6.3. Аналіз прибутку від виробництва продукції

Прибуток  промислового підприємства створюється в процесі ви- робництва  продукції, хоча реального змісту, форми він набуває тіль- ки після реалізації продукції.

Аналіз прибутку,  одержаного  в процесі виготовлення продукції, дозволяє оцінити ефективність діяльності виробництва.

Власне, в процесі виробництва приховуються найбільші  резерви зростання  прибутку підприємства.  Тому нарівні з аналізом прибутку від реалізації продукції слід проводити  аналіз прибутку від виробни- цтва продукції (табл. 6.2).


 

Аналіз прибутку від виробництва продукції


 

Таблиця 6.2


 

 

Показник

 

За планом

 

За планом на фактич- ний випуск

 

За звітом

Абсолютне відхилення (+,  –) (гр.3–гр.1)

А

1

2

3

4

1. Товарна  продукція в оптових цінах, тис. грн

( pq )

 

8819

 

8925

 

8994

 

+175

2.   Повна    собівартість товарної продукції, тис.

грн ( zq )

 

7838

 

7808

 

8103

 

+265

3. Прибуток  від вироб- ництва товарної про- дукції, тис. грн

( pq – zq =П),

(р.1–р.2)

 

981

 

1117

 

891

 

–90

 

Отже, як свідчать  дані табл. 6.2, за звітний  період підприємство знизило  обсяг прибутку у порівнянні з планом на 90 тис. грн.

На відхилення від планової  величини  прибутку  діють такі чин- ники:

—  зміна обсягу продукції;

—  зміна структури випущеної продукції;

—  зміна собівартості продукції;

—  зміна цін на продукцію. Позначимо:


q  ; q


— виробництво певного виду продукції у натуральному ви-


пл        1

мірі відповідно за планом і звітом;


z  ; z


— собівартість  одиниці  продукції  відповідно  за планом і за


пл       1

звітом;

П — відповідний прибуток.

Розрахуємо вплив  окремих  факторів  на зміну  прибутку  від ви- робництва  продукції:


 

—  зміна  цін —  необхідно  зіставити  фактичну  суму  прибутку  з тією, яка б могла бути одержана  за умови збереження  плано- вого рівня цін:

( p1q1 z1q1 ) ( pплq1 z1q1 ) = p1q1 pплq1 =

= 8994 — 8925 = +69 тис. грн;

—  зміна собівартості — слід фактичну суму прибутку за умови збереження  цін на плановому  рівні зіставити  з плановим при- бутком, перерахованим на фактичний обсяг і асортимент  ви- готовленої продукції:

( pплq1 z1q1 ) ( pплq1 zплq1 ) = zплq1 z1q1  =

= 7808 — 8103 = –295 тис. грн;

—  зміна обсягу реалізації — зміна обсягу прибутку прямо пропо- рційна зміні обсягу продукції:

І   =  q1 pпл  = 8925 = 1,012,


q

 
qпл pпл


8819


тобто фізичний обсяг продукції виріс на 1,012 × 100 – 100 = 1,2%.

Звідси  прибуток  під впливом  зміни  обсягу  продукції  також

зміниться  на 1,2%:

( pплqпл zплqпл )(Іq  1) = 981 0,012 = +11, 8 тис. грн.

—  зміна асортименту  продукції:

( pплq1 zплq1 ) Ппл Іq   = (8925 7808) 9811, 012 = +124, 2 тис. грн.

Балансова перевірка:

69 + (–295) + 11,8 + 124,2 = –90 тис. грн,

тобто  розрахунки   правильні,   оскільки   сукупний   вплив  всіх  фак- торів  дорівнює  зміні  фактичного  прибутку  в порівнянні з планом (табл. 6.2).

Аналіз результатів факторного аналізу свідчить, що зменшення прибутку  у порівняння з планом  викликаний тільки  одним чинни- ком — зростанням собівартості  продукції,  що було підкреслено  при аналізі витрат на 1 грн продукції.