7.4. Аналіз фінансової стійкості  підприємства

Однією  з найважливіших характеристик фінансового стану під- приємства  є його фінансова стійкість(стабільність).

Фінансова стійкість  — це надійно гарантована  платоспромож- ність, рівновага між власними  та залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури і партнерів, довіра кредито- рів і інвесторів та рівень залежності від них, наявність такої величини прибутку, який би забезпечив  самофінансування.

Розроблена система показників,  які у вітчизняній і світовій прак- тиці  використовуються для  оцінки  фінансової  стійкості  підприєм- ства. Основними із них є:

—  коефіцієнт концентрації власного  капіталу(коефіцієнт авто- номії);

—  коефіцієнт фінансової  залежності;

—  коефіцієнт маневреності  власного капіталу;

—  коефіцієнт забезпеченості оборотних  коштів  власними  обо- ротними коштами;

—  коефіцієнт  співвідношення  власного  і  залученого   капіталу

(коефіцієнт фінансової  стійкості);


 

—  коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу;

—  коефіцієнт забезпеченості власними  оборотними засобами ;

—  коефіцієнт відношення реальних активів і вартості майна;

—  коефіцієнт поточних зобов’язань;

—  коефіцієнт довгострокових зобов’язань та ін.

Зміст, методика розрахунку  та рекомендована величина  зазначе- них вище коефіцієнтів наведені в табл. 7.7.

Таблиця 7.7

Система  показників оцінки фінансової стійкості  підприємства

 

 

Назва коефіцієнтів

 

Короткий зміст коефіцієнтів

Методика розрахунку (за  даними Форма № 1

«Баланс»)

 

Оптимальне (рекомендо- ване) значення

А

Б

1

2

1. Коефіцієнт автономії

Характеризує ступінь незалежності підпри- ємства від зовнішніх за- позичень. Визначається як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу

 

р.380:р.640

 

> 0,5

2. Коефіцієнт фінансової  залеж- ності

Це показник, обернений до коефіцієнту авто- номії. Зростання цього показника обумовлює збільшення частки по- зичених коштів у фінан- сування підприємства

 

(р.640–р.380):

:р.640 або

1 — р.1

 

< 2,0

< 0,5

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Показник показує,  яка частина власного капі- талу використовується для фінансування по- точної діяльності. Ви- значається як відношен- ня власного капіталу до оборотних активів

 

р.380:р.260

 

> 0,4


 

Продовження табл. 7.7

 

4. Коефіцієнти забезпеченості оборотних коштів власними  оборот- ними коштами

Характеризує рівень забезпеченості ресур- сами для проведення незалежної фінансової політики. Визначається як відношення власних оборотних  коштів  до всієї величини оборот- них коштів

 

(р.260–р.620):

:(р.260)

 

> 0,1

5. Коефіцієнт співвідношення власного і залуче- ного капіталу (ко- ефіцієнт фінансо- вої стійкості)

Показник характеризує фінансову стійкість під- приємства. Він показує скільки грн. власного капіталу  припадає  на  1 грн залученого капіталу

 

р.380:(р.480+

+р.620)

 

> 1,0

6. Коефіцієнт співвідношен- ня залученого і

власного капіталу (коефіцієнт фі- нансового ризику; фінансування)

Показник зворотний по- передньому. Він показує скільки грн. залученого капіталу  припадає  на  1 грн власного капіталу

 

(р.480+р.620):

:р.380

 

< 0,5

7. Коефіцієнт за- безпеченості влас- ними оборотними засобами

Показує, яка частина оборотних активів за- безпечується за рахунок власних засобів

 

(р.380–р.080):

р.260

 

> 0,1

8. Коефіцієнт співвідношення реальних активів і вартості майна

Показує скільки грн реальних активів при- падає на 1 грн вартості майна. Цей коефіцієнт характеризує потенційні можливості активів під- приємства

 

(р.030+р.100+

+р.120+р.270):

:р.280

 

> 0,5

9. Коефіці- єнт поточних зобов’язань

Характеризує питому вагу поточних зобов’я- зань в загальній сумі джерел формування

 

(р.620):(р.480+

+р.620)

 

> 0,5


 

Продовження табл. 7.7

 

10. Коефіцієнт довгострокових зобов’язань

Характеризує частку довгострокових зобо- в’язань у загальній сумі джерел формування

 

р.480:(р.480+

+р.620)

 

< 0,2

11. Коефіцієнт співвідношення необоротних  і власних коштів

Характеризує рівень  за- безпеченості необорот- них активів власними коштами

 

р.080:р.380

 

> 0,5

 

В табл.7.8  наведені  результати розрахунків і аналіз  коефіцієн- тів фінансової  стійкості.  Методика  визначення показників подана в табл. 7.7.


 

Оцінка  показників фінансової стійкості


Таблиця 7.8


 

 

Показник

 

На початок звітного періоду

 

На кінець звітного періоду

 

Відхилення (+,  — ) (гр.2–гр.1)

Оптимальне (рекомен- доване) значення

А

1

2

3

4

1. Коефіцієнт автономії

0,89

0,81

–0,08

> 0,5

2. Коефіцієнт фінансової залежності

 

0,11

 

0,19

 

+0,08

 

< 0,5

3.   Коефіцієнт   маневре- ності власного капіталу

 

5,16

 

3,74

 

–1,42

 

> 0,4

4. Коефіцієнт забезпече- ності оборотних коштів власними оборотними коштами

 

0,33

 

0,15

 

–0,18

 

> 0,1

5. Коефіцієнт співвідно- шення  власного  і залуче- ного капіталу  (коефіці- єнт фінансової  стійкості)

 

7,73

 

4,40

 

–3,33

 

> 1

6. Коефіцієнт співвідно- шення  залученого  і влас- ного капіталу  (коефіці- єнт фінансування)

 

0,13

 

0,23

 

+0,10

 

< 0,5


 

Продовження табл. 7.8

 

7. Коефіцієнт забезпече- ності власними оборот- ними засобами

 

0,33

 

0,15

 

–0,18

 

> 0,1

8. Коефіцієнт співвідно- шення реальних активів і вартості майна

 

0,75

 

0,70

 

–0,05

 

> 0,5

9.  Коефіцієнт  поточних зобов’язань

 

1,0

 

1,0

 

 

> 0,5

10.       Коефіцієнт             довго- строкових зобов’язань

 

0

 

0

 

 

< 0,2

11. Коефіцієнт співвід- ношення необоротних і власних коштів

 

0,94

 

0,95

 

+0,01

 

> 0,5

 

Аналіз коефіцієнтів фінансової  стійкості  свідчить, що майже всі вони відповідають встановленим нормативам.

Водночас, коефіцієнти фінансової  стійкості,  зростання  яких  по- зитивно  впливає  на фінансовий стан підприємства,  в переважній більшості в кінці звітного періоду знизились у порівнянні з початком звітного періоду.

Крім системи коефіцієнтів, наведених в табл. 7.7, визначальне значення  для фінансової  стійкості має надлишок (недостача) джерел формування запасів.

Оцінка  джерел  формування запасів  здійснюється через систему показників,  які характеризують ступінь охоплення  різних видів дже- рел:

—  наявність  власних  оборотних  засобів,  які  розраховуються за формулою:

НВ = (р.380 + р.430 + р.630) р.080,        (7.3)

де НВ — наявність  власних оборотних засобів;

—  наявність  довгострокових джерел формування запасів, які ви- значаються  за формулою:

НД = НВ + р.480 = (р.380 + р.430 + р.630 + р.480) — р.080, (7.4)

де НД — наявність  довгострокових джерел формування;


 

—  показник   загальної   величини   джерел   формування  запасів, який розраховується за формулою:

НЗ = НД + р.620 = (р.380 + р.430 + р.630 + р.480 + р.620) — р.080, (7.5)

де НЗ загальна величина  джерел формування

Цим показникам наявності  джерел  формування запасів  відпові- дають три показники забезпеченості джерелами  їх формування:

—  надлишок (+) або недостача () власних оборотних засобів:

± НВ = НВ ЗВ,    (7.6)

де ЗВ — вартість запасів ;

—  надлишок  (+)  або недостача () довгострокових джерел фор-

мування:

± НД = НД ЗВ;    (7.7)

—  надлишок  (+)  або недостача  ()  загальної  величини  джерел

формування запасів:

± НЗ = НЗ ЗВ.      (7.8) Ступінь  фінансової  стійкості  в залежності  від рівня  показників,

які подані вище, міститься в табл. 7.9.

Таблиця 7.9

Оцінка  ступеня фінансової стійкості  в залежності від рівня відповідних показників

 

Абсолютна стійкість

Нормальна стійкість

Нестійке фінансо- ве становище

Кризовий фінан- совий стан

+НВ  0

- НВ  0

НВ < 0

НВ < 0

+НД  0

+НД  0

НД < 0

НД < 0

+НЗ 0

+НЗ 0

НЗ  0

НЗ  < 0

1 ÷ 1,1

0 ÷ 1,1

0 ÷ 0,1

0 ÷ 0,0

 

Стан фінансової  стійкості досліджуваного підприємства поданий в табл. 7.10.


 

Таблиця 7.10

Аналіз фінансової стійкості  досліджуваного підприємства

 

 

Показник

На початок звітного періоду (тис.  грн)

На кінець звітного періоду (тис.  грн)

 

Відхилення (+,  –) (гр.2–гр.1)

А

1

2

3

1. Наявність власних  оборотних засобів [(р.380+р.430+р.630)–р.080]

 

360,8

 

234,9

 

–125,9

2.Наявність             довгострокових джерел формування запасів

[(р.380+р.430+р.630+р.480)–

–р.080]

 

360,8

 

234,9

 

–125,9

3.  Показник  загальної   величи- ни джерел формування запасів [(р.380+р.430+р.630+р.480+

+р.620)–р.080]

 

1085,4

 

1549,0

 

+463,6

4. Вартість запасів (р.100 ÷ р.140)

363,0

382,2

+19,2

5. Надлишок (+)  або  недостача (–) власних  оборотних  засобів (р.1–р.4)

 

–2,2

 

–147,3

 

–149,5

6. Надлишок (+)  або  недостача (–) довгострокових джерел фор- мування (р.2–р.4)

 

–2,2

 

–147,3

 

–149,5

7. Надлишок (+)  або  недостача (–) загальної  величини  джерел формування запасів (р.3–р.4)

 

+722,4

 

+1166,8

 

+444,4

 

8. Показник фінансової стійкості

(р.5; р.6; р.7)

 

(0,1; 1,0) (нормальна стійкість)

(0; 0,1) (нестійке фінансове становище)

 

 

Дані табл. 7.10 свідчать, що фінансовий стан підприємства нестій- кий. Тому  необхідно  розробити  стабілізуючі  заходи  для  покращен- ня ситуації, якими можуть бути скорочення поточних зобов’язань, збільшення джерел власного капіталу, додаткове залучення довго- строкових засобів, орієнтованих на розширення виробництва.


 

Як показник  фінансової  стійкості  і платоспроможності рекомен- дується також використовувати чистий робочий капітал, який розра- ховується як різниця поточних активів і поточних зобов’язань.

Перевага коефіцієнтів полягає в тому, що на їх рівень не впливає інфляція, що дуже важливо.

Разом  з тим необхідно врахувати,  що коефіцієнти не мають уні- версального  характеру.  Їх можна  розглядати як орієнтовані  індика- тори, що відображають  найбільш  болючі місця в діяльності  підпри- ємства, які потребують детального аналізу.

В деяких  випадках  та чи інша величина  коефіцієнта не відпові- дає загальноприйнятому стандарту в силу специфічності конкретних умов діяльності підприємства,  особливості його ділової політики.