2.2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІї МИРНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ  ТА їХ ВПЛИВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Згідно.Закону.«Про.цивільну.оборону.України».надзвичайна ситуація (НС) визначається. як. порушення. нормальних. умов. життя.і.діяльності.людей.на.об’єкті.або.території,.що.викликана. аварією,.катастрофою,.стихійним.лихом,.епідемією,.епізоотією,. пожежею,. використанням. засобів. масового. враження,. яке. при- звело.або.може.призвести.до.людських.чи.матеріальних.втрат.

До  ознак  надзвичайної  ситуації  відносять:  небезпеку. для. життя. і. здоров’я. значної. кількості. людей,. суттєве. порушення. екологічної. рівноваги,. повне. або. часткове. припинення. госпо- дарської.діяльності,.значні.матеріальні.та.економічні.збитки.

Постановою. Кабінету. Міністрів. України. №. 1099. «Про. по- рядок.класифікації.надзвичайних.ситуацій».затверджено.«По- ложення. про. класифікацію. надзвичайних. ситуацій».. Згідно. з. цим. положенням,. за. характером. походження. подій,. що. зу- мовлюють.виникнення.надзвичайних.ситуацій.(рис..2.2).на.те- риторії.України,.розрізняють.4.класи.надзвичайних.ситуацій:. техногенного,.природного,.соціально-політичного.та.військово- го.характеру..Кожен.клас.надзвичайних.ситуацій.поділяється. на.групи,.які.містять.конкретні.їх.види..

 

 
Природні  надзвичайні. ситуації. пов’язані. з. природними. процеса- ми.космічного,.літосферного,.гідро- сферного,. атмосферного,. біосфер- ного. характеру. або. кількох. проце- сів. одночасно. і. відбуваються. не. за- лежно.від.участі.людини..Природні. НС  — це:  стихійні. лиха. та. небез-


Рис..2.2


печні.явища.


Стихійні лиха. —. це. небезпечні. природні. явища,. процеси. літосферного,. атмосферного,. гідрологічного,. біосферного. або. іншого. походження. таких. масштабів,. які. призводять. до. ката- строфічних. ситуацій. з. раптовим. порушенням. систем. життєді- яльності. населення,. руйнуванням. і. знищенням. матеріальних. цінностей,.об’єктів.народного.господарства.

Стихійні. лиха. бувають. таких. видів:. космічні, тектонічні, метеорологічні, топологічні, біологічні.

Космічні:. підвищене. радіоактивне. випромінювання,. падін- ня.великого.космічного.тіла.

Тектонічні: землетрус,.цунамі,.виверження.вулкану,.зсув.

Метеорологічні: засуха,. значне. підвищення. чи. зниження. температури,.буря,.ураган,.смерч.

Топологічні: селевий. потік,. повінь,. лавина,. каменепад,. сні- гові.замети,.пожежа.

Біологічні: аномальне.підвищення.кількості.макробіологіч- них.об’єктів,.епідемія.

Небезпечні природні явища. —. це. процеси,. які. можуть. при- звести.до.негативних.наслідків.на.незначній.території.та.стати. причинами.виникнення.надзвичайних.ситуацій.природного.чи. техногенного.походження.

Види небезпечних природних явищ: удар.блискавки,.злива,. ожеледиця,.град,.сильний.вітер..

Катаклізмами називають. глобальні. природні,. а. в. окремих. випадках. і. техногенні. НС,. екологічні. наслідки. яких. поширю- ються.на.всю,.або.більшу.частину.планети.

Техногенні НС.пов’язані.з.матеріальною.сферою,.що.створе- на. людиною.. Причини. виникнення. техногенних. НС. —. це:. не- додержання. правил. безпеки. та. необережність,. недосконалість. у. проектуванні,. кримінальні. елементи. та. тероризм,. військові. дії,. природні. явища.. В. мирний. час. можуть. виникати. надзви- чайні. ситуації. всіх. видів,. навіть. такі. характерні. для. військо- вого. часу. надзвичайні. ситуації. як. ядерні. вибухи,. хімічне. та. бактеріологічне. зараження. внаслідок. аварій. та. терористичної. діяльності..НС.антропогенного.характеру.виникають.в.резуль- таті. раптового. виходу. з. ладу. машин,. механізмів. та. агрегатів,. що.супроводжується.значними.порушеннями.виробничого.про- цесу,.вибухами,.утворенням.осередків.пожеж,.радіоактивним,.


Рис..2.3


хімічним. чи. біологічним. заражен- ням.місцевості,.які.призвели.до.ве- ликих. матеріальних. втрат. та. вра- ження.чи.загибелі.людей.(рис..2.3).

Катастрофа —. це. стрибко- подібна. шкідлива. зміна. власти- востей. об’єкту.. Вона. є. загальним. терміном. для. визначення. значної. природної. надзвичайної. ситуації. та.антропогенної.аварії.


Аварія. —. вихід. з. ладу. технічних. споруд. (гребель,. тунелів,. будівель,. шахт),. пожежі,. руйнування. кораблів,. поїздів,. отру- єння.води.в.системах.водопостачання.тощо.

За.розмірами.та.завданою.шкодою.аварії.поділяють.на: лег­

кі, середні, важкі, особливо важкі.

Види аварій та  катастроф: транспортні,. пожежі,. вибухи,. руйнування.споруд,.руйнування.обладнання,.руйнування.з.по- рушенням.енерго-,.водо-,.тепло-.та.інших.систем.життєзабезпе- чення. населення. та. виробництва,. руйнування. з. викидом. раді- оактивних.речовин,.руйнування.з.викидом.отруйних.речовин,. руйнування.з.викидом.небезпечних.мікроорганізмів.

Щоб  знизити  рівень ризику виникнення  НС. техногенно- екологічного. характеру. на. об’єктах. господарської. діяльності. (ОГД).необхідно.завчасно.проводити.організаційні,.інженерно- технічні. та. інші. заходи.. Ці. заходи. плануються. і. проводяться. начальником.цивільної.оборони.об’єкта.

Надзвичайні. ситуації. соціально­політичного характеру. —. це. ситуації,. пов’язані. з. протиправними. діями. терористичного. та. антиконституційного. спрямування:. здійснення. або. реальна. загроза.терористичного.акту.(збройний.напад,.захоплення.і.за- тримання. важливих. об’єктів. ядерних. установок. і. матеріалів,. систем. зв’язку. та. телекомунікації,. напад. чи. замах. на. екіпаж. повітряного. чи. морського. судна),. викрадення. (спроба. викра- дення).чи.знищення.суден,.встановлення.вибухових.пристроїв. у.громадських.місцях,.викрадення.зброї,.виявлення.застарілих. боєприпасів..

Надзвичайні ситуації воєнного характеру. —. це. ситуації,. пов’язані. з. наслідками. застосування. зброї. масового. ураження.


або. звичайних. засобів. ураження,. під. час. яких. виникають. вто- ринні. фактори. ураження. населення. внаслідок. зруйнування. атомних. і. гідроелектричних. станцій,. складів. і. сховищ. радіо- активних.і.токсичних.речовин.та.відходів,.нафтопродуктів,.ви- бухівки,.сильнодіючих.отруйних.речовин,.токсичних.відходів,. транспортних.та.інженерних.комунікацій..

За.масштабами.та.глибиною.надзвичайні.ситуації.(НС).поді- ляють.на: глобальні,.національні, регіональні, місцеві, об’єктові та локальні.

Глобальна НС:.загроза.її.виникнення.та.поширення.наслід- ків.—.континент.або.значна.його.частина.чи.планета.в.цілому.

Національна НС:.наслідки.охоплюють.великі.території.дер- жави,.але.не.виходять.за.її.кордони.

Регіональна НС. обмежена. територією. декількох. областей,. краю.чи.суміжних.країн.

Місцева НС.обмежена.територією.населеного.пункту,.райо- ну.чи.області.

Об’єктова НС.обмежена.територією.об’єкта.

Локальна НС:.загроза.її.виникнення.та.розповсюдження.на- слідків.обмежена.виробничим.приміщенням.

Надзвичайні.події,.що.лежать.в.основі.НС.можуть.бути.кла­ сифіковані за: суттю.та.характером.події,.основними.причина- ми. виникнення, найважливішими. ознаками. прояву, місцем. виникнення,. характером. вражаючих. факторів. та. джерел. не- безпеки,. інтенсивністю. протікання,. масштабами. ураження. та. впливу, характером.впливу.

 

 
Надзвичайні. ситуації,. які. схожі. за. своїми. ознаками. мо- жуть. виникати. як. у. мирний. так. і. у. військовий. час. (рис.. 2.4).. Військовий.час.характеризується.використанням.великої.кіль- кості.  звичайної. зброї,. можливістю. застосування.зброї.масового.знищен- ня.та.впливом,.що.дорівнює.розмірам. стихійних.лих.або.й.перевищує.їх.

Причини виникнення НС:. небез- печні.екологічні.наслідки,.техноген- ні,.природні,.соціальні.

Кожна. з. надзвичайних. ситуацій.

може.  стати. причиною. виникнення.                    Рис..2.4


іншої.надзвичайної.ситуації..В.кожному.конкретному.випадку. надзвичайні.ситуації.виникають.через.ряд.причин,.які.можна. узагальнити. як:. закономірні. природні. процеси,. негативний. антропогенний.вплив.на.розвиток.природних.процесів,.випад- ковість.у.розвитку.природних.процесів..Вони.можуть.породити. природні.надзвичайні.ситуації.та.небезпечні.явища.

Заходи, що проводяться для  зниження рівня ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій:

• створення.безпечних.умов.праці.для.виробничого.персо- налу:

• систематичні.  перевірки.  посадовими.  особами. району. (об’єкту). і. державними. інспекторами. стану. будинків,. споруд,. технологічного. обладнання,. електрогосподарства,. газо-.  і. на- фтопроводів,.теплових.трас;

• забезпечення.працюючого.персоналу.правилами,.стандар- тами,. нормами,. інструкціями. та. іншими. нормативними. доку- ментами.з.безпеки.та.охорони.праці;

• перевірка. відповідності. технологічних. процесів. машин,. механізмів,. обладнання. вимогам. нормативних. документів. з.беза. варійної.експлуатації,.безпеки.та.охорони.праці;

• розробка.і.вдосконалення.системи.планів.попереджуваль- них.оглядів.та.ремонтів.техніки;

•  розробка. і. впровадження. формулярів. на. кожний. агрегат. для.відображення.технічного.стану.обладнання.з.метою.вдоско- налення.профілактичних.заходів;

• перевірка.ефективності.вентиляційних,.в.тому.числі.і.ава- рійних,. систем,. надійності. герметизації. ємностей,. які. працю- ють.під.тиском;

• перевірка. працездатності. контрольно-вимірювальної,. за- хисної.та.блокувальної.апаратури;

• проведення.профілактичних.протипожежних.заходів;

• контроль.за.справністю.пожежного.зв’язку,.сигналізації,. первинних. засобів. пожежегасіння,. стану. шляхів. і. під’їздів. до. об’єктів,.справністю.джерел.протипожежного.водопостачання;

• підготовка. фонду. захисних. споруд,. створення. запасів. за- собів.індивідуального.захисту;

• нанесення.на.виробниче.обладнання.і.комунікацію.розпіз- навальних.знаків.безпеки.відповідно.з.вимогами;


• перевірка. утримання. та. готовності. системи. виявлення. витоку. СДОР,.  оповіщення. працюючого. персоналу. і. насе-. лення;

• розробка.планів.ліквідації.аварійних.ситуацій. При. визначені. інженерно-техн.  ічн. их. заходів. необхідно. вра-

 

 
ховувати. особливості. можливої. НС. на.потенційно-небезпечних.об’єктах. (рис..2.5).

Щоб. обґрунтовано. спланувати. зниження.  небезпеки. виникнення. і. розповсюдження. особливо.  небез- печних.інфекцій.необхідно.врахову- вати.завчасне.запровадження.орга- нізаційних,. санітарно-гігієнічних,.


лікувальних,.евакуаційних.та.інші. заходів.


Рис..2.5


Підготовка. господарських. об’єктів. до. стійкого. функціону- вання. в. умовах. надзвичайної. ситуації. є. складним. завданням,. виконання.якого.залежить.від.видів.загроз.та.характеру.вироб- ництва.певного.об’єкта.

Під. стійкістю роботи   об’єктів. народного. господарства. розуміють. можливість. виконувати. свої.  функції. (випускати. продукцію,.надавати.послуги).в.умовах.НС,.а.також.пристосо- ваність. даного. об’єкта. до. швидкого. відновлення. після. пошко- джень.

При.вивченні.питання.про.технічний.захист.населення.осно- вну.увагу.потрібно.зосередити.на.вимогах.Закону.і.Положення. про.ЦО.України.щодо.технічного.захисту.та.обов’язки.посадо- вих.осіб.

В. своїй. діяльності. завжди. необхідно. враховувати факто­ ри,  що  впливають на  стійкість функціонування  об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій:. район. розміщення. об’єк- тів,. внутрішнє. планування. та. забудова. території,. виробни- чі. зв’язки,. система. управління,. системи. енергопостачання,. технологічний. процес,. підготовленість. до. відновлення. ви- робництва.

Для.дослідження.рівня.стійкості.об’єкта.створюються.робо- чі. групи:. штабу. ЦО,. управління. виробництвом,. технологічно-


го. процесу,. будівель. та. споруд,. верстатного. та. технологічного. обладнання,.матеріально-технічного.постачання.та.транспорту. (рис..2.6),.комунально-енергетичних.мереж..

Стійка робота об’єктів досягається:

• проведенням організаційних. та. інженерно-технічних. за- ходів.по.підготовці.об’єкта.до.особливого.режиму.роботи;

• вдосконаленням технологічних.  процесів.  виробництва,. забезпеченням. автоматичного. відключення. при. виході. з. ладу. установок;

• підвищенням.надійності.роботи.та.створенням.дублюючих. джерел. енерго-,. газо-. та. водопостачання,. а. також. створенням. запасів..сировини,.палива,.комплектуючих.деталей,.обладнан- ня.та.матеріалів;

• будівництвом та. обладнанням. сховищ. на. підприємствах. для.робітників.та.службовців.(для.цього.можуть.бути.викорис- тані.шахти.та.інші.виробітки);

• створенням на. об’єктах. захисних. споруд. для. пунктів. ке- рування;

•  підготовкою в.заміській.зоні.баз.для.розміщення.науково- дослідних,. конструкторських. відділів. та. інших. невиробничих. підрозділів.об’єкта;

•   постійною. готовністю аварійно-рятувальних. формувань. до.проведення.рятувальних.та.невідкладних.аварійних.робіт.

 

 
До.соціальних НС.відносять:.еко- номічні,. національні,. політичні. та. релігійні.  Соціальні. НС. відбувають- ся. в. суспільстві:. військовий. стан,. злочинність,. революції,. міжнаціо- нальні. конфлікти,. поширення. лю- диноненависницьких. ідеологій,. те- рористичні. акти. або. загроза. їх. здій- снення.


Рис..2.6


В. результаті. дії. природних. соці- альних,. техногенних. надзвичайних.


ситуацій,.їх.взаємодії.або.негативної.антропогенної.діяльності. людства. можуть. виникати. негативні екологічні наслідки, що. за. своєю. масштабністю. прирівнюються. до. надзвичайних. си- туацій.