2.4 Аналіз матеріальних ресурсів й ефективність їх використання

2.4.1 Аналіз виконання плану постачання

й забезпечення виробництва матеріальними ресурсами

Безперебійне  забезпечення підприємства матеріальними ресурсами —  умова його стабільної роботи. Потреби в ма= теріальних ресурсах покриваються  за рахунок зовнішніх дже= рел (за договорами) або внутрішніх (утилізація відходів сиро= вини, економія матеріалів, свої напівфабрикати).

Цими  питаннями на підприємстві займаються наступні служби: відділ матеріально=технічного  постачання, склади, транспортні служби  під  контролем планового, технічного відділів й адміністрації підприємства.

У процесі аналізу матеріальних ресурсів вирішуються на=

ступні завдання:

l дається оцінка потреби підприємства в матеріальних  ре=

сурсах;


 

l визначається обґрунтованість й ефективність формуван=

ня замовлень на матеріальні ресурси;

l аналізується ефективність використання матеріальних ресурсів;

l аналізується якість придбаних матеріалів, комплектність поставки;

l оцінюються постачальники матеріалів, відпрацьовується механізм своєчасного укладення договорів;

l проводиться контроль за виконанням  договірних  зо= бов’язань, якщо буде потреба вводяться штрафні санкції до постачальників.

Розглянемо приклад оцінки потреби підприємства в ма=

теріалі «А» (таблиця 2.37).

Таблиця 2.37 — Забезпеченість потреби матеріальних ресурсів договорами й фактичне їх виконання

 

 

Мате' ріал

 

Пла' нова потре' ба, т

Джерела покриття потреби, т

 

Укла' дено дого' ворів, т

Забез' пече' ність потре' би до' говора' ми, %

 

Надій' шло від пос' тачаль' ників, т

 

Вико' нання дого' ворів,

%

 

Внут' рішні

 

Зов' нішні

А

47000

500

46500

44200

95

41900

94,8

 

З  таблиці видно, що план потреби в  матеріалі А  не повністю  забезпечений договорами про  поставку  й внутрішніми джерелами покриття. Так, коефіцієнт забезпе= чення (Ко)  за планом дорівнює:


 

Êî ïë


= 500 + 44200 = 0,951  .

47000


 

Фактично  план поставки матеріалу недовиконаний на

10%:


 


 

Êî ô


= 500 + 41900 = 0,9

47000


Таким чином, потреба задоволена на 90%.

2.4.2 Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

Аналіз використання матеріалів здійснюється за наступ=

ними узагальнюючими показниками:

l матеріаловіддача (зняття продукції із гривні  витрат на матеріали)  — це відношення обсягу випущеної продукції до загальної суми матеріальних витрат;

l матеріалоємність (сума матеріальних витрат на випуск однієї гривні продукції) — це відношення загальної суми матеріальних витрат на обсяг виготовленої продукції.

Між цими показниками існує зворотний зв’язок. Розглядати    показники     матеріаловіддачі   й     ма=

теріалоємності можна в цілому за всією товарною продукцією й за окремими виробами. Варто також вивчити динаміку зміни цих показників за ряд періодів, а також порівняти їх з даними іншими  підприємств. І у висновку варто виявити причини зміни цих показників і можливі резерви економії.

У  процесі аналізу можна використати також допоміжні показники  рівня  використання матеріальних ресурсів: ко= ефіцієнт використання матеріалів, рівень браку, норми витрат матеріалів, палива, енергії на окремі вироби.

Розглянемо приклад аналізу матеріалоємності продукції підприємства (таблиця 2.38).

З таблиці видно, що обсяг товарної продукції підприємства за відпускними  цінами  в  плановому періоді дорівнює 12056 тис. грн., у звітному — 12651 тис. грн. Фактич= на матеріалоємність  продукції  70,96 коп.  (8977·100/12651) нижче планової на 71,6 коп. (8632·100/12956) на 0,64 коп. (70,96=71,6), або на 0,89% (0,64·100/71,6).  Таке зниження обу=


 

Таблиця 2.38 — Матеріалоємністьза  елементами витрат

 

 

Елементи матеріальних витрат

Матеріальні витрати, тис. грн.

Матеріалоємність товарної продукції, коп.

 

За планом

 

Фактич' но

 

За планом

 

Фактич' но

Відхи' лення від плану

Матеріальні витрати = усього

8632

8977

71,6

70,96

=0,64

У тому числі:

 

 

 

 

 

Сировина й ос=

новні матеріали

1413

1347

11,72

10,65

=1,07

Покупні напів= фабрикати й комплектуючі вироби

6956

7340

57,7

58,02

+0,32

Паливо

83

90

0,69

0,71

+0,02

Енергія

70

80

0,58

0,63

+0,05

Інші витрати

110

120

0,91

0,95

+0,04

 

мовлює економію матеріальних ресурсів на суму 81 тис. грн. (0,64·12651 / 100).

На рівень матеріалоємності продукції впливають наступні часткові  показники:  металоємність, паливоємність, енер= гоємність та інші. Ці показники характеризують ефективність використання певних  груп  матеріальних ресурсів. Аналіз окремих показників дозволяє контролювати зниження норм витрати найважливіших видів матеріалів. З таблиці 2.35 вид= но, як змінилися окремі показники. Найбільшу частку у фор= муванні матеріалоємності становлять покупні  напівфабрика= ти й комплектуючі вироби — 58,02 коп., або 82% від загальної матеріалоємності (58,02·100 / 70,96). Протягом року витрати на них з розрахунку на гривню товарної продукції збільши= лись на 0,32 коп.  (58,02=57,7),  відносний  перевидаток ма= теріальних ресурсів за цим  елементом —  40,5 тис.  грн. (0,32·12651 / 100). Однак за рахунок зниження питомого ви=


 

датку сировини та основних матеріалів на гривну товарної продукції на 1,07коп. (10,65=11,72) була досягнута відносна економія в  розмірі  135,4 тис. грн.  (1,07·12651 / 100). Це свідчить про  раціональне використання сировини та ма= теріалів й про високий рівень спеціалізації підприємства.

2.4.3 Аналіз впливу рівня матеріаловіддачі на обсяг

випуску продукції

Матеріаловіддача  коштів,  вкладених у  предмети праці, тісно пов’язана з обсягом випуску  продукції  підприємства (форма зв’язку прямо пропорційна). Таким чином, приріст рівня матеріаловіддачі завжди обумовлює приріст обсягу про= дукції.

Таблиця 2.39 — Зміна матеріаловіддачі на 1 грн. товарної продукції

 

 

Показники

Умовне позна' чення

 

План

 

Звіт

 

Відхи' лення

 

Темп росту, %

 

Приріст

%

Товарна продукція, грн.

ТП

51340

53852

+2512

104,9

4,9

Витрати на предмети праці для виробницт= ва продукції, грн.

Зм

23450

23980

+530

102,3

2,3

Матеріаловідда ча (вихід продукції на 1 грн витрат на предмети праці), коп.

М0

218,93

224,57

+5,64

102,6

2,6

 

З таблиці видно, що обсяг випуску продукції за звітом ви= ще планового на 2512 грн., або на 4,9%. Це збільшення обумов= лене двома факторами, а саме: зміною витрат на предмети


 

праці й зміною рівня матеріаловіддачі. Розрахуємо кількісний вплив наведених факторів

ïë


Ç

 
ÒÏ

Ì


= ÇÌ


Ì 0    = 530


2,1893 = 1160,33 ãðí.


 


ÒÏì


0  = Ì 0


ÒÏ Ôàêò .  = 0,0564


23980 = 1352,47 ãðí.


 

Загальний вплив факторів на обсяг випуску дорівнює:

1160,33 + 1352,47 = 2512,8 грн.

Баланс результатів впливу  змін  факторів практично дорівнює відхиленню аналізованого показника, тобто розра= хунки вірні.

Висновок: збільшення суми витрат на предмети праці на

530 грн., або 2,3%, спричинює збільшення обсягу на 1160,33 грн., а збільшення рівня матеріалоємності на 0,0564 грн., або на 2,6%, призводить до зростання обсягу випуску на 1352,47


 

 
грн. Позитивно, що 53,8% y 1352,47


 

I

 
>100 


 

збільшення обсягу от=


A    2512         _

римано завдяки зростанню якісного  показника, а саме ма=

теріаловіддачі.

Розрахуємо відносну економію витрат на предмети праці завдяки збільшенню матеріаловіддачі.

Çì = Çì .ôàêò . - Çì .ïëàí .  Ò = 23980 - 23450  1,049 = 619 ãðí.

Або інший спосіб

Çì = Çì.ôàêò. - ÒÏôàêò = 23980 - 53852 = 619 ãðí.


Ì 0 ïëàí


2,1893


 

Тобто, як показали розрахунки, для виробництва фактич= но  виготовленої продукції  при  запланованому рівні  ма= теріаловіддачі додаткова потреба у витратах на матеріали  ста= новила б 24599 грн., або на 619 грн. більше.


 

Контрольні питання:

1. Як  виконується оцінка  забезпеченості матеріальними ре=

сурсами на прикладі окремого матеріалу?

2. Як розраховується й оцінюється коефіцієнт забезпеченості матеріалом?

3. Як  виконується оцінка  ефективності використання еле=

ментів матеріальних витрат?

4. Наведіть фактори, що визначають рівень матеріалоємності продукції.

5. Як виконати оцінку впливу матеріаловіддачі на обсяг випу=

ску продукції підприємства?

6. Як  розрахувати економію матеріальних витрат в умовах зростання матеріаловіддачі?