7.5. Аналіз ділової активності підприємства

Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових  умовах зна- чною мірою обумовлюється його діловою активністю.

Ділова активність  підприємства проявляється через розширення ринків збуту продукції, підтримання ділової репутації (іміджу), вихід на ринок праці і капіталу тощо.

Ділова  активність  оцінюється  системою  показників (коефіцієн- тів), які характеризують найважливіші сторони діяльності підприєм- ства.

Досліджуючи   динаміку  абсолютних   показників,   необхідно  ви- явити, на скільки  вона відповідає  їх оптимальному співвідношенню, яке дістало назву «золоте правило  економіки підприємства»:


 

Т

 

> Т

 

> Т

 
рп        рв        ра


> 100%,           (7.9)


де  Т


, Т  , Т


— темп зростання  відповідно прибутку, виручки від ре-


рп        рв        ра

алізації, активів.

Перше співвідношення показує, що випередження темпу зрос- тання  прибутку  в порівнянні з темпом  зростання  обсягу  реалізації свідчить про зниження собівартості продукції, як основного чинника збільшення прибутку.

Якщо  темпи  зростання  прибутку  і обсягу  продажів  більші  тем- пів зростання  активів, то це свідчить про ефективність використання останніх.


 

За  даними  табл. 7.1 темп зростання  загального  прибутку  стано- вить 296,8%, чистого прибутку  — 230,0%, чистого доходу (виручки) від реалізації  продукції  — 135,6%, активів  — 97,9%. Такі  співвідно- шення темпів росту свідчать про ефективність використання активів. Стосовно  темпів зростання  прибутку  і чистої виручки  від реалізації продукції, то тут другий показник  зростав повільніше у порівнянні з


першим, тобто Т


< Т  , що свідчить про інтенсивний шлях нарощу-


рв        рп

вання прибутку.

Ділову активність підприємства характеризують показники ефек- тивності  використання робочої сили, основних  виробничих фондів, оборотного капіталу, фінансових  ресурсів тощо.

Враховуючи,  що деякі  з перерахованих показників уже розгля- далися у відповідних  розділах посібника, інші розглядатимуться в подальшому,  основна увага буде приділена  показникам, що характе- ризують оборотність  засобів або їх джерел, де, насамперед, проявля- ється ділова активність  підприємства у фінансовій сфері.

Оборотність засобів  або їх джерел  оцінюється  за такими  показ- никами:

—  коефіцієнт оборотності  (кількість оборотів за досліджуваний період, швидкість обороту)


 

P Кo  =            ,

ОЗ


 

(7.10)


о

 
де  К оборотність активів або їх складових;

Р — виручка від реалізації продукції;

ОЗ  — середні залишки  оборотних засобів або їх складових;

—  коефіцієнт завантаження, який є оберненою величиною до ко- ефіцієнта  оборотності

К  = ОЗ ;         (7.11)

з           Р

—  тривалість  одного обороту, в днях


 

О =  Т Ко


= Т ОЗ ,       (7.12)

Р


де   Т — кількість  днів в досліджуваному періоді (Т приймає  такі зна- чення: рік — 360 днів; квартал — 90 днів; місяць — 30 днів);


 

або


 

—  економія (перевитрати) оборотних засобів або їх елементів

ΔОЗ = (О О ) Р1  ;      (7.13)

1          0          Т

1

 
ΔОЗ = ОЗ  P1   .   (7.14)


Ко

Показники оборотності для оцінки ділової активності  є:

1. Коефіцієнт оборотності активів — відображена швидкість обо- роту сукупного капіталу, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції припадає на одну грошову одиницю активів:


K   = Чиста виручка від  реалізації продукції ( р.035,

a          Середня вартість активів ( р.280,  ф.1)


ф.2) . (7.15)


 

Зворотна величина  — коефіцієнт завантаження показує  скільки за звітний  період витрачено  грошових  одиниць  активу  на одну гро- шову одиницю реалізованої продукції.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів показує скільки, гро- шових одиниць  продукції  приносить  кожна  одиниця  оборотних  ак- тивів:


 

Kоa


 

= Чиста виручка від  реалізації продукції ( р.035,  ф.2) . (7.16)

Середня вартість оборотних активів ( р.280,  ф.1)


 

Швидкість обороту активів  багато в чому залежить  від органічної будови  капіталу  (співвідношення основного  і оборотного  капіталу). Чим більше частка основного капіталу  в загальній  його сумі, тим по- вільніше  він обертається,  і навпаки,  зі збільшенням питомої ваги обо- ротних активів прискорюється загальна оборотність капіталу (активів).

3. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів — відображає число оборотів запасів і дозволяє виявити резерви зростання  вироб- ництва продукції. Зниження цього показника характеризує відносне зростання  товарно-матеріальних запасів, що негативно впливає  на фінансовий стан підприємства.

Коефіцієнт оборотності  виробничих запасів  розраховується за формулою:


 

K  = Собівартість реалізованої продукції ( р.040 + р.070 + р.080,  ф.2) . (7.17)

3          Середня вартість виробничих запасів ( р.100,  ф.1)

4. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (коштів

у розрахунках) — показує  кількість  оборотів дебіторської заборгова- ності:


 

Kд  =


 

Чиста виручка від  реалізації продукції ( р.035,  ф.2)

Середня величина дебіторської заборгованості ( р.150 ÷ р.210,  ф.1)


 

. (7.18)


 

5. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості –ха- рактеризує залучені кошти, які підлягають поверненню.


 

Kк   =


 

Сума закупівель

Середня величина кредиторської заборгованості ( р.620,  ф.1)


 

. (7.19)


 

Сума  закупівель = [чиста  виручка  від реалізіції  продукції  –фі- нансовий  результат  від звичайної  діяльності  до оподаткування + за- лишки виробничих запасів на кінець періоду] — елементи  доданої вартості.

Елементи  доданої  вартості  = витрати  на оплату праці + відраху- вання на соціальні заходи + амортизація.

В координатному вимірі сума закупівель визначається за такою формулою:

Сума закупівель = [р.035, ф.2–р.170, ф.2 + р.100 ÷ р.140, ф.1] —

– [р.240, ф.2+ р.250, ф.2+ р.260, ф.2].

6. Коефіцієнт оборотності власного капіталу  — відображає швидкість обороту вкладеного власного капіталу:

K   = Чиста виручка від  реалізації продукції ( р.035,  ф.2) . (7.20)

в          Середня величина власного капіталу ( р.380,  ф.1)

Аналіз показників оборотності, розрахованих на підставі формул

(7.10–7.20), наведений  в табл. 7.11.

Аналіз даних табл. 7.11 свідчить, що термін одного обороту активів, оборотних активів, виробничих запасів, власного капіталу скоротився, що позитивно впливає на ділову активність підприємства. Однак строк погашення дебіторської заборгованості і кредиторської заборгованості збільшився, що, природно, погіршує фінансовий стан підприємства.


 

Аналіз ділової активності підприємства


 

Таблиця 7.11


 

 

Показник

 

Попе- редній період

 

Звітний період

Абсолютне відхилення (+,  –) (гр.2–гр.1)

А

1

2

3

1. Чиста  виручка  від реалізації  продук- ції, тис. грн

 

6621,3

 

8976,3

 

+2355,0

2. Повна собівартість  реалізованої про- дукції, тис. грн

 

6283,2

 

8229,6

 

+1946,4

3. Середня вартість активів, тис. грн

6856,5

6714,5

–142,0

4. Середня  вартість  оборотних  активів, тис. грн

 

1531,1

 

1317,2

 

–213,9

5. Середня вартість виробничих запасів, тис. грн

 

115,4

 

102,0

 

–13,4

6.  Середня   величина   дебіторської   за- боргованості, тис. грн

 

555,2

 

799,9

 

+244,7

7. Середня  величина  кредиторської за- боргованості, тис. грн

 

1244,9

 

1019,4

 

–225,5

8. Середня величина  власного капіталу, тис. грн

 

5611,7

 

5694,7

 

+83,0

9. Сума закупівель,  тис. грн

2082,0

1469,0

–613,0

Коефіцієнт оборотності:

10. Активів (р.1: р.3)

 

0,97

 

1,34

 

+0,37

11. Оборотних  активів (р.1: р.4)

4,32

6,81

+2,49

12. Виробничих запасів (р.2: р.5)

54,45

80,68

26,23

13. Дебіторської заборгованості (р.1: р.6)

11,93

11,22

–0,71

14. Кредиторської заборгованості

(р.9: р.7)

 

1,67

 

1,44

 

–0,23

15. Власного капіталу (р1:р.8)

1,18

1,58

+040

Термін одного обороту, дні

16. Активів (360: р.10)

 

371,1

 

286,7

 

–84,4

17. Оборотних  активів (360:р.11)

83,3

52,9

–30,4

18. Виробничих запасів (360 : р.12)

6,6

4,5

–2,1

19. Власного капіталу (360 : р.15)

305,1

227,8

–77,3


 

Продовження табл. 7.11

 

Строк погашення, дні

20. Дебіторської  заборгованості (період інкасації)  (360: р.13)

 

30,2

 

32,1

 

+1,9

21. Кредиторської заборгованості

(360:р.14)

 

215,6

 

250,0

 

+34,4

22. Тривалість операційного  циклу

(р.18+р.20)

 

36,8

 

36,6

 

–0,2

 

Скориставшись формулою  (7.10) і даними табл. 7.11, можна при- вести факторний аналіз зміни оборотного капіталу (засобів).

Загальна зміна оборотних засобів становить:

ΔОЗ = ОЗ1 ОЗ0  = 1317, 2 1531,1 = 213, 9 тис. грн, в тому числі за рахунок змін:

—  чистої виручки


 

ΔОЗр


 

1

К

 
= (Р1 Р0 )

0


 

= (8976, 3 6621, 3)


 

1

4, 32


 

= 544,5  тис. грн;


—  коефіцієнта завантаження


 

ΔОЗ


=    1 


Р  =       1  


1   8976, 3 = 758, 4 тис. грн;


=1        К    К 


1          6, 81    4, 32


К                1           0             

Балансова перевірка:

ΔОЗ = ΔОЗр  + ΔОЗ1   = 544,5 + (758, 4) = 213, 9 тис. грн

К

тобто сукупний  вплив  двох факторів  дорівнює  загальній  зміні обо- ротних засобів.

Аналіз  результатів   факторного   аналізу   оборотних   засобів  по- казує, що зростання обсягу чистої виручки від реалізації продукції сприяло збільшенню оборотних засобів на 544,8 тис. грн.; прискорен- ня ж оборотності їх забезпечило економію — на 758,4 тис. грн.

Такий  же результат,  що характеризує економію оборотних  засо- бів за рахунок  прискорення їх оборотності,  можна отримати  за фор- мулою (7.13)


 

ΔОЗ = (О О ) Р1   = (52, 8270 83, 2466) 8976, 3 = 758, 4 тис. грн


1          0          Т


360


або за формулою  (7.14)


 

1

 
ΔОЗ = ОЗ


 

Р1  = 1317, 2 8976, 3 = 758, 4 тис. грн.


Ко       4, 3245

Щоб отримати точні результати факторного аналізу економії (пе- ревитрат), слід використовувати в проміжних  розрахунках не менше чотирьох знаків після коми.

Склад наведених  в табл. 7.11 і вище показників для оцінки діло- вої активності  підприємства не варто  канонізувати. Кожна  галузь  і навіть окреме підприємство може підібрати такий склад показників, який найбільшою мірою відповідає їх особливостям і потребам.

Коефіцієнти оборотності  (ділової  активності) безпосередньо впливають  на фінансові  результати діяльності  підприємства,  його платоспроможність. Як результат  прискорення обороту вивільню- ються матеріальні  елементи  оборотних  активів  (менше  потрібно  за- пасів  сировини,  матеріалів,  палива,  незавершеного виробництва та ін.) і таким чином зменшуються  затрати,  пов’язані з їх зберіганням. При цьому вивільнюються грошові кошти, які були вкладені в ці за- паси, що врешті-решт сприятиме покращенню фінансового стану під- приємства.