1.3. Типологія економічного аналізу

Класифікація видів  економічного  аналізу  має суттєве  значення для вибору методики  та його інформаційно-організаційного забез- печення.

За змістом та особливістю  формування інформаційної бази виді- ляють управлінський і фінансовий аналіз.

Управлінський аналіз  пов’язаний  з управлінським обліком,  фі- нансовий — з фінансовим обліком.

Суб’єкти  внутрішнього  управлінського аналізу  — адміністрація та залучені до нього аудитори і консультанти. Інформаційна база цьо- го аналізу дуже багата і охоплює потоки нормативної,  облікової, пла- нової, звітно-статистичної, зовнішньо-публічної інформації,  а також дані спеціальних обстежень, експертного опитування, преси тощо.

Суб’єкти фінансового аналізу  — адміністрація підприємства,  зо- внішні користувачі (кредитори, аудитори, податківці,  спеціалісти ринку цінних паперів).


 

У країнах ринкової економіки економічний аналіз поділяється на

внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз використовує всі джерела інформації  про стан підприємства,  резерви виробництва. Результати внутрішнього  аналі- зу мають конфіденційний характер і тому доступні лише обмеженому колу осіб, які керують діяльністю  підприємства.

Це, зазвичай,  комплексний аналіз, здатний  надати керівництву підприємства необхідну інформацію  для прийняття управлінських рішень. Деталізована аналітична  інформація як результат  внутріш- нього аналізу служить одним із ефективних засобів конкурентної бо- ротьби.

Зовнішній аналіз базується,  зазвичай,  на даних бухгалтерської звітності, тобто на тій вельми обмеженій частині інформації про діяль- ність підприємства,  яка доступна для кола окремих зацікавлених сто- ронніх осіб і організацій (акціонери, інвестори, кредитори, податківці).

Результатами зовнішнього  аналізу  є загальна  оцінка  майнового і фінансового стану підприємства.  Тому окрім сторонніх  осіб і орга- нізацій  споживачами аналітичної  інформації  є керівництво підпри- ємства.

За часом дослідження процесів і явищ економічний аналіз поді- ляється на ретроспективний (послідовний) і перспективний (стра- тегічний).

Стратегічний аналіз визначає  стан і напрямок  розвитку  еконо- мічної системи у майбутньому.  Інформаційною базою стратегічного аналізу служать результати прогнозування.

Аналітико-прогностичне забезпечення управлінських рішень за- ймає нині центральне  місце у стратегічному управлінні  передових компаній світу.

Ретроспективний аналіз поділяють  на оперативний і поточний. Оперативний аналіз  проводиться безпосередньо   в  ході  госпо-

дарської діяльності або відразу після підбиття підсумків з метою оперативного  впливу на техніко-економічні і фінансові  показники діяльності підприємства та його підрозділів. Цей аналіз дозволяє опе- ративно визначати недоліки та їх вплив на результати діяльності, що допомагає своєчасно уникнути  небажаних наслідків.

Джерелами  інформації  для оперативного  аналізу є щоденні (що- змінні)  дані, які об’єктивно характеризують стан на дільниці, в цеху,


 

на підприємстві.  Оперативний аналіз охоплює такі інтервали  діяль- ності об’єкта дослідження:  зміна, доба, тиждень, декада, місяць.

Отже,  оперативний аналіз  характеризується такими  особливос- тями: терміновістю, дієвістю, достовірністю, масовістю, цілеспрямо- ваністю.

Поточний  аналіз відрізняється від оперативного  тим, що тут ви- користовується звітна, облікова  і позаоблікова інформація. Система показників підсумкового аналізу значно ширша в порівнянні з опера- тивним аналізом.

За  ступенем  охоплення  кола діяльності  підприємства економіч- ний аналіз поділяється на комплексний і тематичний (цільовий, ло- кальний).

Комплексний аналіз  охоплює  всі сторони  діяльності  підприєм- ства; тематичний — окремий напрямок  на замовлення органів управ- ління, наприклад,  використання робочого часу, якість продукції, використання матеріальних ресурсів, забезпеченість виробничими ресурсами, рентабельність окремих видів продукції тощо.

Новим, малодослідженим видом економічного аналізу є функціо- нально-вартісний аналіз  (ФВА). Суть цього аналізу полягає  у зі- ставленні  функцій  окремих  об’єктів з затратами  на їх реалізацію  на етапах проектування, виробництва і експлуатації з метою мінімізації останніх.

Тому основне призначення ФВА полягає  у виявленні і мобіліза- ції резервів економії матеріальних,  трудових і фінансових  ресурсів в процесі виробництва продукції.

В ринкових  умовах важливого  значення  набуває маркетинговий аналіз, який проводиться службами маркетингу підприємства.  Дослі- дження  ринків  збуту продукції,  її конкурентоспроможності, попиту і пропозиції  продукції,  цінової політики,  ємності ринку служить  пе- редумовою формування виробничої  програми  підприємства.  Марке- тинговий аналіз стає складовою частиною економічного аналізу.