ДОДАТКИ

БАЛАНС

За звітний період

Форма № 1


 

ДОДАТОК  А Таблиця А.1


 

 

АКТИВ

 

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

0,3

0,3

первісна вартість

011

0,5

0,5

накопичена  амортизація

012

(0,2)

(0,2)

Незавершене будівництво

020

237,5

237,5

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

4596,0

4906,9

первісна вартість

031

8336,5

9087,4

знос

032

(3740,5)

(4180,5)

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

0,1

0,1

Довгострокова дебіторська  заборгова- ність

 

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

407,9

407,9

Інші необоротні активи

070

Гудвіл при консолідації

075

Усього  за розділом I

080

5241,8

5552,7

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

121,3

82,8

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене  виробництво

120

0,5

0,7


 

Продовження таблиці А.1

готова продукція

130

235,6

288,4

товари

140

5,6

10,3

Векселі одержані

150

Дебіторська  заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

522,3

713,4

первісна вартість

161

522,3

713,4

резерв сумнівних боргів

162

(—)

(—)

Дебіторська   заборгованість за  розра- хунками:

 

 

 

з бюджетом

170

35,6

262,7

за виданими  авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна заборгованість

210

25,5

40,2

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

86,8

63,4

в іноземній валюті

240

42,5

55,7

Інші оборотні активи

250

9,7

31,4

Усього  за розділом II

260

1085,4

1549,0

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

6327,2

7101,7

 

 

 

 

ПАСИВ

 

 

 

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

23,4

23,4

Пайовий  капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий  капітал

330

2735,2

2735,2

Резервний капітал

340

5,8

5,8

Нерозподілений  прибуток   (непокри- тий збиток)

 

350

 

2838,2

 

3022,4

Неоплачений капітал

360

(—)

(—)

Вилучений капітал

370

(—)

(—)

Накопичена курсова різниця

375

Усього  за розділом I

380

5602,6

5786,8


 

Продовження таблиці А.1

II.  Забезпечення  наступних витрат  і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

0,8

 

415

 

416

Цільове фінансування

420

Усього  за розділом II

430

0,8

III. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові  фінансові  зобов’я- зання

 

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові  зобов’язання

470

 

Усього  за розділом III

480

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

Поточна  заборгованість за довгостро- ковими зобов’язаннями

 

510

 

 

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за това- ри, роботи, послуги

 

530

 

107,7

 

371,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

135,4

250,2

з бюджетом

550

62,6

87,9

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

103,2

143,8

з оплати праці

580

253,9

362,6

з учасниками

590

8,3

8,2

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

53,5

89,6

Усього  за розділом IV

620

724,6

1314,1

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

6327,2

7101,7


 

БАЛАНС

За попередній період

Форма № 1


 

ДОДАТОК  Б Таблиця Б.1


 

 

Актив

 

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

0,3

0,3

первісна вартість

011

0,5

0,5

накопичена  амортизація

012

0,2

0,2

Незавершене будівництво

020

261,1

237,5

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

4876,0

4596,0

первісна вартість

031

8209,6

8336,5

знос

032

3333,6

3740,5

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом учас- ті в капіталі інших підприємств

 

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

0,1

0,1

Довгострокова  дебіторська   заборго- ваність

 

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

271,5

407,9

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього  за розділом I

080

5409,0

5241,8

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

109,4

121,3

тварини  на  вирощуванні та відго- дівлі

 

110

 

 

незавершене  виробництво

120

0,3

0,5

готова продукція

130

273,2

235,6


 

Продовження таблиці Б.1

товари

140

7,8

5,6

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

409,2

522,3

первісна вартість

161

409,2

522,3

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська  заборгованість за розра- хунками:

 

 

 

з бюджетом

170

71,6

35,6

за виданими  авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша  поточна  дебіторська  заборгова- ність

 

210

 

46,1

 

25,5

Поточні фінансові інвестиції

220

109,7

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

31,4

86,8

в іноземній валюті

240

70,0

42,5

Інші оборотні активи

250

848,1

9,7

Усього  за розділом II

260

1976,8

1085,4

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

7385,8

6327,2

 

 

 

 

ПАСИВ

 

 

 

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

23,4

23,4

Пайовий  капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий  капітал

330

2735,2

2735,2

Резервний капітал

340

5,8

5,8

Нерозподілений прибуток  (непокри- тий збиток)

 

350

 

2856,3

 

2838,2

Неоплачений капітал

360

 

 


 

Продовження таблиці Б.1

Вилучений капітал

370

 

 

Усього  за розділом І

380

5620,7

5602,6

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Страхові резерви

415

 

 

Частка  перестраховиків у страхових резервах

 

416

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього  за розділом ІІ

430

 

 

III. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов’я- зання

 

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

Інші довгострокові  зобов’язання

470

 

 

Усього  за розділом ІІІ

480

 

 

ІV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостро- ковими зобов’язаннями

 

510

 

 

Векселі видані

520

846,6

 

Кредиторська заборгованість за това- ри, роботи, послуги

 

530

 

340,4

 

107,7

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

148,0

135,4

з бюджетом

550

33,3

62,6

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

95,4

103,2

з оплати праці

580

247,4

253,9

з учасниками

590

9,0

8,3

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

45,0

53,5

Усього  за розділом IV

620

1765,1

724,6

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

7385,8

6327,2


 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за звітний період

Форма № 2

I. Фінансові результати


 

ДОДАТОК  В Таблиця В.1


 

 

Найменування показника

 

Код рядка

За звітний період

За по- передній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продук- ції (товарів, робіт, послуг)

 

010

 

9015,4

 

6657,0

Податок на додану вартість

015

(39,1)

(35,7)

Акцизний  збір

020

(—)

(—)

 

025

(—)

(—)

Інші вирахування з доходу

030

(—)

(—)

Чистий  дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

035

 

8976,3

 

6621,3

Собівартість   реалізованої   продукції

(товарів, робіт, послуг)

 

040

 

(6806,5)

 

(5165,8)

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

2169,8

1455,5

збиток

055

(—)

(—)

Інші операційні  доходи

060

8687,0

6335,4

Адміністративні витрати

070

(943,4)

(737,8)

Витрати на збут

080

(479,7)

(379,6)

Інші операційні  витрати

090

(9085,0)

(6570,3)

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

348,7

103,2

збиток

105

(—)

(—)

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

2,3

1,0

Інші доходи

130

40,9

32,2


 

Продовження таблиці В.1

 

Фінансові витрати

140

(—)

(—)

Втрати від участі в капіталі

150

(—)

(—)

Інші витрати

160

(52,3)

(22,0)

Фінансові результати від звичайної ді- яльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

339,6

114,4

збиток

175

(—)

(—)

Податок на прибуток від звичайної  ді- яльності

 

180

 

155,4

 

34,3

Фінансові результати від звичайної ді- яльності:

 

 

 

прибуток

190

184,2

80,1

збиток

195

(— )

(—)

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

витрати

205

(—)

(—)

податки з надзвичайного прибутку

210

частки меншості

215

 

 

чистий:

 

 

 

прибуток

220

184,2

80,1

збиток

225

(—)

(—)

 

II. Елементи операційних витрат

 

 

Найменування показника

 

Код рядка

 

За звітний період

За поперед- ній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

954,0

743,7

Витрати на оплату праці

240

4500,9

3492,1

Відрахування на соціальні заходи

250

1699,8

1248,1

Амортизація

260

456,0

413,1

Інші операційні  витрати

270

931,5

701,3

Разом

280

8542,2

6598,3


 

III. Розрахунок показників

 

 

Найменування показника

 

Код рядка

За звітний період

За по- передній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість  простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість  про- стих акцій

 

310

 

 

Чистий  прибуток  (збиток) на одну просту акцію

 

320

 

 

Скоригований  чистий   прибуток   (збиток)

на одну просту акцію

 

330

 

 

Дивіденди  на одну просту акцію (грн)

340