ТЕМА 10 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Мета. Проробити на персональному комп'ютері основні пи­тання організації автоматизованої обробки даних на АРМ ко­мерційного працівника в умовах функціонування інтегрованої системи обробки економічноїінформаціїна підприємствах споживчої кооперації; розвинути у студентів навики в засто­суванні отриманих теоретичних знань при розв'язку на ПК комплексу економічних задач розглядуваного АРМ.

 

Контрольні питання

Яке призначення АРМу комерційного працівника? Охарак­теризуйте його основні підсистеми.

Висвітліть основні завдання АРМу комерційного працівника.

Опишіть постановку основних задач комерційної діяльності торговельних підприємств.

Які особливості алгоритмів обліку виконання договорів з постачальниками та покупцями?

Поясніть технологію роботи основних обчислювальних мо­дулів задач обліку виконання договорів з постачальниками і по­купцями.

Опишіть методику і технологію автоматизації розрахунку нормативів товарних запасів.

Висвітліть алгоритми і технологію аналізу товарних запасів і їх обіговості.

Дайте характеристику пакетів прикладних програм для ав­томатизації оперативного управління рухом товарів.

 

Завдання для лабораторних занять і самостійної роботи

 

ЗАВДАННЯ 1. Здійснити контроль за виконанням плану постав­ки взуття гуртовою базою в роздрібні торговельні підприємства сільського споживчого товариства. Розробити постановку задачі і алгоритм її розв'язку. За допомогою програмних засобів MS Excel та MS Access розв'язати задачу на ПК і проаналізувати ре­зультати, підсумкову інформацію видати на друк.

Початкові дані. На початку нового року гуртова база уклала до­говір із сільським споживчим товариством на постачання взуття. Планові і фактичні дані про постачання взуття сільському спо­живчому товариству наведені в табл. 44.


Таблиця 44


ЗАВДАННЯ 2. Гуртова база купує у постачальників взуття з ме­тою його продажу торговельним підприємствам ССТ. Необхідно за допомогою засобів MS Excel визначити наявність на конкрет­ну дату взуття в асортименті на гуртовій базі та його купівлю і продаж в сумовому виразі.

Початковідані. Стан купівлі гуртовою базою взуття та його про­даж торговельним підприємствам ССТ характеризується даними, які відображені в табл. 45—46.

Таблиця 45


ЗАВДАННЯ 3. Розрахувати нормативи товарних запасів взуття на гуртовій базі, використовуючи техніко-економічний метод нор­мування. Розробити постановку задачі і алгоритм її розв'язку. За допомогою пакетів програм MS Excel та MS Access розв'язати задачу на ПК, проаналізувати результати і роздрукувати підсум­кову інформацію.

Початкові дані. Гуртове підприємство уклало з постачальником договір на постачання в I кварталі 200І р. чоловічих напівчере-виків утеплених. Фактичне надходження товару і його частота та одноденний товарообіг підприємства характеризуються даними, наведеними в табл. 47.