АНОТАЦІЯ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА CТАНУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Видання 2-ге перероблене та доповнене

Рекомендовано Міністерством  освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних  закладів

Киів  – 2007


 


УДК 65.012.12(075.8) ББК  65.053я73

Е 45


Гриф надано


Міністерством освіти і науки України

(Лист № 14/18.2#2749 від 21.12.2004 р.)

Рецензенти:

Ю.В. Макогон – доктор економічних наук, професор, академік АЕН України, завідувач кафедри «Міжнародна економіка» Донецького націо-

нального університету

І.П. Булєєв – доктор економічних наук, професор, завідувач відділом

Інституту економіки промисловості НАН України

Т.В.  Кузнєцова  – кандидат економічних наук, доцент кафедри

«Фінанси» Донбаської державної машинобудівної академії

КостенкоТ.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А.,  Ровенська В.В.

Е 45  Економічний аналіз и діагностика стану сучасного підприємства/

видання 2-ге перероблене та доповнене. Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури,  2007 — 400 с.

ISBN 978-966-364-452-3

Навчальний посібник спрямований на розширення аналітичних на- вичок студентів, засвоєння методики аналізу і діагностики економічно- го стану сучасних промислових підприємств.

В першому розділі посібника викладені методичні підходи економ- ічного аналізу як системи узагальнюючих знань про предмет, методи, види і організацію аналітичної роботи в умовах сучасного підприємства.

У  другому та третьому розділах розглядаются питання методики проведення управлінського аналізу діяльності підприємства та діагнос- тики його економіко-фінансового стану. Наведені методичні підходи супроводжуються практичними прикладами, які містять у собі аналі- тичні розрахунки, відповідні висновки та рекомендації щодо покращен- ня стану підприємств, що аналізуються.

Навчальний посібник розроблений у відповідності із нормативною програмою дисципліни «Економічний аналіз» і призначений для сту- дентів, що навчаються за спрямуванням  „Економіка і підприємництво”. Також він може бути використаний студентами інших спеціальностей і слухачами системи виробничо-економічного  навчання кадрів.

ISBN   978-966-364-452-3     © ДДМА,  2007

© Т.Д. Костенко, Є.О. Підгорна, В.С. Рижиков  та ін.,  2007.

© Центр учбової літератури, 2007