7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 7.1. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

Для  виживання підприємства в умовах  постійного  загострення конкурентної боротьби необхідно вміти реально оцінити фінансовий стан як свого підприємства,  так й існуючих потенційних конкурентів.

Фінансовий стан підприємства — це сукупність  економічних  па- раметрів, які відображають наявність, розміщення і використання фі- нансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства характеризує забезпеченість власними  оборотними коштами, оптимальне співвідношення запасів товарно-матеріальних цінностей  з потребами  виробництва, своєчас- не проведення  розрахункових операцій, платоспроможність.

Слід розрізняти поняття  «фінансовий аналіз»  і «аналіз  фінансо- вого стану».

Фінансовий аналіз  більш широке  поняття,  оскільки  воно вклю- чає нарівні  з аналізом  фінансового стану ще і аналіз  формування і розподілу прибутку, окремі елементи аналізу собівартості продукції, аналіз грошових потоків тощо.

Як у міжнародній, так і у вітчизняній практиці для аналізу фінан- сового стану застосовується система абсолютних  і відносних  показ- ників (абсолютне  і відносне відхилення), а також пов’язаних з ними низки фінансових коефіцієнтів, які відображають цілі та інтереси різ- них користувачів:  управлінський персонал  підприємства (внутріш- ній аналіз)  та інтереси зовнішніх користувачів — податківців,  банки, інвестори, постачальники, аудитори тощо (зовнішній аналіз).

Для  оцінки  фінансового стану підприємства найважливішими вважаються показники:

—  платоспроможності і ліквідності  характеризують фінансові

можливості підприємства щодо погашення заборгованості, по-

криття підприємством позичкових  коштів;

— прибутковості — дають можливість  порівняти  отриманий прибуток з вкладеним капіталом, тобто міру ефективності авансованого  у виробництво і реалізацію капіталу;


 

—  ділової  активності — характеризує кругообіг  засобів  підпри- ємства;

—  фінансової стійкості — характеризує співвідношення власних і залучених коштів.

Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким, кризовим.  Здатність підприємства своєчасно  здійснювати  платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній  основі свідчить про стій- кий  фінансовий стан. Стійкий фінансовий стан підприємства зале- жить від результатів виробничої, комерційної і фінансової діяльності.

Сучасні управлінці повинні знати зміст таких понять ринкової економіки, як платоспроможність, ліквідність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості, ефект цінового  важеля,  леверидж,  ступінь  фінансового ризику,  небезпека банкрутства та ін., а також методику розрахунку показників, що їх ха- рактеризують, та їх аналіз.

Відносні  показники оцінки  фінансового стану підприємства не- обхідно порівнювати  з:

—  аналогічними даними за попередній період;

—  аналогічними даними інших підприємств;

—  загальновизнаними нормами;

—  кращими  зразками.

Першочергові завдання  аналізу фінансового стану:

—  виявлення  забезпеченості підприємства фінансовими ресур- сами і перевірка їх цільового використання;

—  оцінка ступеня  виконання планових  фінансових  заходів, про- грам, плану фінансових  показників;

—  визначення платоспроможності підприємства і ліквідності  ба- лансу;

—  оцінка дотримання фінансової, розрахункової і кредитної дис- ципліни;

—  оцінка ефективності використання капіталу;

—  оцінка оборотності капіталу;

—  оцінка ділової активності  підприємства;

—  своєчасне виявлення і усунення недоліків у фінансовій діяль- ності, пошук  резервів  і можливостей економного,  раціональ- ного використання фінансових  ресурсів та розробка  конкрет- них заходів щодо втілення  їх у виробничий процес.


 

Джерелами  інформації  для проведення  аналізу  фінансового ста- ну підприємства є фінансова звітність:

—  «Баланс»,  Ф № 1;

—  «Звіт про фінансові результати», Ф № 2;

—  «Звіт про рух грошових коштів», Ф № 3;

—  «Звіт про власний капітал», Ф № 4.

Крім  фінансової   звітності  використовується інша  інформація, яка доступна тільки персоналу підприємства, зокрема, планово- нормативна (фінансовий план, нормативи), конструкторсько- технологічна  інформація, позаоблікова інформація (маркетингові дослідження,  закони, інструкції, експертна інформація та ін.) тощо.