Вступ

Сучасні умови господарювання формують високі вимоги до оцінки фінансово=економічної діяльності суб'єктів ринку. Особлива увага приділяється підприємству як  первинній  і провідній ланці економіки держави, оскільки саме тут створю= ються конкретні економічні блага, які стають першоосновою національного багатства.

Узагальнення досвіду діяльності українських підприємств свідчить про досить велику кількість низько ефективних, еко= номічно недоцільних бізнес=проектів різних рівнів. Безумов= но, така ситуація формується під впливом ряду факторів,  се= ред яких  провідне місце займає економічна нестабільність зовнішнього середовища господарювання.  Але немаловажну роль відіграють і внутрішні  фактори, а саме рівень й якість ефективності функціонування підприємств.

Комплексна аналітична оцінка  результативності госпо= дарської діяльності підприємства можлива тільки  на основі якомога більш повного подання про стан його господарського механізму, ефективності його функціонування й управління. Таким чином, оцінка є результатом порівняння рівня прибут= ковості й показників поточної діяльності.

Буть=який вид підприємницької діяльності повинен бути забезпечений певними економічними ресурсами (активами, фінансами, трудовими ресурсами, інформацією в тому числі). Тривалий комерційний успіх визначається ефективним роз= поділом цих  ресурсів, тобто ефективність функціонування підприємства залежить від того, наскільки відповідають уп= равлінські рішення стану ринкового середовища, власного по= тенціалу й успішності його використання.

Базою для обґрунтування й зважування управлінських рішень у рамках комерційного, інноваційного, інвестиційного,


 

виробничого, фінансового й іншого видів діяльності сучасних підприємств виступає економічний аналіз і діагностика. Під нею варто розуміти комплексну аналітичну оцінку всіх сфер діяльності підприємства з позицій досягнення максимально можливого економічного результату за рахунок оптимального й  ефективного використання обмежених економічних  ре= сурсів.

Економічний аналіз і діагностика озброюють  фахівця ме= тодичними підходами до оцінки результативності господарсь= кої  діяльності й визначенню рівня і якості  реального еко= номіко=фінансового стану підприємства в цілому або окремих його аспектах.

Виконання економічної діагностики стану підприємства базується на обробці інформації бухгалтерської й поточної звітності. Первинна інформація агрегується й спрощується, будуються аналітичні таблиці, розраховуються аналітичні ко= ефіцієнти, якими керуються всі учасники бізнесу. Вони обу= мовлені фінансовими зв'язками підприємства й визначають оптимальні співвідношення розподілу капіталу підприємства, основні резерви підвищення ефективності використання ос= новного й оборотного капіталу, найбільш обґрунтовані джере= ла фінансування.

У підсумку, на базі результатів аналізу, розробляються ре= комендації з удосконалення господарського механізму підприємства, стабілізації або поліпшенні його фінансового стану.