7.2. Загальна оцінка балансу підприємства

Баланс складається із двох рівновеликих частин активу і пасиву.

Актив від латинського aktivus діяльний,  діючий.

Пасив від латинського passivus пасивний, недіяльний.

Однак ці терміни в бухгалтерському обліку втратили свій первіс-

ний смисл і тому мають певною мірою умовне значення.

В активі балансу відображаються вартість майна і боргових прав;

в пасиві джерела фінансових  ресурсів і зобов’язання  підприємства

по позиках і кредиторській заборгованості.

Кожен  із цих засобів і джерел  покриття називаються статтею, а близькі за економічним  змістом статті об’єднуються у розділи, а все-

редині їх у групи.

Уміння  читати  й аналізувати баланс - означає  знати  зміст кож-

ної його статті, способи її оцінки та взаємозв’язок з іншими статтями; характер можливих змін кожної статті і вплив їх на фінансовий стан підприємства.

Показники, які містяться  в балансі підприємства (Ф  № 1), є мо- ментними,  тому аналіз лише за даними балансу проводиться за зна- ченнями їх на початок і кінець звітного періоду.

Загальний аналіз балансу підприємства включає:

—  порівняльний аналіз темпів зміни валюти балансу (підсумко- ве значення активу або пасиву); обсягу реалізації, величини прибутку;


 

—  горизонтальний аналіз балансу;

—  вертикальний аналіз балансу.

Фінансовий стан  на  відміну  від  фінансових   результатів   може бути встановлений не за будь-який період, а на певну конкретну дату цього періоду, оскільки  система показників «Балансу» є моментною (система моментних показників).

Якщо  в аналізі  одночасно використовуються інтервальні і мо- ментні показники (дані  балансу), то останні  слід умовно  перетво- рити в інтервальні як півсуму значень на початок і кінець періоду.

Аналітичні  показники фінансового стану розраховані за даними фінансової  звітності, яка подана в додатку.

В табл. 7.1 наведені темпи зростання валюти балансу і результатів фінансової  діяльності.


 

Темпи зростання показників


 

Таблиця 7.1


 

 

Показник

 

Форма, код, рядка

Попере- дній пері- од, тис. грн

Звітний період, тис. грн

Темпи зрос- тання, %

(гр.3:гр.2) × 100

А

1

2

3

4

1. Валюта балансу

Ф1,280

6856,5

6714,5

97,9

2. Чистий  дохід (ви- ручка) від реалізації продукції

 

Ф2,035

 

6621,3

 

8976,3

 

135,6

3. Прибуток  від реа- лізації продукції

Ф2,035- (040+070+080)

 

338,1

 

746,7

 

220,9

4. Загальний прибу- ток

 

Ф2,170+200

 

114,4

 

339,6

 

296,8

5. Чистий  прибуток

Ф2, 220

80,1

184,2

230,0

 

Дані таблиці 7.1 свідчать, що темп зростання  показників,  що ха- рактеризують фінансові  результати діяльності  підприємства більше ніж у двічі перевищують  темп зростання  валюти балансу. Такі спів- відношення є прийнятними і характеризують в цілому ефективність використання капіталу.

Горизонтальний аналіз  це порівняння величин  окремих  статей,

розділів і валюти балансу за кілька періодів, на підставі чого визначають


 

напрямки і тенденції  змін цих показників (абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту). Цей аналіз називають також трендовим.

У першу чергу порівнюють валюту балансу за два і більше періо- ди, зростання  якої у загальному  випадку свідчить про позитивні  змі- ни господарської  діяльності.  Водночас слід звернути  увагу на те, за рахунок яких розділів або статей пов’язані ці зміни.

Якщо, наприклад,  у активі балансу збільшились залишки  грошо- вих коштів (р.230, р.240), поточних фінансових інвестицій (р.220), нематеріальних активів  (р.011),  капітальних інвестицій  (р.040),  ви- робничих  запасів  (р.100)  в межах нормативів,  а в пасиві  балансу  — власний капітал (р.380) та забезпечення наступних витрат і платежів (р.430),  доходи майбутніх періодів (р.630),  то це свідчить про поліп- шення якості балансу.

З іншого боку зростання дебіторської заборгованості (р.р.160 ÷ 210)

в активі балансу і кредиторської заборгованості (р.р.530 ÷ 600), позик,

не погашених в строк (р.510), збитків підприємства (р.350)  — у пасиві

вказує на певні проблеми у покритті поточних і майбутніх зобов’язань.

Зменшення валюти балансу на перший погляд  «сигналізує» про деяке  згортання  діяльності  підприємства.  Однак  такі висновки  мо- жуть  бути  зроблені  лише  тільки  після  ретельного  аналізу  причин такого згортання. Єдиний для всіх ситуацій діагноз поставити не- можливо; у кожному окремому випадку необхідно виявити,  що спри- чинило зменшення  суми активів (пасивів). Багато чого залежить  від того, по яких статтях спостерігається зменшення  величини.

Так,  якщо  зменшення  валюти  балансу  є наслідком  так званого

«чищення»  балансу,  а саме: звільнення від неефективних зв’язків  з іншими суб’єктами, то це не означає поступове згортання  діяльності підприємства і втрати платоспроможності.

Абсолютне і відносне зростання  поточних активів може свідчити не тільки про розширення виробництва і вплив фактору інфляції, але і про уповільнення обіговості капіталу, що робить необхідним  збіль- шення його маси.

При вивченні структури запасів необхідно оцінити тенденції змі- ни виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продук- ції і товарів.

Збільшення питомої ваги виробничих запасів може бути наслід- ком:


 

—  нарощування виробничої  потужності підприємства;

—  підтримання високого рівня продаж під час сезонної реалізації або необхідності створення страхових запасів;

—  намагання  захистити  грошові кошти від обезцінення в умовах інфляції;

—  нераціонально вибраною господарською стратегією, внаслідок якої значна  частина  оборотного  капіталу  заморожена в запа- сах.

При вивченні структури поточних активів велика увага повинна приділятися стану розрахунків з дебіторами.

Високі темпи зростання  дебіторської заборгованості свідчать про те, що підприємство використовує стратегію надання  споживачам своєї продукції товарних  позик і, таким чином, ділиться  з ними час- тиною свого доходу. Внаслідок  затримки  платежів за продукцію під- приємство вимушене брати кредити для забезпечення своєї виробни- чої діяльності,  збільшуючи  водночас власні фінансові  зобов’язання. Все це свідчить  про іммобілізацію  частини  оборотних  засобів із ви- робничого циклу.

З огляду на вищевикладене в процесі оцінки  балансу підприєм- ства доцільно розрахувати коефіцієнт якості дебіторської заборгова- ності. Він обчислюється як відношення дебіторської  заборгованості, строк оплати яких не настав, до її загальної суми.

Горизонтальний аналіз проводиться по окремих статтях балансу, по розділах балансу з виділенням окремих статей (табл. 7.2).

Отже, за звітний  період валюта балансу збільшилась на 774,5 тис. грн aбо на 12,2%. За цей же період виросли  основні засоби — на 6,8%; власний капітал — на 3,3%. Все це вказує на поліпшення якості балансу.

Водночас скоротились виробничі  запаси — на 31,7%; грошові ко- шти та їх еквіваленти — на 7,9% при зростанні  дебіторської заборго- ваності — на 74,2% і кредиторської заборгованості на 82,5%. Останнє свідчить про погіршення  якості балансу.

В цілому  можна зробити  висновок,  що якість  балансу на кінець періоду у порівнянні з початком знизилась.

Це приклад  того, що не всяке  збільшення валюти  балансу  слід розглядати як поліпшення його якості.

Вертикальний аналіз  дозволяє оцінити  якість  балансу  з точки зору його структури і тенденції її зміни.


 

Горизонтальний аналіз балансу, тис. грн


 

Таблиця 7.2


 

 

Показник

 

Код рядка форма 1

 

Звітний період

 

Відхилення (+,  –)

на по- чаток періоду

на кінець періоду

абсолютне (гр.3– гр.2)

 

відносне, % (гр.4:гр.2) ×

× 100

А

1

2

3

4

5

АКТИВ

I. Необоротні  активи в тому числі:

 

080

 

5241,8

 

5552,7

 

+310,9

 

5,9

нематеріальні  активи

010

0,3

0,3

основні засоби

030

4596,0

4906,9

+310,9

6,8

II. Оборотні активи в тому числі:

 

260

 

1085,4

 

1549,0

 

+463,6

 

40,2

виробничі запаси

100

121,3

82,8

–38,5

–31,7

дебіторська заборгова- ність

160 ÷ 210

 

583,4

 

1016,3

 

+432,9

 

74,2

поточні фінансові інвестиції

 

220

 

 

 

 

грошові кошти та їх еквіваленти

 

230+240

 

129,3

 

119,1

 

–10,2

 

–7,9

БАЛАНС

280

6327,2

7101,7

+774,5

12,2

ПАСИВ

І. Власний капітал в тому числі:

 

380

 

5602,6

 

5786,8

 

+184,2

 

3,3

нерозподілений при- буток (непокритий збиток)

 

350

 

2838,2

 

3022,4

 

+184,2

 

6,5

ІІ. Забезпечення наступ- них витрат і платежів

 

430

 

 

0,8

 

0,8

 

ІІІ. Довгострокові зобо- в’язання

 

480

 

 

 

 

ІV. Поточні зобов’язання в тому числі:

 

620

 

724,6

 

1314,1

 

+589,5

 

81,4

позик, не погашених в строк

 

510

 

 

 

 

Кредиторська заборго- ваність

530 ÷ 600

 

671,1

 

1224,5

 

+553,4

 

82,5

БАЛАНС

640

6327,2

7101,7

+774,5

12,2


 

Обов’язковим елементом  такого аналізу  є формування динаміч- них рядів частки окремих статей або розділів активу і пасиву балансу, що дозволяє на підставі останніх оцінювати  структурні  зміни і про- гнозувати  ці зміни. Порівнюючи  структурні  зміни  в активі  і пасиві балансу, можна судити про зміни в джерелах притоку нових коштів і напрямках їх вкладення (табл. 7.3).

Вертикальний аналіз  підтверджує висновки,  зроблені  на основі результатів  горизонтального аналізу щодо погіршення  якості балан- су. Дійсно, знизилась питома вага грошових коштів та їх еквівалентів, власного капіталу, нерозділеного прибутку  і навпаки, зросла питома вага нереалізованої готової продукції, дебіторської заборгованості, поточних зобов’язань, в тому числі кредиторської заборгованості. Ін- шими словами  знизилась питома вага «здорових»  статей і підвищи- лась питома вага «хворих» статей балансу.

Такі  результати горизонтального і вертикального аналізу  пови- нні бути тривожним сигналом для керівництва підприємства.

Розглядаючи позитивний і негативний  вплив  змін окремих  ста- тей на якість балансу, варто звернути увагу на грошові кошти та їх еквіваленти. Вважалось,  що абсолютне зростання  та збільшення пи- томої ваги грошових  коштів в активах  позитивно впливає  на якість балансу. Однак у ринкових  умовах суттєво змінюється  оцінка харак- теру окремих  статей, зокрема,  грошових  коштів. В теперішніх  умо- вах підприємства повинні прагнути раціональніше використовувати вільні  грошові  кошти,  надаючи  позики,  купуючи  короткострокові цінні папери. Підприємства, зорієнтовані на ринкову  економіку,  за- звичай, здійснюють короткострокові і довгострокові  фінансові вкла- дення, капітальні вкладення, купуючи патенти, ліцензії та іншу ін- телектуальну власність, що відображаються в статті «Нематеріальні активи».

Один з показників,  який характеризує якість балансу, є також вартість реальних активів (виробничий потенціал),  які включають:

—  основні засоби (з залишкової  вартості)  — р.030, ф.1;

—  незавершене  виробництво — р.120, ф.1;

—  виробничі запаси — р.100, ф.1;

—  витрати майбутніх періодів — р.270, ф.1.


 

Вертикальний аналіз аналітичного балансу


 

Таблиця 7.3


 

 

Показник

 

Код рядка форма 1

 

На початок періоду

 

На кінець періоду

Відхилен- ня, % (+, –) (гр.5– гр.3)

сума, тис. грн

питома вага, %

сума. тис. грн

питома вага, %

А

1

2

3

4

5

6

АКТИВ

I. Необоротні  активи в тому числі:

 

080

 

5241,8

 

82,8

 

5552,7

 

78,2

 

–4,6

основні засоби

030

4596,0

72,6

4906,9

69,1

–3,5

II. Оборотні активи в тому числі:

 

260

 

1085,4

 

17,2

 

1549,0

 

21,8

 

+4,6

виробничі запаси

100

121,3

1,9

82,8

1,2

–0,7

готова продукція

130

235,6

3,7

288,4

4,1

+0,4

дебіторська заборго- ваність

160 ÷ 210

 

583,4

 

9,2

 

1016,3

 

14,3

 

+5,1

грошові кошти та їх еквіваленти

 

230+240

 

129,3

 

2,0

 

119,1

 

1,7

 

–0,3

БАЛАНС

280

6327,2

100,0

7101,7

100,0

ПАСИВ

I. Власний капітал

 

380

 

5602,6

 

88,5

 

5786,8

 

81,5

 

–7,0

в тому числі: нерозподілений при- буток (непокритий збиток)

 

350

 

2838,2

 

44,9

 

3022,4

 

42,6

 

–2,3

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

430

 

 

 

0,8

 

 

III. Довгострокові зобов’язання

 

480

 

 

 

 

 

IV. Поточні зобов’я- зання

в тому числі:

 

620

 

724,6

 

11,5

 

1314,1

 

18,5

 

+7,0

позик, непогашених в строк

 

510

 

 

 

 

 

БАЛАНС

640

6327,2

100,0

7101,7

100,0


 

Сума  реальних  активів  на  початок  звітного  періоду  становила

4717,8 тис. грн, на кінець звітного періоду — 4990,4 тис. грн, тобто збільшилась на 272,6 тис. грн. Питома вага реальних активів у майні знизилась з 74,6% на початок звітного періоду до 70,3% — на кінець звітного періоду. Темп зростання реальних активів у звітному періоді становить 105,8%, майна 112,2%.

Зниження питомої ваги реальних активів на 4,3%, випередження темпу зростання майна у порівнянні з темпом зростання реальних ак- тивів в 1,06 рази не сприяють покращенню  якості балансу.

Фінансове становище  підприємства суттєво  залежить  від наяв- ності власних оборотних коштів (табл. 7.4).


 

Аналіз власних  оборотних коштів


Таблиця 7.4


 

 

Показник

 

Код рядка форма

№ 1

 

Звітний період

 

Відхилення (+,  –)

на по- чаток тис. грн

 

на кінець тис. грн

абсолютне, тис. грн. (гр.3–гр.2)

відносне, % (гр.4:гр.2) ×

× 100

А

1

2

3

4

5

1. Власний капітал

380

5602,6

5786,8

+184,2

+3,3

2. Забезпечення наступних  витрат і платежів

 

430

 

 

0,8

 

+0,8

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

480

 

 

 

 

4. Необоротні  ак- тиви

 

080

 

5241,8

 

5552,7

 

+310,9

 

+5,9

5. Власні оборотні кошти (р.1+р.2+р.3–р.4)

 

 

360,8

 

234,9

 

–125,9

 

–34,9

 

Отже,  власні  оборотні  кошти  в кінці  звітного  періоду  скороти- лися у порівнянні з початком  звітного періоду на 125,9 тис. грн або

34,9%, що обумовлене  випереджуючим зростанням необоротних  ак- тивів над власним  капіталом. Така тенденція  свідчить про зниження виробничих можливостей підприємства.


 

В західних країнах як еквівалент  показника «Власний  оборотний капітал»  застосовується показник  «Чистий  функціонуючий (робо- чий)  капітал»,  який  розраховується як різниця  між оборотними ак- тивами (р.260, ф.1) і короткостроковими пасивами (р.620, ф.1).

Величина цього показника показує ту частину оборотних активів (обігових  коштів),  що залишається підприємству після  розрахунків за короткостроковими зобов’язаннями.

Якщо підприємство спроможне розрахуватися за короткостроко- вими  зобов’язаннями за рахунок  обігових  коштів, то решта коштів, що залишилися в розпорядженні підприємства використовуються як робочий капітал.

Нормальною є ситуація, а відтак і фінансовий стан, коли оборот- ні активи більші короткострокових зобов’язань і, навпаки, анормаль- ною є ситуація,  коли підприємство не в змозі погасити короткостро- кові зобов’язання  обіговими коштами.

Якість  оборотних  активів  характеризує коефіцієнт чистих  обо- ротних активів,  який  визначається як відношення чистого робочого капіталу до оборотних активів.

Узагальнююче вираження результату аналізу балансу відобража- ється співвідношенням темпів зростання:

—  основного капіталу і майна підприємства;

—  оборотного капіталу і майна підприємства;

—  оборотного і основного капіталу;

—  реальних активів і майна підприємства;

—  власного капіталу і джерел коштів;

—  обсягу реалізації і майна підприємства;

—  прибутку і майна підприємства.

При значенні коефіцієнтів більше одиниці можна зробити висно- вок про позитивну динаміку якості балансу.

Таким   чином,  умовою  ефективної  діяльності   підприємства є оптимізація структури активів, гармонізація співвідношення між різ- ними видами  майна, а також вартістю  майна і фінансовими резуль- татами.