2. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 2.1. Зміст понять методологія, метод, методика економічного аналізу

Методологія (від метод і …логія) учення  про структуру,  логічну організацію, методи і засоби діяльності. Методологія науки — учення про принципи  побудови форми та способи наукового пізнання.

Загальною методологією наукових досліджень є філософія. Відносно конкретних  наук методологія  — це наука про прийоми,

способи цих наук, загальні наукові основи цих прийомів і способів.

Метод (від грец. — methodos — шлях дослідження, теорія учення)  — спосіб досягнення  певної мети, розв’язання конкретної  задачі. Досяга- ється це за допомогою певних правил, прийомів, операцій, способів.

Під методом економічного аналізу розуміється спосіб підходу до вивчення  господарських процесів  в їх становленні і розвитку,  який опирається на загальнонаукові, діалектико-логічні і формально- логічні закони, методи, принципи.

Характерними особливостями методу економічного аналізу є:

—  використання системи первинних даних, які всебічно характе- ризують господарську діяльність підприємства (нормативних, облікових, звітно-статистичних, позаоблікових );

—  вибір  такої системи  аналітичних показників,  які найкращою мірою характеризують стан і розвиток  підприємства;

— дослідження відхилень  фактичних значень аналітичних по- казників від нормативів, планового завдання, рівня попере- днього періоду та виявлення і вимірювання цих відхилень  на основі факторного  аналізу;

—  виявлення і вимірювання резервів  виробництва та розробка заходів щодо їх ефективного використання;

—  розробка оптимальних планових рішень.

Використовуючи загальнонаукові, формально-логічні і діалек- тико-логічні методи, кожна наука, зокрема  економічний аналіз, роз- робляє  і використовує свої  спеціальні  прийоми,  операції,  способи (далі — прийоми), які випливають зі змісту і предмета науки.

Сукупність спеціальних прийомів становить методику економіч- ного аналізу.


 

Як самостійна наука економічний аналіз використовує різнобічні спеціальні  прийоми, причому кількість  їх постійно зростає.

Щоб відповідати сучасним вимогам, методика економічного ана- лізу повинна своєчасно реагувати на повсякденні динамічні зміни зовнішнього середовища, бути надійним інструментом управління підприємством.

Слід виділити  загальну і часткову (спеціальну) методику. Загальна методика — це система дослідження,  яка може бути од-

наковою  мірою використана для  вивчення  різних  об’єктів в різних галузях економіки.

Часткова (спеціальна) методика характеризує загальну методику відносно певних галузей економіки  або навіть окремого об’єкта дос- лідження.