 

Вправа 2.2.3

Оформити платіжне доручення на перерахування податку на доходи фізичних осіб, утриманого із заробітної плати працівників, до бюджету.

Вихідні дані:

ВАТ «Електромашина» оформило платіжне доручення № 364
від       200_р. (дата ставиться на день заповнення доручення) на пе-
рерахування головному фінансовому управлінню Дніпропетровської обл-
адміністрації (ідентифікаційний номер 02313478) податку на доходи
фізичних осіб, утриманого із заробітної плати працівників за попере-
дній місяць, у сумі 35 100 грн.

Пточний рахунок отримувача № 36004705600002 в облуправлінні НБУм. Дніпропетровська, код банку 311034.

Необхідно:

Оформити платіжне доручення встановленої форми на перераху­вання податку на доходи фізичних осіб до бюджету.

Методика виконання практичного завдання:

Перерахування податку на доходи фізичних осіб до бюджету про­водиться платіжним дорученням встановленої форми. Оформлення пла­тіжного доручення в цьому випадку здійснюється згідно з умовою за­вдання. Водночас у розділі «Призначення платежу» вказується вид пла­тежу, куди платіж перераховується, за який період і в якому розмірі. В наведеному прикладі в розділі «Призначення платежу» в платіжному

дорученню може бути зроблений такий запис: «Податок на доходи фі-
зичних осіб в сумі     , утриманий із зарплати за   місяць,

перераховується до бюджету повністю».

 

Вправа 2.2.4

Оформлення платіжного доручення на перерахування — передпла­ти за товари.

Вихідні дані:

ВАТ «Техмашини » оформило платіжне доручення № 568 від  

             200_ р. (дата ставиться на день заповнення доручення) на пе-
рерахування, ТОВ «Арніка» в порядку передплати за запасні частини

згідно з розрахунком № 3725 від    200 р. (дата ставиться на

2-3 дні раніше дати оформлення доручення) 12 500 грн. Поточний ра­хунок отримувача № 26006101100025 в регіональному управлінні «Пром-інвестбанку» м. Одеси, код 311056.

Необхідно:

Оформити платіжне доручення встановленої форми на перераху­вання передплати за запчастини.

Методика виконання практичного завдання::

Перерахування передплати за запчастини проводиться платіжними
дорученнями встановленої форми. Оформлення платіжного доручення в
цьому випадку проводиться згідно з умовою завдання. В розділі «При-
значення платежу» вказується вид платежу, найменування товару, но-
мер і дата товарних документів (рахунків-фактур). У нашому прикладі
в цьому розділі повинен бути зроблений такий запис: «Передплата за за-
пасні частини згідно з рахунком № 25 від 200_ р. (дата ставиться на

2-3 дні раніше виписки платіжного доручення)».

 

Вправа 2.2.5

Оформлення платіжної вимоги-доручення.

Вихідні дані:

Спільне підприємство «Рембудтехнік» виставило на ім 'я ВАТ «Ін-
вайт» платіжну вимогу-доручення № 245 від                   200      р. (дата

ставиться на момент заповнення документа) про стягнення з ВАТ «Інвайт» заборгованості в сумі 21 175 грн. за відпущені раніше йому

товари за накладною № 48 від                    200_ р. (дата ставиться на

5-7 днів раніше дати заповнення вимоги-доручення). Поточний раху­нок СП «Рембудтехнік» № 26006101100018 в регіональному управлінні Промінвестбанку м. Одеси, код 311056. Директор СП «Рембудтехнік» Савченко Т. В., головний бухгалтер Городова Т. А., код 26864315 ВАТ «Інвайт» акцептувало платіжну вимогу-доручення в повній його сумі і повернуло в свій банк для здійснення платежу (АКБ «Кредитний» в м. Києві МФО 323018 рахунок № 26008188991134.

Необхідно:

Оформити платіжну вимогу-доручення встановленої форми на стягнення заборгованості за товари ВАТ «Інвайс».

Методика виконання практичного завдання:

Стягнення заборгованості постачальником з платника за поставлені йому товари, послуги може проводитись платіжною вимогою-доручен-ням встановленої форми. Оформлення платіжної вимоги-доручення про­водиться отримувачем коштів і направляється або безпосередньо, або через банк платнику для його акцепту платником, після чого воно по­вертається до банку платника для проведення платежу.

У нашому прикладі заповнення платіжної вимоги-доручення прово­диться на підставі умови завдавння. При цьому в розділі «Призначення платежу» зазначається вид платежу, найменування товару, номер і дата товарних документів (рахунків-фактур). Виписану вимогу-доручення підписує отримувач коштів і затверджує печаткою, після чого відправляє платнику для його акцепту.

 

Вправа 2.2.6

Розрахунки в порядку планових платежів, що здійснюються пла­тіжними дорученнями. Вихідні дані:

ВАТ «Електромашина» уклало 15.02.2006 р. Угоду № 3 з магази­ном № 45 «Промтовари» м. Житомира на постачання з 18.02.2006р.

електронно-обчислювальних машинок «Електроніка» кожні три дні на суму 3000 грн. За домовленістю розрахунки повинні проводитися че­рез кожні 6 днів. Фактичне відвантаження обчислювальних машинок «Електроніка» склало: 18 лютого — на 3000 грн., 20 лютого — на 3300 грн., 23 лютого— на 3000 грн., 26 лютого — на 3300 грн., 29 лю­того — на 3000 грн., З березня — на 3000 грн. і т. д. Поточний ра­хунок магазину № 45 «Промтовари» 2600310110002 в ЖФ АКБ «Пра-вексбанку» код 311012.

Необхідно:

Визначити суму платежу 23 лютого і 29 лютого і заповнити пла­тіжне доручення від імені магазину № 45 «Промтовари» на перераху­вання встановленої суми планового платежу.

Методика виконання практичного завдання:

Сума планового платежу за перші шість днів, тобто 23 лютого, ви­значається виходячи з частоти і суми перерахування коштів за машин­ки, що поставлятимуться згідно з угодою. За другі шість днів, 29 лю­того, сума платежу складатиметься з планового авансу за шість днів, що передбачений угодою, скоригованого на вартість перепостачання або недопостачання машинок за попередню шестиденку, тобто з 18 лю­того по 23 лютого.