Додатки

Додаток A

Фінансова  звітність підприємства

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

Баланс на  1.01.20_1 р.

(за попередній період)

 

Форма N1 код за ДКУД 1801001

 

Aктив

 

Код рядка

 

На качан долі

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

 

37,2

первісна вартість

011

 

37,2

Знос

012

 

0

Незавершене будівництво

020

816,4

1013,9

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

65874

66166,7

первісна вартість

031

109765

110088,8

Знос

032

43891

43922,1

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 


 

1

2

3

4

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

62

59

Гудвіл при консолідації

075

 

 

Усього за розділом І

080

66752,4

67276,8

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

15142

15615,8

тварини на вирощуванні та відгодівлі

 

110

 

 

незавершене виробництво

120

1442,6

1464,9

готова продукція

130

8105

7688

товари

140

147

242,3

Векселі одержані

150

93

84,7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

7421,3

7362

первісна вартість

161

7421,3

7362

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

1365

1072,2

за виданими авансами

180

 

 


 

1

2

3

4

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

210

 

17

 

8

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

у національній валюті

230

5233

7503,2

в іноземній валюті

240

124

116,7

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом ІI

260

39089,9

41157,8

 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

 

270

 

 

БАЛАНС

280

105842,3

108434,6

 

 

Пасив

 

Код рядка

 

На качан долі

 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

 

300

 

458

 

458

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

 

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

81751,1

82195,2

Резервний капітал

340

450

515


 

1

2

3

4

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

 

350

 

17122

 

19439,1

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Накопичена курсова різниця

375

 

 

Усього за розділом І

380

99781,1

102607,3

Частка меншості

385

 

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

37

238

Інші забезпечення

410

 

 

 

415

 

 

 

416

 

 

Цільове фінансування

420

6,9

34,3

Усього за розділом ІI

430

43,9

272,3

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом ІII

480

 

150

ІV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 


 

1

2

3

4

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

510

 

 

Векселі видані

520

314

287,5

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

530

 

226,3

 

206

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

407

381,5

з оплати праці

580

736,1

711

з учасниками

590

1385

1408

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

2948,9

2411

Усього за розділом ІV

620

6017,3

5405

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

БАЛАНС

640

105842,3

108434,6


 

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

Баланс на 1.01.20_2 р.

(за звітний період)

 

Форма N1 код за ДКУД 1801001

 

Aктив

Код рядка

На качан долі

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

37,2

148,2

первісна вартість

011

37,2

148,2

Знос

012

0

0

Незавершене будівництво

020

1013,9

1696,7

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

66166,7

66401,7

первісна вартість

031

110088,8

113622,2

Знос

032

43922,1

47220,5

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

59

87

Гудвіл при консолідації

075

 

 

Усього за розділом І

080

67276,8

68333,6

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 


 

1

2

3

4

виробничі запаси

100

15615,8

14190,2

тварини на вирощуванні та відгодівлі

 

110

 

 

незавершене виробництво

120

1464,9

1693,9

готова продукція

130

7688

10678,5

товари

140

242,3

203,8

Векселі одержані

150

84,7

119,7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

7362

7941

первісна вартість

161

7362

7941

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

1072,2

3054,6

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

210

 

8

 

14

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

у національній валюті

230

7503,2

6312,7

в іноземній валюті

240

116,7

307,9

Інші оборотні активи

250

0

304,7

Усього за розділом ІI

260

41157,8

44821

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

 

270

 

 

БАЛАНС

280

108434,6

113154,6


 

 

Пасив

 

Код рядка

 

звітного періоду

 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

458

458

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

82195,2

80763,2

Резервний капітал

340

515

515

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

 

350

 

19439,1

 

21772,2

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Накопичена курсова різниця

375

 

 

Усього за розділом І

380

102607,3

103508,4

Частка меншості

385

 

 

ІІ. Забезпечення наступних виплат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

 

400

 

238

 

275

Інші забезпечення

410

 

 

 

415

 

 

 

416

 

 

Цільове фінансування

420

34,3

41,2

Усього за розділом ІІ

430

272,3

316,2

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 


 

1

2

3

4

Довгострокові кредити банків

440

150

150

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

 

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

 

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

 

470

 

 

Усього за розділом ІІІ

480

150

150

ІV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

510

 

 

Векселі видані

520

287,5

518,5

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

530

 

206

 

124,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

 

1235

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

381,5

419,9

з оплати праці

580

711

791,3

з учасниками

590

1408

1866,8

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

2411

4224

Усього за розділом ІV

620

5405

9180

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

БАЛАНС

640

108434,6

113154,6


 

Додаток до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3

Звіт про фінансові результати за 20_2 р.

(за звітний період)

І. Фінансові результати

 

 

Найменування показника

Код рядка

На качан долі

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації

(товарів, робіт, послуг)

 

010

 

92544,1

 

96456,9

Податок на додану вартість

015

15362

16012

Акцизний збір

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

035

 

77182,1

 

80444,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

55481,4

56448,6

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

21700,7

23996,3

збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

31650,1

35304,8

Адміністративні витрати

070

12544

10523

Витрати на збут

080

1262,7

1295,4

Інші операційні витрати

090

34492,4

37542,9

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

5051,7

9939,8

збиток

105

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

1101,1

1627,9


1

2

3

4

Інші доходи

130

3955,7

3061,2

Фінансові витрати

140

39

33

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

3746,7

5945,3

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

6322,8

8650,6

Податок на прибуток від звичайної діяльності

 

180

 

2693,4

 

4897,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

3629.4

3753.3

збиток

195

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

 

 

витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Частки меншості

215

 

 

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

3629.4

3753.3

збиток

225

 

 


 

ІІ. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

 

Код рядка

 

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

 

230

 

47297.5

 

52506.8

Витрати на оплату праці

 

240

 

16119.3

 

14002.7

Відрахування на соціальні заходи

250

5964.1

5366.5

Амортизація

260

3733.4

3604.9

Інші операційні витрати

270

2401.6

2381.5

Разом

280

75515.9

77862.4

 

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна

кількість простих акцій

 

300

 

35527000

 

35527000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

 

310

 

35527000

 

35527000

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

 

320

 

0. 10216

 

0. 10565

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

 

330

 

0. 10216

 

0. 10565

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

 

340

 

0. 03700

 

0. 02900


 

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Звіт про рух грошових коштів

 

Форма N3 код за ДКУД 1801004

 

Стаття

 

Код

За звітний період

За попередній період

Надходжен ня

 

Видаток

Надходжен ня

 

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

 

010

 

 

 

 

Коригування на:

 

 

 

 

 

амортизацію необоротних активів

 

020

 

 

X

 

 

X

збільшення (зменшення) забезпечень

 

030

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

 

040

 

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

 

050

 

 

 

 

Витрати на сплату відсотків

 

060

 

 

X

 

 

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до

зміни в чистих оборотних активах

 

070

 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

6

Зменшення

(збільшення):

 

 

 

 

 

оборотних активів

080

 

 

 

 

витрат майбутніх періодів

 

090

 

 

 

 

Зменшення

(збільшення):

 

 

 

 

 

поточних зобов'язань

100

 

 

 

 

доходів майбутніх періодів

 

110

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

 

120

 

 

 

 

Сплачені:

 

 

 

 

 

відсотки

130

X

 

X

 

податки на прибуток

140

X

 

X

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

 

150

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

 

160

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

 

170

 

 

 

 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

 

180

 

 

X

 

 

X

необоротних активів

 

190

 

 

X

 

 

X

майнових комплексів

 

200

 

 

X

 

 

X


 

1

2

3

4

5

6

Отримані:

 

 

 

 

 

відсотки

210

 

X

 

X

дивіденди

220

 

X

 

X

Інші надходження

230

 

X

 

X

Придбання:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

 

240

 

X

 

 

X

 

необоротних активів

250

X

 

X

 

майнових комплексів

 

260

 

X

 

 

X

 

Інші платежі

270

X

 

X

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

 

280

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

 

290

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

 

300

 

 

 

 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

 

310

 

 

X

 

 

X

Отримані позики

320

 

X

 

X

Інші надходження

330

 

X

 

X

Погашення позик

340

X

0.0

X

 

Сплачені дивіденди

 

350

 

X

 

 

X

 

Інші платежі

360

X

 

X

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

 

370

 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

6

Рух коштів від надзвичайних подій

 

380

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

 

390

 

 

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

 

400

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

 

410

 

 

X

 

 

X

Вплив зміни валютних курсів

на залишок коштів

 

420

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

 

430

 

 

X

 

 

X


 

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Звіт про власний капітал

 

Форма N4 код за ДКУД 1801004

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

 

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригува ння:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправле ння помилок

 

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

 

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригов аний залишок на початок року

 

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінк а активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дооцінка основних засобів

 

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів

 

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка недовершено го

будівництва

 

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка недовершено го

будівництва

 

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка нематеріальн их активів

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка нематеріальн их активів

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Відрахування до резервного капіталу

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованос ті з капіталу

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій

(часток)

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

 

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номінальної вартості акцій

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодова них збитків

 

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Безкоштовно отримані активи

 

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

 

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток Б

Алгоритм розрахунку основних показників фінансового стану підприємства

 

 

Найменування показника

 

Порядок розрахунку

Рекомендоване значення і тенденції зміни

1

2

3

Показники фінансової стабільності

1 Власні оборотні кошти

 

Ñò. 380 (ô.¹1) – ñò. 080 (ô.¹1)

 

>0, збільшення

2 Робочий

(оборотний капітал)

Ñò. 380 (ô.¹1) + ñòîð. 480 (ô.¹1) – ñò. 080 (ô.¹1)

 

>0, збільшення

3 Коефіцієнт маневреності власних коштів

ñò. 380 ô.¹1 - ñò. 080 ô. ¹1

ñò. 380 ô.¹1

 

0,2  = 0,4, збільшення

4 Індекс постійного активу

ñò. 080 ô. ¹1

ñò. 380 ô.¹1

 

<0, зменшення

5 Коефіцієнт забезпеченості власними

оборотними коштами

 

ñò. 380 ô.¹1 - ñò. 080 ô. ¹1

ñò. 260 ô.¹1

 

>0,1, збільшення

6 Коефіцієнт забезпеченості обороту власними оборотними коштами

 

ñò. 380 ô.¹1 - ñò. 080 ô. ¹1

 

>0,1, збільшення

ñò. 035 ô.¹2

7 Коефіцієнт автономії

ñò. 380 ô. ¹1

ñò. 640 ô.¹1

 

>0,5, збільшення

8 Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

 

ñò. 640 ô. ¹1 - ñò.380 ô.¹1

 

<1, зменшення

ñò. 380 ô.¹1

9 Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

ñò. 480 ô.¹1

ñò. 380 ô.¹1 + ñò. 480 ô.¹1

 

0,4


1

2

3

10 Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел

 

ñò. 380 ô.¹1

ñò. 380 ô.¹1 + ñò. 480 ô.¹1

 

0,6

Показники ліквідності й платоспроможності

1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

ñò. 220 ô.¹1 + ñò. 230 ô. ¹1 + ñò. 240 ô.¹1

 

 

0,2  = 0,3

ñò. 620 ô.¹1

2 Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності

ñò. 260 - ñò.250 - L ñò. (100 - 140) ô. ¹1

ñò. 620 ô.¹1

 

0,7  = 1

3 Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності

ñò. 260 ô.¹1

ñò. 620 ô.¹1

 

1,5  = 2,5

4 Коефіцієнт Бівера

ñò. 220 ô.¹2 + ñò. 260 ô.¹2

ñò. 640 ô.¹1 - ñò. 380 ô.¹1

 

0,2 =0,4

Показники ділової активності

1 Коефіцієнт загальної оборотності активів

 

ñò. 035 ô.¹2

 

 

Збіль=

шення

ãð.3 ñò. 280 ô.¹1 + ãð.4 ñò. 280 ô.¹1) / 2

2 Коефіцієнт оборотності запасів

ñò. 040 ô.¹2

ñò.140

Lñò.100

(           ãð.3 + ãð.4 ô.¹1) / 2

 

Збіль=

шення

3 Строк обороту запасів

Òðèâàë³ñòü ïåð³îäà

ÎÇ

 

Скоро=

чення

4 Коефіцієнт оборотності загальної суми дебіторської заборгованості

ñò. 035 ô.¹2

 

Збіль=

шення

ñò .160            ñò .210

(( L ãð.3 + ãð.4 ô.¹1) +(Lñò .170 ãð.3 + ãð.4 ô.¹1)) / 2

ñò .150

5 Строк обороту загальної суми дебіторської заборгованості

 

Òðèâàë³ñòü ïåð³îäà

Î ÄÇ

 

Скоро=

чення


1

2

3

6 Коефіцієнт оборот= ності дебіторської  за= боргованості за то= варними операціями

 

ñò. 035 ô.¹2

ñò.160

( L ãð.3 + ãð.4 ô.¹1) / 2

ñò.150

 

Збільшення

7 Строк обороту де= біторської заборгова= ності за товарними операціями

 

Òðèâàë³ñòü ïåð³îäà

Î ÄÇ

 

Скорочення

8 Коефіцієнт оборотності загальної суми кредиторської заборгованості

ñò. 035 ô.¹2

ñò.600

(( L ãð.3 + ãð.4 ô.¹1)

ñò.520

 

Збільшення

9 Строк обороту загальної суми кредиторської заборгованості

 

Òðèâàë³ñòü ïåð³îäà

ÎÊÇ

 

Скорочення

10 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості  за то= варними операціями

ñò. 035 ô.¹2

ñò.530

( L ãð.3 + ãð.4 ô.¹1) / 2

ñò.520

 

Збільшення

11 Строк обороту кредиторської  забор= гованості за товарни= ми операціями"

 

Òðèâàë³ñòü ïåð³îäà

ÎÊÇ

Скорочення

12 Тривалість операційного циклу

 

Ñðîê îáîðîòà                 Ñðîê îáîðîòà çàïàñ³â             +          äåá³òîðñüêî¿

çàáîðãîâàíîñò³

 

Скорочення

13 Тривалість фінансового циклу

Òðèâàë³ñòü     Ñðîê îáîðîòà îïåðàö³éíîãî öèêëà   –   êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³

 

Скорочення

Показники рентабельності

Рентабельність сукупних активів

ñò. 170 ô.¹2

ñò. 280 ô.¹1

>0, збільшення

Рентабельність власного капіталу

ñò. 220 ô.¹2

ñò. 380 ô.¹1

>0, збільшення


1

2

3

Валова рентабельність продажів

ñò. 050 ô.¹2

ñò. 035 ô.¹2

 

>0, збільшення

Операційна рентабельність продажів

ñò. 100 ô.¹2

ñò. 035 ô.¹2

 

>0, збільшення

Чиста рентабельність продажів

ñò. 220 ô.¹2

ñò. 035 ô.¹2

>0, збільшення