6.7. Аналіз рентабельності

Як і кожен абсолютний  показник  розмір прибутку  не завжди ха- рактеризує ефективність діяльності підприємства. Тому, щоб оцінити ефективність роботи  підприємства,  одержаний  прибуток  необхідно співвідносити зі здійсненими витратами — поточними  (собівартість продукції) і авансованими (активи або частини їх).

Співвідношення прибутку  із зазначеними вище затратами  являє собою рентабельність.

Рентабельність можна  визначати як  відношення певного  при- бутку до показника, рентабельність якого розраховується.

Рентабельність характеризує рівень прибутковості; він більшою мірою, аніж прибуток  характеризує кінцеві результати діяльності підприємства.  Рентабельність дозволяє зіставити ефективність робо- ти різних підприємств,  прибутковість різних видів продукції тощо.

Рентабельність оцінюється,  зазвичай,  у відсотках, а у деяких ви- падках і у коефіцієнтах.

Існує значна кількість  показників рентабельності.

У даному розділі розглядаються показники рентабельності, що пов’язані з виробництвом і реалізацією  продукції. Показники рента- бельності, що характеризують використання капіталу, будуть розгля- нуті у наступному розділі.

При розрахунках показників рентабельності, зв’язаних з вироб- ництвом і реалізацією продукції, як прибуток повинен використову- ватися  прибуток від виробництва або реалізації продукції, оскільки лише він характеризує виробничу діяльність підприємства.

Використання ж чистого прибутку  для цієї мети недоцільне, оскільки  він  характеризує результати всіх  видів  діяльності  і тому


 

рентабельність показників,  зв’язаних  з виробництвом продукції,  бу- дуть викривлені і відповідно не відображатимуть реальну виробничу діяльність підприємства.

До показників рентабельності продукції відносять:

—  рентабельність виготовленої  (реалізованої) продукції


 

R         =          П


 

        ,           (6.16)


 

Q ( P)  


 

Q(P)


100


де   RQ ( P)  — рентабельність виготовленої  продукції (продаж); П — прибуток від виробництва (реалізації) продукції; Q(P) — обсяг виробництва (реалізації) продукції;

—  рентабельність окремих видів продукції

R  = Ц С 100 ,    (6.17)

q          Ц

де   Rq    — рентабельність окремих видів продукції;

Ц — ціна за одиницю продукції ;

С — собівартість одиниці продукції;

—  рентабельність витрат

R  = П 100 ,            (6.18)

в          В

де   Râ  — рентабельність витрат;

П — прибуток від виробництва (реалізації) продукції;

В — витрати (собівартість) на виготовлену (реалізовану) продук-

цію.

Між  витратами на 1 грн  продукції  і рентабельністю продукції

(продаж) існує такий взаємозв’язок:

V = B = Q П = 1 П ,     (6.19)

Q         Q         Q

де   V — витрати на 1 грн продукції;

П


 

Q

дукції.


— коефіцієнт рентабельності виготовленої (реалізованої) про-


Звідси:


 


 

Таким чином:


П = 1 V.

Q


 

(6.20)


RQ ( P) = (1 V) 100 ,      (6.21)

якщо витрати на 1 грн продукції оцінюються у гривнях або

RQ ( P) = 100 V ,   (6.22)

якщо витрати на 1 грн оцінюються в копійках.

При  наявності  значення  рентабельності виготовленої  або реалі- зованої продукції витрати на 1грн. продукції розраховуються за фор- мулою:

V = 100 RQ ( P)  (коп.).    (6.23) Рентабельність продукції, рентабельність витрат, витрати на 1 грн

продукції знаходяться в певному взаємозв’язку:


 

П = П B Q             B  Q


 

або RQ ( P)


 

= RB


 

V,


 

(6.24)


тобто рентабельність продукції дорівнює добутку рентабельності ви- трат на витрати на 1 грн продукції.

Аналіз показників рентабельності наведений  в табл. 6.7.

З табл. 6.7 видно, що показники рентабельності у звітному періоді вищі у порівнянні з попереднім періодом. Так, рентабельність продаж зросла на 3,2%, рентабельність витрат — на 3,7%. Знизились відповід- но витрати на 1грн. продукції.

За  методом ланцюгових  підстановок  проведемо  факторний ана- ліз змін рентабельності продажів.

Для цього у відповідній  формулі  (6.16)  проведені певні перетво- рення, щоб розширити склад факторів

R = П 100 = Р В 100 ,           (6.25)

Р          Р

де  R — рентабельність продажів;

П — прибуток від реалізації продукції;

Р — чистий  дохід (виручка) від реалізованої продукції  (товарів, послуг, робіт);


 

Аналіз показників рентабельності


 

Таблиця 6.7


 

 

Показник

 

Код рядка, ф. № 2

 

Попередній період

 

Звітний період

Відхилен- ня (+,  –) (гр.3–гр.2)

А

1

2

3

4

Початкові дані

1. Чистий  дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,  послуг,  робіт), тис. грн

 

035

 

6621,3

 

8976,3

 

+2355,0

2. Собівартість реалізації продукції(товарів, послуг, робіт), тис. грн

 

040

 

5165,8

 

6806,5

 

+1640,7

3. Адміністративні витра- ти, тис. грн

 

070

 

737,8

 

943,4

 

+205,6

4. Витрати на збут, тис. грн

080

379,6

479,7

+100,1

Розрахункові показники

5. Повна  собівартість  реа- лізованої продукції (това- рів, послуг, робіт) (р.2+

+р.3+р.4),  тис. грн

 

040+070+

+080

 

6283,2

 

8229,6

 

+1946,4

6. Прибуток  від реалізації продукції(товарів, послуг, робіт) (р.1–р.5), тис. грн

 

035–(040+

+070+080)

 

338,1

 

746,7

 

+408,6

7.  Рентабельність  прода- жів, % (р.6:р.1)·100

 

 

5,1

 

8,3

 

+3,2

8.  Рентабельність  витрат,

% (р.6:р.5)·100

 

 

5,4

 

9,1

 

+3,7

9. Витрати на 1 грн продук- ції, коп. (р.5:р.1)·100, коп.

 

 

94,9

 

91,7

 

–3,2

 

В — витрати (повна собівартість) на реалізовану продукцію.

Рентабельність продажів у попередньому періоді:

0

 
R  = P0  B0   100 = 6621, 3 6283, 2 100 = 5,1%.

P0        6621, 3


 

Ланцюгові підстановки:

R         = P1  B0   100 = 8976, 3 6283, 2 100 = 30,0% ,


P

 
( P)  

1


8976, 3


 

R         = R


= P1  B1  100 = 8976,3 8229,6 100 = 8,3% .


(в)        1

1


8976,3


P

 
Загальна зміна рентабельності продажів:

ΔR = R1  R0   = 8, 3 5,1 = 3, 2% , в тому числі під впливом змін:

—  чистого доходу (виручки) від реалізації продукції

ΔR( P)  = R( P) R0   = 30,0 5,1 = 24, 9% ;

—  витрат на реалізовану продукцію

ΔR( B) = R( B) R( P) = 8, 3 30, 0 = 21, 7%.

Балансова перевірка:

ΔR = ΔR( P) + ΔR( B) = 24, 9 21, 7 = 3, 2%,

тобто  результати розрахунків збігаються  з загальним  відхиленням рентабельності продажів.

Аналогічно проводиться аналіз рентабельності окремих видів продукції, тільки замість чистого доходу (виручки) від реалізації про- дукції використовується ціна за одиницю продукції, а замість повної собівартості реалізованої продукції — собівартість одиниці продукції.

Важливе значення має оцінка впливу рентабельності окремих ви- дів продукції  на загальну  рентабельність всієї продукції,  яка прово- диться в такій послідовності.

Визначається питома  вага кожного  виду  продукції  у загальному обсязі виробництва (реалізації). Розраховуються індивідуальні показ- ники рентабельності окремих видів продукції. Оцінюється вплив рен- табельності окремих виробів на її загальний  (середній) рівень для всієї виготовленої  (реалізованої) продукції.  Для  цього значення  індивіду- альної рентабельності перемножується на питому вагу виробу у загаль- ному обсязі виготовленої (реалізованої) продукції. При цьому загальна (середня) рентабельність продукції розраховується за формулою:


 

n

R = Ridi  100 ,    (6.26)

i=i 

де  R — рентабельність виготовленої  продукції (продаж);

i

 
R — рентабельність і-го виду продукції;

i

 
d — питома вага і-го виду продукції у загальному  обсязі.

В табл. 6.8 наведений приклад оцінки впливу рентабельності окремих  видів  продукції  на загальну  (середню)  рентабельність всі- єї продукції. В умові задачі подані лише перші два показники, решта розраховані.

Таблиця 6.8

Подпись: іПодпись: іПодпись: іПодпись: 100Подпись: і 	іПодпись: іПодпись: iПодпись: PОцінка  впливу рентабельності виготовлених виробів на рентабельність всієї продукції

 

 

Види продукції

Загальні витрати на реалізовану продукцію, тис. грн, В

 

Рентабельність витрат,  % RВ

Прибуток відреалізації продукції, тис. грн,

П  = RBi  Bi

(гр.1·гр.2):100

Обсяг  реалізації,тис.грн.

Р =В +П  (гр.1+гр.3)

Рентабельність реалізованої продукції,%

R  = Пi  100

i

(гр.3:гр4)·100

 

d  = Pi (гр.4)

i           гр.4

або

d  =   Pi

Pi

i

 

Ri  di

(гр.5·гр.6)

А

1

2

3

4

5

6

7

К

150

15,0

22,5

172,5

13,00

0,375

4,9

Л

120

13,0

15,6

135,6

11,50

0,294

3,4

М

140

9,0

12,6

152,6

8,26

0,331

2,7

Разом

410

50,7

460,7

11,00

1,000

11,00

 

В останній колонці табл. 6.8 відображено, якою мірою рентабель- ність кожного виду продукції  впливає  на загальну  (середню)  рента- бельність реалізованої продукції.

Підсумок  останньої колонки  (гр.7)  повинен дорівнювати  загаль- ній (середній) рентабельності всієї продукції (гр.5).


 


 

Факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції


Таблиця 6.9


Подпись: 6. Аналіз фінансових  результатівПодпись: 189

 

 

Вид продукції

 

Середня ціна ре- алізації, грн.

Собі- вартість одиниці продук- ції, грн.

 

Рентабельність продукції, %

 

Відхилення від плану, % (+,  –)

 

за планом

 

за фактом

за планом

за фактом

 

планова

(гр.1 гр.3) 100

гр.1

 

умовна

(гр.2 гр.3) 100

гр.2

 

фактична

(гр.2 гр.4) 100

гр.2

 

загальне (гр.7– гр.5)

в тому числі за рахунок змін:

 

ціни (гр.6– гр.5)

собі- вартості (гр.7– гр.6)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

К

 

500

 

520

 

400

 

450

 

20,0

 

23,1

 

13,5

 

-6,5

 

+3,1

 

–9,6

 

Л

 

600

 

610

 

500

 

512

 

16,7

 

18,0

 

16,1

 

-0,6

 

+1,3

 

–1,9

 

М

 

700

 

735

 

570

 

556

 

18,6

 

22,4

 

24,4

 

+5,8

 

+3,8

 

+2,0

 

Н

 

750

 

780

 

587

 

575

 

21,7

 

24,7

 

26,3

 

+4,6

 

+3,0

 

+1,6


 

Дійсно:


(50,7:460,7)·100 = 11,00%.


Зазначена методика може бути використана для оцінки ефектив- ності окремих видів продукції і для оптимізації структури асортимен- ту продукції в процесі формування виробничої програми. Регулюючи асортимент  продукції з урахуванням попиту на певні вироби, можна за допомогою зміни структури  досягти кращих результатів,  не збіль- шуючи навіть при цьому обсяг виробництва продукції.

З огляду на важливість факторного  аналізу в економічних  дослі- дженнях, в табл. 6.9 наведена методика оцінки впливу окремих фак- торів на зміну рентабельності окремих видів продукції.

Отже, як свідчать дані табл. 6.9, в результаті  зростання  цін на всі види продукції відповідно підвищилась рентабельність продукції. Од- нак підвищення собівартості  продукції  К і Л призвело  до зниження рентабельності зазначених видів продукції протягом звітного періоду.