Література

1. Закон України „Про  бухгалтерський облік  та фінансову звітність в Україні”  від 16.07.99 № 996=XIV (з пізнішими змінами й доповненнями) //Спец.  додаток „Нова бухгал= терія” до тижневика „Дебет=Кредит”. — 2000. — №1.

2. Положення  (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”

від 31.03.1999 № 87 (з пізнішими змінами і доповненнями)

//Спец.  додаток „Нова бухгалтерія” до тижневика „Дебет= Кредит”. — 2000. — №1.

3. Положення  (стандарт)  бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати” від 31.03.1999 № 87 (з  пізнішими змінами і доповненнями) //Спец.  додаток „Нова бухгал= терія” до тижневика „Дебет=Кредит”. — 2000. — №1.

4. Положення  (стандарт)  бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів” від 31.03.1999 № 87 (з пізнішими змінами і доповненнями) //Спец.  додаток „Нова бухгал= терія” до тижневика „Дебет=Кредит”. — 2000. — №1.

5. Положення  (стандарт)  бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал” від 31.03.1999 № 87 (з пізнішими змінами і доповненнями) //Спец.   додаток „Нова  бухгалтерія” до тижневика „Дебет=Кредит”. — 2000. — №1.

6. Аналіз і  діагностика  фінансово=господарської  діяльності підприємства/  Під  ред. П.П.Табурчака, В.М.Тумина  й М.С.Саприкина. — Ростов н/Д: Фенікс, 2002.=352с.

7. Аналіз фінансово,економічної діяльності підприємства/ Під ред. Н.П.Любушина. — М.: ЮНИТИ=ДАНА, 2000.=471с.

8. Аналіз господарської діяльності в промисловості/ Н.А.Ру=

сак,  В.И.Стражев, О.Ф.Мигун  й  ін.  —  Мн.:Вищ.шк.,

1999.=398с.

9. Аналіз господарської  діяльності підприємства/  Під.  ред.

Л.П.Ермолович. — Мінськ: Інтерпресервіс, 2001. — 576с.


 

10. Ананькина Е. А. Контроллінг як інструмент управління підприємством /Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина, О. В. Дерипаска, Л. Е. Долгов; Під ред. Н. Г. Данилочкиной. —  М.: Юнити:  Аговдит, 1998. —

297 с.

11. Баканів М. И., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу.

— М.: Фінанси й статистика, 2002. — 416 с.

12. Балабанів И.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю=

ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.=208с.

13. Бандурка А. М., Черв'яків И. М., Посилка О. В. Фінансово= економічний аналіз. — Харків: З Харківського університе= ту внутрішніх справ, 1999. — 393 с.

14. Барнгольц С.Б. Методологія економічного аналізу діяль= ності господарюючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статисти= ка, 2003.=240с.

15. Басовский Л.Е. Теорія економічного аналізу.  — М.:ІНФРА= М, 2001.=222с.

16. Бланк И.А. Управління прибутком. — К.: Ніка=Центр, 1998.

— 544 с.

17. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. — К.: Ніка= Центр, 1999. — 528 с.

18. Болюх М.А., Горбаток М.І. Збірник завдань з курсу “Еко=

номічний аналіз”.  — К.:КНЕУ, 2002.=232с.

19. Бороненкова С.А. Управлінський аналіз. — М.: Фінанси й статистика, 2002.=384с.

20. Бутинець Ф.  Ф.  Бухгалтерський управлінський  облік: Навч. посібник / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевський, Н. В. Герасимчук. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 448 с.

21. Володькіна М.В. Економіка  промислового підприємства.

Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літаратури,

2004. — 196 с.

22. Економічний  аналіз/ За ред. Ф.Ф.Бутинця. —  Житомир: ПП “Рута”, 2003.=680с.

23. Економічний  аналіз/  За ред.М.Г.Чумаченка. —  К.:КНЕУ,

2001.=540с.


 

24. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. — К.: Знання= Прес, 2002. — 190с.

25. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: Навч.=метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 176 с.

26. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз.  — К.: МАУП, 2000.=152с.

27. Ковальов А.И. Аналіз фінансового стану підприємства. — М.: Центр економіки й маркетингу, 2001.=256с.

28. Ковальов О.Н., Волкова О.Н. Аналіз господарської діяль=

ності підприємства. —  М.: ПРОЮЛ М.П.Захаров, 2001.=

424с.

29. Методичний  посібник до навчального  курсу “Економіко= фінансовий   аналіз       діяльності       промислового підприємства”/  Т.Д.Костенко, В.А.Панков, В.С.Рижиков.

— Краматорськ: ДДМА, 2000.=84с.

30. Мец В.О. Економічний  аналіз (Збірник  практичних  за=

вдань і тестів за даними П(С)БО). — К.:КНЕУ, 2001,=236с.

31. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. — Київ: Центр навчальної  літаратири,  2003. — 412 с.

32. Олійник О.В. Економічний  аналіз: Практикум  для сту= дентів вищих навчальних закладів економічних спеціаль= ностей/ За ред. Ф.Ф.  Бутинця. — Житомир: ПП  “Рута”,

2003. — 496с.

33. Прикіна   Л.В.  Економічний   аналіз  підприємства.  — М.:ЮНИТИ=ДАНА, 2003.=407с.

34. Пястолов   С.М.     Економічний      аналіз    діяльності підприємств. — М.: Академічний Проект, 2002.=573с.

35. Романова Л.Е. Аналіз господарської діяльності: Короткий курс лекцій. — М.: Юрайт, 2003.=220с.

36. Рижиков В.С., Панков В.А., Ровенська В.В. та ін. Економіка підприємства. — К.: Видавничий Дім „слово”, 2004. — 272 с.

37. Савицька    Г.В.    Аналіз     господарської    діяльності підприємства. — М.: ИНФРА=М, 2002.=336с.

38. Савицька    Г.В.    Аналіз     господарської    діяльності підприємства. — Мн.: Нове знання, 2002. — 704 с.


 

39. Селезньова Н.Н., Іонова А.Ф.  Фінансовий  аналіз. —  М.: ЮНИТИ=ДАНА, 2002. — 479 с.

40. Сивкова А.И., Фрадкина Е.К. Практикум з аналізу фінансо= во=господарської діяльності для студентів економічних і торгово=економічних коледжів і вузів.  Тести, завдання, ділові ігри, ситуації. — Ростов н/Д: з “Фенікс”,  2001.=448с.

41. Стратегія й тактика антикризового управління  фірмою / Під заг. ред. А. П. Градова й Б. И. Кузина. — Спб.: Спеціаль= на література, 1996. — 510 с.

42. Теорія економічного аналізу/  Під  ред. Н.П.Любушина. — М.: Юристъ, 2002.=480с.

43. Фінансовий менеджмент. Теорія й практика: Підручник  / Під ред. Е. С. Стоянової. — 3=є вид., перероб.  і доп. — М.: Перспектива, 1999. — 574 з.

44. Чучалов Е.А., Бессонов Н.Н. Прийоми економічного аналізу.

— М.: Фінанси й статистика, 1988. — 76с.

45. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагнос= тики  фінансово=економічної  діяльності підприємства. — К.:КНЕУ, 2002.=192с.

46. Економічний аналіз/  Під  ред. Л.Г.Гіляровській.  —  М.: ЮНИТИ=ДАНА, 2002.=610с.