6.8. Аналіз виробничого і фінансового левериджу

Термін  «леверидж» («Leverage»)  в перекладі  з англійської  в буквальному розумінні означає дію невеликої сили (важеля).

В економіці леверидж  означає важіль впливу певних показників на зміну результативних показників.

Як економічна категорія лаверидж виступає в трьох видах: вироб- ничий, фінансовий і виробничо-фінансовий.

Виробничий леверидж характеризується можливістю  впливати на формування прибутку від реалізації продукції шляхом зміни обся- гу реалізованої продукції та співвідношення змінних і постійних  ви- трат. Останнє означає, що в результаті зростання обсягу виробництва (реалізації) продукції скорочується рівень постійних  витрат, а отже, збільшується прибуток на одиницю продукції. Це позначиться відпо- відним чином на структурі  та обсязі основних і оборотних засобів та ефективності їх використання.

Рівень виробничого  левериджу  визначається за формулою:


ЛВ = ΔП ,

ΔР


 

(6.27)


 

де   ЛВ — виробничий леверидж;

ΔП — темп приросту прибутку від реалізації продукції, %;

ΔР — темп приросту обсягу реалізації продукції, %.

Виробничий леверидж  по суті є коефіцієнтом еластичності;  тоб-

то показує, на скільки процентів  зміниться  прибуток за зміни обсягу реалізації на один процент. Таким чином визначається рівень чутли- вості прибутку до зміни обсягу виробництва (реалізації). Чим більше величина  виробничого  левериджу, тим більший виробничий ризик.

Однак на зміну прибутку  впливають  не тільки виробничі  чинни- ки, але і результати фінансової  діяльності,  зокрема  зміна  обсягу  та структури пасивів за рахунок залучених коштів (довгострокових кре- дитів в банку, облігаційних  позик тощо). Все це пов’язано зі сплатою відсотків, тобто певними витратами.

Вплив на зміну прибутку результатів фінансової діяльності ха- рактеризує фінансовий леверидж.

Фінансовий  леверидж   дозволяє  оптимізувати  співвідношення між власними  і залученими ресурсами  і оцінити  їх вплив  на прибу- ток.

При  зростанні  частки  довгострокових позик  відповідно  зроста- ють і суми відсотків, які належить  сплатити. Це призводить  до збіль- шення  рівня  фінансового ризику  із-за можливої  нестачі коштів  для сплати.

Фінансовий леверидж  розраховується як відношення зміни  чи- стого прибутку до загального прибутку до оподаткування:


 

ΔП ЛФ =       ч  ,

ΔПЗ


 

(6.28)


де   ЛВ — фінансовий леверидж ;

ΔПч   — темп приросту чистого прибутку ;

ΔПз   — темп приросту загального прибутку до оподаткування.

Дані, які необхідні для розрахунків показників левериджу,  наве- дені в табл. 6.10.

За даними табл. 6.10 виробничий леверидж становить:

ЛВ = 120, 9 = 3, 40 .

35, 6


 

Таблиця 6.10

Вихідні дані для розрахунку показників левериджу, тис. грн

 

 

Показник

Код ряд- ка форма

№2

Попе- редній період

 

Звітний період

Відхилення (+,  –)

 

(гр.3–гр.2)

(гр.4:гр.2) ×

× 100,%

А

1

2

3

4

5

1. Виручка  від реа- лізації

 

035

 

6621,3

 

8976,3

 

+2355,0

 

35,6

2. Повна собівар- тість реалізованої продукції

 

040+070+

+080

 

6283,2

 

8229,6

 

+1946,4

 

31,0

3. Прибуток  від ре- алізації продукції (р.1–р.2)

 

 

338,1

 

746,7

 

+408,6

 

120,9

4. Загальний при- буток до оподатку- вання

 

170+200

 

114,4

 

339,6

 

+225,2

 

196,9

5. Чистий  прибуток

220

80,1

184,2

+104,1

130,0

 

Це означає, що за досліджуваний період на кожен процент  зрос- тання обсягу реалізації прибуток від реалізації зростав на 3,4%.

Фінансовий леверидж складає:

ЛФ = 130, 0 = 0, 66 .

196, 9

Рівень фінансового левериджу  показує, що із зростанням загаль- ного прибутку до оподаткування на 1% чистий прибуток збільшився на 0,66%.

Узагальнюючим показником левериджу є виробничо-фінансовий леверидж,  який визначається як добуток виробничого  і фінансового левериджу:

ЛВФ=ЛВ ЛФ,       (6.29)

де ЛВФ — виробничо-фінансовий леверидж.

На основі вищенаведених розрахунків:

ЛВФ = 3,40 · 0,66 = 2,24.


 

Показники левериджу дозволяють  планувати оптимальний обсяг виробництва, розрахувати ефективність залучення коштів, прогнозу- вати виробничі і фінансові ризики.