6.9. Оцінка  резервів зростання прибутку і рентабельності від реалізації продукції

Досягнення максимальної величини  прибутку  і відповідно  міні- мізація збитку — одна із основних цілей будь-якої  комерційної орга- нізації .

Тому  основна  мета  аналізу  прибутку  і рентабельності —  вияв- лення і оцінка резервів зростання  фінансових  результатів  та впрова- дження їх у виробництво.

Основними резервами зростання  прибутку від реалізації є:

—  збільшення обсягу реалізації продукції;

—  зниження собівартості реалізованої продукції;

—  поліпшення якості продукції.

Збільшення обсягу реалізації продукції досягається  за рахунок:

—  зростання  обсягу виробництва продукції;

—  зменшення  залишків  готової продукції  на кінець звітного пе- ріоду;

—  підвищення рівня цін.

Збільшення прибутку  в результаті  зростання  обсягу реалізації продукції розраховується за формулою:


ΔПі  = ΔРі Пі ,


 

(6.30)


де  ΔÏ


 

³  — резерв збільшення прибутку в результаті зростання  реалі-


зації і-го виробу;

ΔРі   — обсяг зростання  реалізації і-го виробу ;

Пі   — плановий (фактичний ) прибуток від реалізації одиниці і-го

виробу.

Якщо прибуток розраховується на гривню продукції, то формула

(6.30) для всієї реалізованої продукції набуває такого вигляду:


 

ΔП р


П

= ΔР           р  ,

Р


 

(6.31)


 


де ΔП р


— очікуване зростання  прибутку в результаті збільшення об-


сягу реалізованої продукції

ΔР — можливе збільшення обсягу реалізованої продукції;

П

 

р

 
— плановий  (фактичний) прибуток від реалізації продукції;

Р — плановий  (фактичний) обсяг реалізованої продукції.

Планові  або фактичні  значення  показників,  наведених  у форму- лах (6.30 і 6.31), використовуються залежно від завдань аналізу. Так, якщо складається план на наступний  період, то доцільно використо- вувати планові завдання; якщо необхідно оцінити резерви зростання прибутку у середині звітного періоду, то доцільно використати до- сягнуті (фактичні) значення  показників.

Резерв  зростання  прибутку  від всієї реалізованої продукції мож- на також розрахувати за такою формулою:


 

ΔП р


ΔР Rp    ,

100 + R


 

(6.32)


 

p

 
де R


p

— рентабельність реалізованої продукції.


Зростання прибутку  в результаті  зниження собівартості  реалізо- ваної продукції розраховується за формулою:

і

 
ΔПс   = ΔСі Рі  , (6.33)


с

 
де  ΔП

і


 

— резерв зростання прибутку в результаті зниження собівар-


тості і-го виду продукції;

ΔСі  — зниження собівартості і-го виду продукції;

і

 
Р — очікуваний  обсяг реалізації і-го виду продукції.

Загальний резерв зростання  прибутку  визначається шляхом під- сумування резервів  зростання  за всіма видами  продукції,  за якими здійснювались розрахунки.

Поліпшення якості продукції часто призводить  до зростання  цін і  водночас  нерідко  і зростання  собівартості.  Тому  збільшення при- бутку в такому разі залежить  від співвідношення зростання  цін і со- бівартості.

Якщо  це співвідношення більше одиниці,  має місце збільшення прибутку,  а якщо  ж менше  одиниці,  то буде зменшення  прибутку. Тому при прийнятті управлінських рішень необхідно аналізувати всі можливі варіанти.


 

На основі результатів  проведеного  аналізу  з виявлення резервів зростання  прибутку  органи управління повинні зробити  систему за- ходів щодо впровадження їх у виробництво.

Резерв можливого зростання  рентабельності визначається як від- ношення загального резерву прибутку від реалізації  продукції до об- сягу реалізованої продукції, вираженого у відсотках.

ВПРАВИ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Контрольні запитання

1. Назвіть  основні завдання  аналізу фінансових  результатів  ді- яльності підприємства.

2. За допомогою яких показників оцінюються  фінансові  резуль- тати діяльності підприємства?

3. Назвіть  напрямки діяльності,  які забезпечують  одержання  за- гального прибутку підприємства.

4. Поясніть, як формується прибуток підприємства.

5. Яким  чином на підставі звіту (додаток  В) обчислюється при- буток від реалізації продукції?

6. Які фактори  визначають величину  прибутку від реалізації про- дукції?

7. За якими  формулами розраховуються рентабельність продук- ції і рентабельність витрат та яким чином проводиться їх аналіз?

8. Яким чином зв’язані між собою рентабельність продукції, рен- табельність витрат і витрати на одну гривню продукції?

9. Як оцінити  частку впливу  рентабельності окремих  видів про- дукції на загальну (середню)  рентабельність всієї продукції?

10. Поясність,  у чому полягає сутність системи «директ-костинг»? Який основний показник  використовується у зазначеній  системі?

11. Назвіть основні аналітичні можливості системи «директ-костинг».

12. В яких  напрямках може використовуватись система «директ- костинг»?

13. Поясніть,  що означає точка беззбитковості? Яким чином мож- на формалізувати рівень (точку) беззбитковості?

14. Розкрийте сутність  і призначення виробничого  і фінансового левериджу.


 

Тести для самоконтролю знань

1. Прибуток  від реалізації  продукції за даними звіту (додаток  В)

розраховується як:

а) виручка  від реалізації продукції за вирахуванням собівартості продукції;

б) виручка  від реалізації продукції за вирахуванням собівартості продукції і адміністративних витрат;

в) виручка  від реалізації продукції за вирахуванням собівартості продукції, адміністративних витрат і витрат на збут;

г) виручка  від реалізації  продукції  за вирахуванням собівартості продукції, адміністративних витрат, витрат на збут та інших опе- раційних витрат.

2. Фінансовий результат  від звичайної  діяльності  до оподатку- вання формується за рахунок:

а) основної діяльності;

б) основної і фінансової діяльності;

в) основної, фінансової та інвестиційної діяльності.

3. Чистий  прибуток  підприємства відрізняється від прибутку  від звичайної діяльності на величину:

а) податку на прибуток;

б) процентів на довгострокові кредити;

в) алгебраїчної суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збит- ку та податку на надзвичайний  прибуток;

г) фінансових витрат.

4. Рентабельність реалізованої продукції  розраховується як від- ношення:

а) чистого прибутку  до виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) фінансових результатів  від звичайної діяльності до оподатку- вання до виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

в) прибутку  від реалізації продукції до виручки від реалізації про- дукції (товарів, робіт, послуг).


 

5. Частка  впливу  рентабельності кожного  виду продукції  на за- гальну (середню)  рентабельність всієї продукції визначається як до- буток:

а) рентабельність певного виду продукції на обсяг цієї ж продукції;

б) рентабельність певного виду продукції  на собівартість цієї ж продукції;

в) рентабельність  певного виду продукції  на питому  вагу цієї ж продукції у загальному обсязі продукції;

г) рентабельність певного виду продукції на питому вагу витрат цієї ж продукції у загальних витратах.

6. Система «директ-костинг» дозволяє визначити:

а) дохід (виручку) від реалізації продукції;

б) валовий прибуток;

в) ціни на нову продукцію;

г) точку беззбитковості;

д) оптимальні варіанти асортименту продукції та прибутку;

е) рівень використання трудових і матеріальних ресурсів.

7. Які з наведених варіантів  розрахунків відображають  методику обчислення  маржинального доходу:

а) виручка  від реалізації продукції за вирахуванням собівартості продукції;

б) виручка від реалізації продукції за вирахуванням постійних ви- трат;

в) виручка від реалізації продукції за вирахуванням змінних ви- трат;

г) прибуток від реалізації продукції плюс постійні витрати.

Практичні завдання для самоконтролю знань

Завдання 1. За даними табл. 1 визначте і проаналізуйте:

1) прибуток від реалізованої продукції;

2) витрати на 1 грн реалізованої продукції;

3) рентабельність витрат;

4) рентабельність реалізованої продукції;


 

5) виробничий леверидж.

Зробіть  висновки  за результатами аналізу.


Таблиця 1


 

 

Показник

 

Попере- дній рік

 

Звітний рік

Відхилен- ня

(+,  –) (гр.2–гр.1)

Звітний рік у відсотках до попереднього

(гр.2:гр.1) × 100

А

1

2

3

4

1.  Повна  собівартість   реа- лізованої продукції, тис. грн

 

96030

 

98300

 

?

 

?

2.  Виручка   від  реалізації продукції, тис. грн.

 

110475

 

114078

 

?

 

?

3.  Витрати   на  одну  грив-

ню реалізованої продукції, коп.

 

?

 

?

 

?

 

?

4. Прибуток  від реалізова- ної продукції, тис. грн

 

?

 

?

 

?

 

?

5. Рентабельність витрат, %

?

?

?

-

6. Рентабельність реалізо- ваної продукції, %

 

?

 

?

 

?

 

-

 

Завдання 2. За даними табл. 2 визначте і проаналізуйте:

1) витрати на 1 грн. реалізованої продукції;

2) виручку від реалізації продукції;

3) прибуток від реалізації продукції;

4) постійні і змінні витрати;

5) маржинальний доход (двома методами). Зробіть  висновки  за результатами аналізу.

Таблиця 2

 

 

Показник

Попе- редній період

 

Звітний період

Відхилення (+,  –) (гр.2–гр.1)

Темп зростання, %

(гр.2:гр.1) × 100

А

1

2

3

4

1. Витрати  на реалізовану продукцію, тис. грн

 

650,0

 

620,0

 

?

 

?


 

Продовження табл. 2

 

2. Рентабельність реалізо- ваної продукції, %

 

12,0

 

11,8

 

?

 

-

3. Питома  вага постійних витрат, %

 

17,0

 

17,2

 

?

 

-

4. Витрати на 1 грн. реалі- зованої продукції, коп.

 

?

 

?

 

?

 

?

5.  Виручка  від  реалізації продукції, тис. грн.

 

?

 

?

 

?

 

?

6. Прибуток  від реалізації продукції, тис. грн.

 

?

 

?

 

?

 

?

7.  Постійні   витрати,  тис. грн

 

?

 

?

 

?

 

?

8. Змінні  витрати, тис. грн

?

?

?

?

9. Маржинальний доход: Метод 1

Метод 2

 

?

?

 

?

?

 

?

?

 

?

?

 

Завдання 3. За даними звіту (додаток В) визначте маржинальний доход двома методами, якщо частка постійних витрат у загальних ви-

тратах становить 17,2% у попередньому періоді і 17,00% у звітному.

Зробіть  висновки  за результатами розрахунків і аналізу.

Завдання 4. За даними табл. 3 оцініть вплив рентабельності окре- мих видів продукції  на середній рівень рентабельності всієї реалізо- ваної продукції. Зробіть  висновки  за результатами розрахунків.

Таблиця 3

 

 

Вид

Прибуток від реаліза- ції продук- ції, тис. грн

Витрати на 1 грн продукції, грн

 

Рентабель- ність про- дукції,  %

Виручка від реалі- зації,  тис. грн

Питома вага кожного виду продукції у за- гальному  обсязі

 

гр.3 × гр.5

А

1

2

3

4

5

6

К

1926

0,89

?

?

?

?

Л

5814

0,9

?

?

?

?

М

9351

0,88

?

?

?

?

Разом

17091

?

?

?

1,00

?


 

Завдання 5. За даними звіту (додаток  В) визначте і проаналізуй- те рентабельність реалізованої продукції, рентабельність витрат і ви- трати на 1 грн. продукції за два періоди. Перевірте вірність розрахун- ків через взаємозв’язок зазначених  показників.  Зробіть  висновки  за результатами аналізу.

Завдання 6. За даними звіту (додаток В) визначте:

1) виробничий леверидж;

2) фінансовий леверидж;

3) виробничо-фінансовий леверидж.

Зробіть  висновки  за результатами розрахунків.