ЛІТЕРАТУРА

Використана література

1. Андреєва  Г. І. Економічний аналіз:  Навч.-метод.  посіб. — К.: Знання,

2008. — 263 с.

2. Гудзевич О. І. Основи  економічного  аналізу  і діагностики фінансово- господарської   діяльності   підприємства:  Навч.   посібник.   —   К.:  Кондор,

2004. — 180 с.

3. Економічний аналіз: Навч. посібник  для студентів  вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ПП Рута, 2003. — 680 с.

4.   Економічний   аналіз:    Навч.    посібник    / За    ред.   акад.   НАНУ, проф. М. Г. Чумаченко.  — 2-е вид., доп. і перер. — К.: КНЕУ,  2003. — 556 с.

5. Івахненко  В. М.,  Горбатюк  М. І. Курс  економічного  аналізу:  Навч.- метод.  посіб.  для  самост.  вивч.  дисц.  —  Вид.  3-тє,  без  змін.  —  К.: КНЕУ,

2006. — 302 с.

6. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: Тео- рія і практика: Підручник / За ред. проф. А. Г. Загороднього. — Вид. 2-е, пере- роб. і доп. — Львів: «Магнолія 2006», 2007. — 440 с.

7. Костенко Т. Д. та ін. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч.  посібник.  — К.: Центр  навчальної  літератури,  2005. —

400 с.

8. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових  результатів  та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 2003. — 278 с.

9. Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник.  — 2-е вид., перер. і доп. — К.: Центр навчальної  літератури, 2005. — 472 с.

10. Нестеренко Ж. К., Череп А. В. Економічний аналіз фінансово-госпо- дарської  діяльності  підприємства: Навч.  посібник.  — К.: Центр  навчальної літератури, 2005. — 122 с.

11. Павленко А. Ф., Чумаченко М. Г. Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємства»: Наукова доповідь. — К.: КНЕУ, 2001. — 88 с.

12. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарюван- ня: Підручник.  — Тернопіль: Економічна думка, 2001. — 454 с.

13. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. по- сібник. — 2-е вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2005. — 662 с.

14. Серединська В. М., Загородна О. М., Федорович Р. В. Теорія економіч- ного аналізу: Підручник.  — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 123 с.

15. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: Навч. посібник. — 3-є вид., випр. і доп. — Львів: Магнолія  плюс, 2005. — 344 с.

16. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: Практикум. Навчальний посіб- ник. — Львів: «Новий  Світ — 2000», 2006. — 280 с.


Література

17. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П. Ю., Римар М. В., Бець М. Т. та ін. Під заг. ред. П. Ю.Буряка, М. В. Римара. — К.: ВД «Профе- сіонал», 2004. — 528 с.

18. Шило В. П. та ін. Аналіз фінансового стану виробничої  та комерцій- ної діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2005. — 240 с.

Рекомендована література

1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория  экономического анализа: Учеб- ник. — 4-е изд. доп. и перераб. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 416 с.

2. Вашків П. Г. та ін. Статистика підприємництва: Навч. посібник. — К.: Слобожанщина, 1999. — 600 с.

3. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 4-е вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2004. — 190 с.

4. Канке А. А., Кошевая И. П. Анализ финансово-хозяйственной деятель- ности предприятия: Учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИД «Фо- рум»: ИНФРА-М, 2008. — 288 с.

5. Климова Н. В. Экономический анализ  (теория,  задачи, тесты, деловые игры): Учеб. пособие. — М.: Вузовский учебник, 2008. — 278 с.

6. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. М. А. Вахрушиной.  — М.: Вузовский учебник, 2008. — 463 с.

7. Любушин Л. П. Экномический анализ: Учеб. пособие. — 2-е изд., перер. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 433 с.

8. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Москаленко В. В. Комп’ютеризація еконо- мічного аналізу (теорія  і практика): Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 340 с.

9. Чернелевський Л. М. Економічний аналіз на підприємствах промисло- вості і торгівлі: Підручник.  — К.: Пектораль,  2003. — 312 с.

10. Чернышева Ю. Г., Кочергин А. Л. Комплексный анализ хозяйственной деятельности.  — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 443 с.

11.   Экономический   анализ    в   системе   управления   производством / В. И. Самборский, Б. Е. Грабовецкий,  В. В. Дмитраш,  Е. И. Яремчук. —  М.: Финансы, 1978. — 200 с.