7.6. Аналіз прибутковості капіталу

Нарівні  з оборотністю капіталу  ефективність його використання характеризує також прибутковість (рентабельність).

Оцінка  рентабельності капіталу  потребує  обґрунтованого вибо- ру виду прибутку. Рекомендований в деяких навчальних  посібниках чистий прибуток  характеризує не тільки ефективність діяльності підприємства,  але й податкову  політику,  яка до того ж може зміню- ватися протягом  досліджуваного періоду, що робить незіставними показники.

З огляду на те, що до впровадження П(C)БО для оцінки  рента- бельності  капіталу  застосовувався балансовий  прибуток,  в наш час


 

його еквівалентом може бути загальний  прибуток, який складається з фінансових  результатів  від звичайної діяльності до оподаткування і надзвичайного прибутку.

Методика   розрахунку   прибутковості  капіталу   підприємства  і аналіз його динаміки наведені в табл. 7.12.


 

Аналіз рентабельності капіталу


 

Таблиця 7.12


 

 

Показник

 

Код рядка

№ форми

 

Попе- редній період

 

Звітний період

Абсолютне відхилення (+,  –) (гр.3–гр.2)

А

1

2

3

4

1. Загальний прибуток, тис. грн

(р.170+р.200), ф.2

 

114,4

 

339,6

 

+225,2

2. Середня величина  акти- вів, тис. грн

 

р.280, ф.1

 

6856,5

 

6714,5

 

–142,0

3. Середня величина  обо- ротних засобів, тис. грн

(р.260+р.270), ф.1

 

1531,1

 

1317,2

 

–213,9

4. Середнє значення основ- них засобів, тис. грн

 

р.011, ф.1

 

8712,0

 

8273,1

 

–438,9

5. Середнє значення  обо- ротних фондів, тис. грн

(р.100+р.120+

+р.270), ф.1

 

102,6

 

115,8

 

+13,2

6. Середнє значення  ви- робничих фондів тис. грн (р.4+р.5)

(р.011+р.100+

+р.120+р.270), ф.1

 

8814,6

 

8388,9

 

–425,7

7. Середнє значення  влас- ного капіталу, тис. грн

 

р.380, ф.1

 

5611,7

 

5694,7

 

+83,0

Прибутковість (рентабель- ність), %:

 

 

 

 

8. Активів (р.1:р.2)·100

 

1,67

5,06

+3,39

9. Оборотних  активів

(р.1:р.3)·100

 

 

4,47

 

25,78

 

+21,31

10. Виробництва (вироб- ничих фондів)  (р.1:р.6)·100

 

 

1,30

 

4,05

 

+2,75

11. Власного капіталу

(р.1:р.7)·100

 

 

2,04

 

5,96

 

+3,92


 

Як видно із даних табл. 7.12, у звітному періоді рентабельність засобів та їх джерел  підвищилась.  Обумовлено це значним  зростан- ням загального прибутку і незначною зміною засобів підприємства та джерел їх покриття.

Для  більшого  поглибленого  вивчення  причин  зміни  рентабель- ності  проведемо  факторний аналіз  рентабельності виробництва за методом ланцюгових підстановок на підставі базисної моделі:

в                          

 
R   =     П        100 ,            (7.21)

ОЗ + ОФ

в

 
де  R  — рентабельність виробництва;

П — загальний  прибуток;

ОЗ — основні засоби;

ОФ — оборотні фонди.

Загальне  відхилення рентабельності виробництва у звітному  пе- ріоді в порівнянні з попереднім становить:


Δ R  = R   — R


 

= 4,05 — 1,30 = 2,75%.


в          в1        в0

Проведемо  поступову заміну значень показників базисного пері- оду на звітний:


 

Rв0


 

=          П0

ОЗ0 +ОФ0


 

100 =


 

114, 4

8712,0 +102,6


 

100 = 1, 30% ;


 

R

в(ОЗ)

R

в(ОФ)


=          П0       100 =

ОЗ1 + ОФ0

=          П0       100 =

ОЗ1 + ОФ1


114, 4

8273,1 + 102, 6

114, 4

8273,1 + 115, 8


100 = 1, 36% ;

100 = 1, 37% ;


 

Rв(Π )


 

= Rв1


=          П1       100 =

ОЗ1 + ОФ1


339, 6

8273,1 + 115, 8


 

100 = 4, 05% .


 

Оцінка впливу окремих факторів:


Δ        =

в(ОЗ)


R    = 1, 36 1, 30 = 0, 06% ;

в(ОЗ)


в0

 
R         R

ΔR     = R      R


= 1, 37 1, 36 = 0, 01% ;


в(ОФ)


в(ОФ)


в(ОЗ)


 


ΔRв(Π ) = Rв1 

Балансова перевірка:


R         = 4, 05 1, 37 = 2, 68% .

в(ОФ)


ΔR     + ΔR


+ ΔΠ


 

= 0,06 + 0,01 + 2,68 = 2,75%,


в(ОЗ)


в(ОФ) в(  )


 

тобто сукупний  вплив усіх факторів  дорівнює загальній  зміні рента- бельності виробництва у звітному періоді в порівнянні з попереднім.

Оцінка результатів факторного аналізу дає можливість знову під- твердити раніш зроблений висновок, що зміна рентабельності капіта- лу викликана переважно зміною прибутку.

З аналізом прибутковості тісно зв’язана система фінансового ана- лізу  «Дюпон»,  яка  інакше  називається «Дюпон-каскад» або просто

«Каскад» і широко використовується на Заході. Мета аналізу за цією системою — провести  широкий  огляд діяльності  компанії  за такими критеріями:

—  визначити п’ять основних співвідношень (коефіцієнтів) за да- ними бухгалтерського обліку;

—  одержати уяву про розвиток компанії впродовж часу (шляхом аналізу динаміки коефіцієнтів);

—  намітити основні напрямки для більш поглибленого  аналізу.

В основу системи «Дюпон» покладена модель, яка відображає тіс- ний взаємозв’язок між показниками:

1. Нетто-прибутковість власного капіталу (НПВК)


 

НПВК = Чистий прибуток ( р.220,

Власний капітал ( р.380,


 

ф.2) .   (7.22)

ф.1)


Максимізація цього показника — основна задача управління під- приємством.

2. Нетто-прибутковість продажів (НППр)


 

НППр = Чистий прибуток ( р.220,


 

ф.2) .   (7.23)


Сума продажів ( р.035,

3. Оборот активів (ОА)


ф.2)


 

ОА = Сума продажів ( р.035,

Сума активів ( р.280,

4. Нетто прибутковість активів (НПА)


 

ф.2) .   (7.24)

ф.1)


 


НПА = Чистий прибуток ( р.220,


ф.2) .   (7.25)


Сума активів ( р.280,

5. Коефіцієнт капіталізації (К)


ф.1)


 

К =    Сума активів ( р.280,


 

ф.1)


 

.           (7.26)


Власний капітал ( р.380,


ф.1)


На підставі системи «Дюпон» формується факторні  системи: НПВК = НПА К;   (7.27) НПА = НППр ОА,                 (7.28)

які дозволяють провести факторний аналіз показників рентабельнос- ті власного капіталу і активів.