6.5. Маржинальний аналіз

В зарубіжних  країнах  для оптимізації  прибутку  і аналізу  витрат використовується система  «директ  костінг», яку  також  називають

«системою управління собівартістю»  або  «системою управління підприємством».

Система «директ костінг» є атрибутом ринкової економіки. Голо- вна увага в цій системі приділяється дослідженню  поведінки  витрат ресурсів в залежності  від зміни обсягів виробництва, що дозволяє гнучко і оперативно  приймати  рішення для нормалізації фінансового стану підприємства.

Найбільш важливі  аналітичні  можливості  системи  «директ  кос- тінг»: оптимізація прибутку  і асортименту  виготовленої  продукції, визначення  ціни  на  нову  продукцію;  розрахунки   варіантів   зміни


 


 

Подпись: 0Аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції


Таблиця 6.5


Подпись: Частина  III. Фінансовий аналізПодпись: 176

 

Вид (група) продукції

 

Кількість реалізова- ної продук- ції, шт.

 

Середня ціна реалі- зації,  тис. грн

Середня собівартість одиниці про- дукції,  тис. грн

Сума прибутку (+), збитку  (–) від реалізації продукції, тис. грн

 

Відхилення від фактичного значення прибутку планового рівня (або рівня попереднього періоду), тис. грн

за планом (попере- дній період), q

фактична, q1

за планом (попере- дній період), р0

фактична, р1

за планом (попере- дній період), z0

 

фактична, z1

за планом (по- передній період), гр.1(гр.3–гр.5)

 

фактично, гр.2(гр.4–гр.6)

разом

(гр.8–гр.7)

у тому числі під впливом змін:

 

обсягу  і струк- тури продукції (гр.2–гр.1) (гр.3–гр.5)

 

ціни

(гр.4–гр.3)гр.2

 

собівартості продукції

–(гр.6–гр.5)гр.2

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

К

 

10

 

12

 

1,50

 

1,55

 

1,40

 

1,35

 

+1,00

 

+2,40

 

+1,40

 

+0,20

 

+0,60

 

+0,60

 

Л

 

12

 

15

 

1,00

 

1,10

 

0,90

 

0,85

 

+1,20

 

+3,75

 

+2,55

 

+0,30

 

+1,50

 

+0,75

 

М

 

8

 

10

 

0,80

 

0,80

 

0,75

 

0,73

 

+0,40

 

+0,70

 

+0,30

 

+0,10

 

 

+0,20

 

Н

 

15

 

16

 

1,80

 

1,90

 

1,75

 

2,00

 

+0,75

 

–1,60

 

–2,35

 

+0,05

 

+1,60

 

–4,00

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

+3,35

 

+5,25

 

+1,90

 

+0,65

 

+3,70

 

–2,45


 

виробничої  потужності  підприємства тощо. Розподіл витрат  на по- стійні і змінні є першою особливістю  системи «директ костінг»; дру- гою особливістю  є об’єднання управлінського і фінансового аналізу.

Маржинальний дохід являє собою різницю між виручкою від реалі- зації і змінними витратами або суму постійних витрат і прибутку, тобто:

МД = Р — ЗВ;            (6.1)

МД = П + ПВ,            (6.2)

де  МД — маржинальний дохід; Р — виручка від реалізації; ЗВ — змінні витрати;

ПВ — постійні витрати;

П — прибуток.

Із формули  (6.2) випливає:

П = МД — ПВ.          (6.3) Для  визначення суми  прибутку  замість  маржинального  доходу

використовується добуток виручки від реалізації і питомої ваги мар-

жинального доходу в ній:


 

Тоді:


МД  = Р dМД .      (6.4)

П = Р dМД  ПВ ,         (6.5)


 

де  dМД  — питома вага маржинального доходу у виручці від реалізації.

Остання формула використовується тоді, коли необхідно проана-

лізувати прибуток від реалізації декількох видів продукції.

При аналізі прибутку від реалізації одного виду продукції можна використати модифіковану формулу  визначення прибутку, якщо ві- домі кількість  проданої продукції (q) і ставка маржинального доходу (МДс) в ціні за одиницю продукції:

П = q·МДс — ПВ,     (6.6)


де МДс = Ц — ЗВ.

Звідси:


П = q·(Ц — ЗВ) — ПВ,         (6.7)


де Ц — ціна за одиницю продукції.


 

Формула (6.7)  дозволяє провести  факторний аналіз  зміни  при- бутку під впливом змін окремих факторів, зокрема, кількості виго- товленої продукції; цін на одиницю продукції; змінних і постійних витрат.

За допомогою методу ланцюгових підстановок оцінимо вплив за- значених вище факторів на зміну прибутку від реалізації продукції. Аналогічну  методику  можна  використати для  аналізу  виготовленої продукції.

Розглянемо приклад  факторного  аналізу  для  продукції  А. Про- міжні розрахунки  наведені в табл. 6.6

Таблиця 6.6

Аналіз маржинального доходу та його складових

 

 

Показник

 

За планом

 

Фактично

Відхилення (+,  –) (гр.2–гр.1)

А

1

2

3

1. Обсяг реалізації продукції, од.

570,00

485,00

–85,00

2. Ціна реалізації, тис. грн

0,50

0,52

+0,02

3. Собівартість виробу, тис. грн

0,40

0,45

+0,05

в тому числі:

3.1. питомі змінні витрати, тис. грн

 

0,28

 

0,31

 

+0,03

4. Сума постійних витрат, тис. грн

68,40

67,90

–0,50

5. Прибуток, тис. грн

57,00

33,95

–23,05

 

За методом ланцюгових підстановок:

Ппл = qпл (Цпл  ЗВпл ) ПВпл = 570 (0, 50 0, 28) 68, 4 = 57, 00 тис. грн, Пq  = q1 (Цпл  ЗВпл ) ПВпл = 485 (0, 50 0, 28) 68, 4 = 38, 30 тис. грн, Пц  = q1 (Ц1  ЗВпл ) ПВпл = 485 (0, 52 0, 28) 68, 4 = 48, 00 тис. грн,

Пзв   = q1 (Ц1  ЗВ1 ) ПВпл = 485 (0, 52 0, 31) 68, 4 = 33, 45  тис. грн,

П1  = q1 (Ц1  ЗВ1 ) ПВ1 = 485 (0, 52 0, 31) 67, 9 = 33, 95 тис. грн.

Загальна зміна прибутку у порівняні  з планом:

ΔП = П1  Ппл = 33, 95 57, 00 = 23, 05 тис. грн,


 

в тому числі під впливом змін:

—  обсягу реалізації

ΔПq  = Пq  Ппл = 38, 30 57, 00 = 18, 70 тис. грн;

—  ціни на продукцію

ΔПц  = Пц  Пq   = 48, 00 38, 30 = +9, 70 тис. грн;

—  змінних витрат

ΔПзв  = Пзв  Пц   = 33, 45 48, 00 = 14, 55 тис. грн;

—  постійних витрат

ΔПпв   = П1  Пзв   = 33, 95 33, 45 = +0, 50 тис. грн.

Балансова перевірка:

Δ® = Δ®R + Δ®Õ + Δ® ÆÁ   + Δ®ÎÁ  = 1     +           1     +            =

= 23     ÑÇÐ. ÂÏÌ.

Якщо  потрібно  проводити  аналіз  прибутку  багатономенклатур- ного виробництва, то крім зазначених факторів, що впливають на змі- ну прибутку, слід врахувати вплив структури реалізованої продукції.

Після певних перетворень факторна система набуває такого ви- гляду:

        Ці ЗВ


П = Р


∑⎜ dі 


ПВ,

Ці       


(6.8)


і

 
де d — питома вага кожного виду продукції у загальній сумі виручки.