6.6. Аналіз рівня беззбитковості

Під рівнем (точкою) беззбитковості або окупності витрат вважа- ється такий обсяг реалізованої продукції, при якій виручка від реалі- зації дорівнює її повній собівартості, тобто відсутні як прибутки,  так і збитки.

Для визначення точки беззбитковості використовується графіч- ний і алгебраїчний методи.

Для побудови графіка або проведення  розрахунків використову- ється така інформація:


 

—  постійні витрати (ПВ);

—  змінні витрати (ЗВ);

—  змінні витрати на одиницю реалізованої продукції( ЗВ );

—  загальні витрати (В);

—  обсяг продукції у натуральному вимірі (q);

—  вартість реалізованої продукції (Р).

На рис. 6.1 наведений  графічний метод визначення точки без- збитковості.  За допомогою цього графіка,  якщо дотримуватися точ- ної шкали, можна оцінити різні варіанти обсягів реалізації  продукції і визначити ступінь їх прибутковості.

Зона прибутків


 

Вартість реалізації


Повна собівартість


 

Точка беззбитко- вості


Змінні витрати


 

Постійні витрати


 

Зона збитків

Обсяг реалізації, одиниць

Рис. 6.1. Графік визначення точки беззбитковості


 

Однак спроби визначити точки беззбитковості передбачають ряд допущень, які потрібно враховувати при їх застосуванні,  зокрема:

—  незмінність  постійної частини витрат за будь-якого обсягу ви- робництва, що проблематично;

—  незмінність  змінних витрат на одиницю продукції;

—  незмінні ціни;

—  виробництво одного виду або якісно однорідної продукції. При алгебраїчному способі визначення обсягу виробництва (реа-

лізації), достатнього для покриття затрат, використовувати такі фор- мули:


 

або


Q = ПВ + ЗВ (6.9)

qp = ПВ + ЗВq ,     (6.10)


 

де  q — виробництво продукції у натуральному вимірі;

р — ціна за одиницю продукції;

ЗВ — змінні витрати на одиницю продукції.

Звідси,  обсяг виробництва у натуральному вимірі, який забезпе- чує рівність вартості продукції і затрат на її виготовлення, розрахову- ється за формулою:


 

q =       ПВ

р ЗВ


 

.           (6.11)


Формулу можна також подати у такому вигляді:


 

q =  ПВ МД


 

,           (6.12)


де МД — маржинальний (граничний ) дохід на одиницю продукції.

Маржинальний дохід,  а  також  формули   для  визначення  точ- ки беззбитковості дозволяють  використати їх для вирішення низки управлінських завдань, зокрема:

—  визначити обсяг виробництва продукції у точці беззбитковості;

—  оцінити  вірогідно  очікуваний  прибуток  за  наперед  заданим обсягом виробництва продукції;

—  визначити,  який повинен бути обсяг виробництва задля отри- мання бажаного прибутку.


 

Для  отримання бажаного  прибутку  необхідний  обсяг  виробни- цтва розраховується за такою формулою:

q = ПВ + П = ПВ + П .


МД


р ЗВ


(6.13)


 

Скориставшись наведеними вище формулами та даними табл. 6.6 за  плановий   період,  розглянемо   можливість   реалізації  зазначених вище управлінських завдань.

Для  розрахунку  обсягу  виробництва у точці беззбитковості ви- користаємо  формулу (6.11):


 

q =       ПВ

р ЗВ


 

=          68, 4

0, 50 0, 28


 

= 311 од.


 

Отже,  при виробництві 311 од. виробів  чистий  дохід (виручка) від реалізації  продукції  буде дорівнювати  повній  собівартості  про- дукції і, відповідно, прибуток буде нульовим.

Припустимо, що керівництво підприємства планує довести обсяг виробництва виробів до 600 од. Для визначення очікуваного прибутку скористаємося формулою (6.13), провівши відповідні перетворення:

П = q ( р ЗВ) ПВ = 600 (0, 50 0, 28) 68,4 = 63, 6 тис. грн. Підприємство ставить за мету отримати прибуток в обсязі 70 тис.

грн. Щоб визначити,  до якого рівня довести обсяг виробництва у на-

туральному  вимірі, можна використати формулу 6.13:

q = ПВ + П = 68, 4 + 70, 0 = 629  од.


р ЗВ


0, 50 0, 28


 

Якщо у формулі  (6.11)  використовуються вартісні показники, то вона дозволяє визначити поріг рентабельності, тобто суму виручки, яка необхідна для того, щоб покрити всі витрати. Прибутку  в такому випадку не буде, не буде і збитків, а рентабельність продукції дорів- нюватиме нулю.

Поріг рентабельності =

= Постійні витрати в собівартості реалізованої продукції 100 . (6.14)

частка маржинального доходу у виручці


 

На підставі порогу рентабельності можна визначити запас фінан- сової стійкості  (ЗФС):


 

Запис фінансової


Виручка поріг  рентабельності           . (6.15)


стійкості         =


 

виручка


100


 

Таким чином, маржинальний аналіз надає керівництву великі можливості  щодо гнучкості прийняття управлінських рішень.