2.3. МОНІТОРИНГ РАДІАЦІЙНОї, ХІМІЧНОї ТА БАКТЕРІОЛОГІЧНОї НЕБЕЗПЕКИ

Радіаційна,. хімічна. та. бактеріологічна. небезпека. може. настати. в. результаті. аварій. на. об’єктах. народного. господар- ства. (атомні. електростанції,. хімічні. та. нафтопереробні. за- води,. фармакологічні. фабрики,. науково-дослідні. установи. та.ін.),.а.також.в.результаті.військових.дій.із.застосуванням. ядерної,. хімічної. та. бактеріологічної. зброї.. Під. час. військо- вих. дій. застосовується. велика. кількість. зброї,. яку. поділя- ють. на. звичайну. та. зброю. масового. знищення.. До. останньої. відносять. ядерну,. хімічну,. бактеріологічну. та. психологічну. зброю.

 

 
Ядерною.зброєю.(рис..2.7).назива- ються.боєприпаси,.дія.яких.заснована. на. використанні. внутрішньоядерної. енергії,. що. виділяється. при. ядерних. реакціях.ділення,.синтезу.чи.ділення. та.синтезу.одночасно.

В. залежності. від. способу. одер- жання.  ядерної.  енергії.  боєприпаси.

поділяють. на. ядерні. та. термоядерні..


Потужність. ядерних. боєприпасів. ви- мірюють.тротиловим.еквівалентом..


Рис..2.7


Вражаючими. факторами. ядерного. вибуху. є: ударна. хвиля,. світлове. випромінювання. проникаюча. радіація,. радіоактивне. зараження,.електромагнітний.імпульс.

Енергія.ядерного.вибуху.розподіляється.таким.чином:.удар- на.хвиля.(50.%);.світлове.випромінювання.(35.%);.проникаюча. радіація. та. електромагнітний. імпульс. (5. %),. радіоактивне. за- бруднення.місцевості.(10.%).

Повітряна.ударна.хвиля це.область.високого.тиску.повітря,. що.поширюється.в.сторони.з.надзвуковою.швидкістю.

Джерелом. світлового. випромінювання. є. світна. область. ви- буху. з. високою. температурою.. Світлове. випромінювання. ви- кликає. оплавлення. негорючих. матеріалів. і. обвуглювання. та. загорання. горючих. предметів.. В. результаті. дії. світлового. ви- промінювання. виникають. окремі,. масові,. суцільні. пожежі. та.


вогняні. шторми.. Світлове. випромінювання. у. людей. викликає. опіки.відкритих.частин.тіла.та.ураження.очей.

Проникаюча  радіація. це. потік. альфа-частинок,. бета-час- тинок,.гама-променів.та.нейтронів,.що.випромінюються.із.зони. ядерного.вибуху.(детальніше.див..розділ.3.4.)..Час.дії.проника- ючої.радіації.не.перевищує.15.секунд.

Вражаюча. дія. проникаючої. радіації. на. людину. залежить. від: величини.дози.опромінення.та.часу,.на.протязі.якого.доза. отримана.

Однократна.доза.опромінення.на.протязі.чотирьох.діб.до.50.Р. або.систематичного.опромінення.до.100.Р.за.десять.—.тридцять. діб. не. викликає. зовнішніх. ознак. захворювання. і. вважається. безпечною.в.умовах.НС.

Ступінь,. глибина. і. форма. променевих. уражень. біологічних. об’єктів.в.першу.чергу.залежить.від.величини.поглинутої.енер- гії.випромінювання..

Захистом.від.проникаючої.радіації.служать.різноманітні.мате- ріали.. Ступінь. ослаблення. гама-променів. та. нейтронів. залежить. від. властивостей. та. товщини. захисного. слою.. Слой половинного ослаблення —.це.товща.речовини,.при.проходженні.через.яку.ін- тенсивність.радіоактивних.променів.зменшується.вдвічі..

Радіоактивне  зараження. місцевості,. води. та. повітряного. простору.виникає.в.результаті.випадення.радіоактивних.речо- вин.з.хмари,.яка.утворилась.після.аварії.на.ядерному.об’єкті.чи. після.ядерного.вибуху.

Джерела радіоактивних речовин можуть.бути: радіоактивні. речовини.ядерного.заряду,.що.не.прореагували,.наведена.раді- ація,. продукти. ділення. ядерного.

 

 
заряду.

Зараження. місцевості. радіо- активними. речовинам. вимірю- ється. в. рентгеногодинах. (Р/год). і. характеризується. рівнем. радіа- ції.. Рівень. радіації. показує. дозу. опромінення.яку.може.одержати. людина. за. одиницю. часу. в. зара- женій. місцевості. (рис.. 2.8).. Міс-


Рис..2.8


цевість.  вважається.  зараженою.


при.дозах.вище.25 мкР/год. Зараження.предметів,.техніки.ви- мірюється. в. мкР/год,. а. зараження. продовольства. ще. й. в. бета. розпадах.з.1.см2.поверхні.продукту.в.хвилину.

2

 
Для. вимірювання. активності. (міра. кількості. радіоактивної. речовини,.виражена.числом.радіоактивних.розпадів.за.одини- цю.часу).застосовується.одиниця.беккерель.(Бк),.яка.чисельно. дорівнює.одному.ядерному.перетворення.в.секунду.(розпад/с).. Позасистемною.одиницею.зміни.активності.є.Кюрі.(Кі),.що.від- повідає. активності. 1. г. радію,. або. 3,7·1010. розпадів. за. секунду.. В. дозиметрії. використовується. питома. Am. (Бк/кг),. об’ємна.

Av. (Бк/м. ),. молярна. Амол. (Бк/моль). і. поверхнева. As   (Бк/м ). ак-

тивності.джерел.

Розміри. району. радіоактивного. забруднення. залежать. від. потужності.і.виду.аварії.(вибуху),.швидкості.вітру,.метеороло- гічних.умов.і.характеристик.місцевості.

Район.зараження.в.залежності.від.доз.радіації.поділяють.на. три.зони:

Зона А помірного.зараження,.на.зовнішній.границі.якої.доза. радіації.до.повного.розпаду.складає.Д.=.40.Р..

Зона Б сильного.зараження.(Д.=.400.Р)..

Зона В небезпечного.зараження.(Д.=.1200.Р). Доза.визначається.за.формулою.Д.=.5pоtg,.де ро.—.рівень.ра-

діації,.виміряний.після.вибуху,.tg.—.час.виміру.рівня.радіації.

Електромагнітний імпульс — це. електричні. та. магнітні.

 

 
поля,.що.поширюються.в.просторі..Час.його.дії.складає.декіль- ка.десятків.мілісекунд..Електромагнітний.імпульс.порушує.ро- боту.електричних.та.електронних.приладів.

Осередком ядерного враження (рис.. 2.9) називається.територія,.на.якій.під.дією.фак- торів. ядерної. аварії. виникають. руйнування. будівель,. пожежі,. радіоактивне. зараження. місцевості,.враження.населення.

Розміри. осередку. ядерного. враження. за- лежать. від. потужності. боєприпасу,. виду. ви- буху,.характеру.забудови,.рельєфу.місцевос- ті,.погодних.умов.

Осередок. ядерного. враження. умовно.  ді-

литься. на. 4. зони. в. залежності. від. тиску. на.            Рис..2.9


фронті.ударної.хвилі:.зона.повних.руйнувань(50.кПа.і.більше),. зона.сильних.руйнувань.(50–3О.кПа),.зона.середніх.руйнувань. (30–20. кПа),. зона. слабких. руйнувань. (20–10. кПа).. За. площу. осередку.ядерного.враження.можна.прийняти.площу.кола.і.ви- рахувати.за.формулою.S.=.πR2,.де.R.—.радіус.враження.з.над- мірним.тиском.10.кПа,.який.визначається.по.таблиці.чи.вира- ховується.

Осередок   ядерного враження характеризується:  масовим. враженням. людей.  і. тварин,. руйнуванням. і. пошкодженням. наземних. будівель. і. споруд,. частковим. руйнуванням,. пошко- дженням.чи.завалом.захисних.споруд.ЦО,.виникненням.місце- вих,.суцільних.і.масових.пожеж,.утворенням.суцільних.і.част- кових. завалів. вулиць,. проїздів,. виникненням. масових. аварій. в. мережах. комунального. господарства,. утворенням. районів. і.зон.радіоактивного.забруднення.місцевості.

Хімічною зброєю  називаються. отруйні. речовини. і. засоби. їх. застосування,. які. при. бойовому. використанні. здатні. вражати. незахищених.людей.і.тварин..Для.використання.отруйних.ре- човин.застосовують.хімічні.авіаційні.бомби,.виливні.авіаційні. прилади,.генератори.аерозолів,.ракети,.снаряди.

Враження.людей отруйними речовинами може.відбуватися: при. безпосередньому. контакті. з. отруйними. речовинами,. вди- ханні,. потраплянні. на. відкриті. місця. тіла,. слизові. оболонки,. при. контакті. з. зараженим. ґрунтом. чи. предметами,. вживанні. заражених.продуктів.та.води.

Ступінь. зараження. повітря. характеризується. концентраці- єю,.а.місцевості.—.густиною.зараження.

Концентрація —. кількість. отруйної. речовини,. що. містить- ся.в.одиниці.об’єму.повітря.,.мг/л,.г/м3.

Густина зараження —. кількість. ОР,. яка. знаходиться. на. одиниці.площі,.г/м2.

Вражаюча дія може.бути.загальна.або.місцева.

При загальній дії. враження. проявляється. після. попадання. ОР.в.кров.через.шкіру,.органи.дихання.чи.травлення..

При місцевій дії.враження.проявляється.в.місцях.контакту. ОР.з.організмом:.на.шкірі,.очах,.органах.дихання.і.травлення.

Отруйні  речовини бувають:. стійкі. (СОР),. нестійкі. (НОР),. ядовито-димові.(ЯДР).


За  токсичною дією  отруйні. речовини. поділяються. на. гру- пи: нервово-паралітичні.(зарин,.зоман,.ν-гази),.шкірнонаривні. (іприт),.загальноядовиті.(синильна.кислота,.хлорціан),.задуш- ливі.(фосген,.дифосген),.психохімічні.(«BZ»,.LSD»),.подразню- ючі.(«CS»,.хлорацетофенон,.адамсит).

Отруйні. речовини. діляться. на. смертельні. і. такі,. що. виво­

дять організм людини з ладу тимчасово.

Осередок  хімічного зараження. називається. територія,. яка. зазнала. дії. отруйних. речовин.. Розмір. осередку. залежить. від. кількості. застосованих. ОР,. їх. типу,. метеорологічних. умов. та. рельєфу.місцевості..Осередок.хімічного.зараження.складається. з.зони безпосереднього зараження і зони розповсюдження парів та аерозолей ОР (до 20 км).

Основною. умовою. забезпечення. роботи. підприємств. в. умо- вах.хімічного.зараження.має.бути.ретельна.герметизація.буді- вель.і.споруд,.забезпечення.працюючих.індивідуальними.і.ко- лективними.засобами.захисту.(детальніше.див..розділ.1.5).

Біологічною  зброєю   називаються.  хвороботворні.  мікроби. і. бактеріальні. яди,. призначені. для. враження. людей. ,. тварин,. рослин. і. зараження. запасів. продовольства,. а. також. боєприпа- си,.за.допомогою.яких.вони.використовуються.

Мікроорганізми.—.це.бактерії.(чума,.холера,.сап,.сибірська. язва),.віруси.(натуральна.віспа,.грип.американський.кінський. енцефаломієліт),.рикетсії.(сипний.тиф,.ку-лихоманка,.плямис- та.лихоманка),.грибки.(кокцидіоідомікоз,.криптококкоз).

 

 
Деякі. мікробі. (рис.. 2.10),. наприклад. збудники. ботулізму,. стовбняку,.дифтерії.виробляють.сильно.діючі.токсини,.які.ви- кликають.важкі.отруєння..В.висушеному.стані.вони.зберігають. отруйність.на.протязі.багатьох.неділь.

Біологічні засоби  можуть  призвести до за­ раження: тварин (ящур,.чума.великої.рогатої. худоби,. чума. свиней,. віспа. овець,. сибірська. язва),. рослин  (стеблова. іржа. злакових. куль- тур,.фітофтороз.картоплі.тощо)..Бактеріальне. зараження.може.мати.місце.на.сотнях.і.тися- чах.квадратних.кілометрів.

Осередком бактеріального зараження.є.те- риторія,.яка.зазнала.безпосередньої.дії.бакте-     Рис..2.10


ріальних.засобів,.що.є.джерелом.розповсюдження.інфекційних. захворювань.і.отруєнь..

При.виникненні.осередків.бактеріального.зараження.на.те- риторії.вводиться:.карантин.або.обсервація..

Карантин —.система.заходів,.що.проводяться.для.поперед- ження. розповсюдження. інфекційних. захворювань. з. осередку. зараження.та.для.ліквідації.самого.осередку;

Обсервація. —. спеціальні. заходи,. що. запобігають. розповсю- дженню.інфекції.в.інші.райони.

Заходи, що проводяться на підприємстві у випадку бакте­ ріологічного зараження: тимчасово. припиняється. робота,. ро- бітники. та. службовці. проходять. профілактичну. та. санітарну. обробку,. проводиться. обеззаражування. території,. приміщень,. обладнання,.сировини.та.готової.продукції.