2.1.   Основи організації фінансів підприємств

Відкритий тест на формулювання та структурування відповіді

Час: 90 хв.

Мета: оцінити рівень засвоєння студентами питань теми 1: сут­ність та поняття — фінанси підприємств. Визначити основи організації фінансів підприємств; розкрити зміст фінансової роботи на підприєм­стві. Дати оцінку усвідомлення студентами важливості вивченого теоре­тичного матеріалу для використання у подальшому розгляді конкретних ситуацій на підприємствах.

Завдання:

Протягом заняття викладач пропонує початок визначених питань з теоретичних та організаційних основ фінансів підприємств, після чого студенти продовжують формулювати розпочату думку викладача письмово. При необхідності проводять структуруван-ня відповіді.

Після завершення індивідуальної роботи студентів, викладач фор­мує перевірочну групу у кількості 5 осіб із числа здібних студентів групи (5 хв).

Кожному учаснику перевірочної групи видається формуляр з ключем до тесту, в якому перевіряється точність відповіді. Про­тягом 30 хв. проводиться робота студентами перевірочної групи під контролем викладача. Викладач підводить підсумки проведеної ро­боти та оголошує оцінки кожного студента.

 

Тестове завдання:

Фінанси підприємств — це система економічних відносин ...

Основне призначення фінансової системи підприємств — це ...

Фінанси підприємств охоплюють відносини між: ...

Фінансові ресурси — це кошти, що ...

Назвіть декілька ознак за якими класифікують фінансові ре­сурси підприємств:...

Комерційний розрахунок — це ...

Самофінансування — це ...

Під організацією фінансів підприємств розуміють форми ...

Назвіть основні чинники, які впливають на організацію фінан­сів підприємств.

Фінансова діяльність — це діяльність, спрямована на ...

Фінансовий механізм підприємства — це сукупність форм і ме­тодів .

Назвіть основні фінансові методи ...

Що включає поняття фінансові важелі ...

Фінансову роботу на підприємстві здійснюють за трьома основними напрямами:

 

...

...

...

 

Грошові фонди це частина ...

Завдання фінансиста на підприємстві — раціонально організу­вати фінансову роботу .