ПЕРЕДМОВА

Перехід до ринкових відносин вимагає не стільки вдосконалення, скільки  істотних  змін, глибокої  трансформації та інтенсивної  адап- тації до нових умов, форм, методів і принципів управління, а також глибокої перебудови стилю, способів роботи керівників всіх рангів.

Провідну  роль в управлінні  виробництвом відіграє  процес при- йняття  управлінських рішень.

Прийняття рішень — це вибір курсу дій із великої кількості мож- ливих альтернатив.

Внаслідок збільшення числа можливих альтернатив і необхіднос- ті діяти, зазвичай,  в умовах невизначеності значно ускладнився про- цес прийняття управлінських рішень.

Звідси,  природно, бажання  керівництва всіх ланок управління отримати  максимальний обсяг інформації  для обґрунтування вибра- ного рішення. Лише в такому випадку особа, що приймає рішення, впевнена в ефективності своїх дій.

Інформаційною базою для обґрунтування і прийняття управ- лінських  рішень  є результати економічного  аналізу.  Тому  в сучас- них умовах  дуже важливо  поєднати  швидке  одержання  інформації з сучасними методами її аналізу, щоб мінімізувати ризик прийнятих управлінських рішень.

Основна мета пропонованого навчального посібника — це, з одно- го боку, ознайомити читачів з основами теорії і практики економічно- го аналізу, і, з іншого боку, формувати у керівників всіх рангів і спеці- алістів економічного профілю (економістів, фінансистів, бухгалтерів, аудиторів тощо) аналітичне, творче мислення, що врешті-решт забез- печить ефективну діяльність підприємства.

Глибоке вивчення теорії і практики економічного аналізу можли- ве лише за умови ґрунтовних  знань таких дисциплін, як «Економічна теорія», «Статистика», «Економіка  підприємства», «Фінанси підпри- ємства», «Бухгалтерський облік», «Організація і планування», «Мар- кетинг» та інших суміжних дисциплін.

Зміст курсу викладений у трьох частинах. У першій частині роз- глядаються  основи теорії економічного аналізу. Особлива  увага при- ділена методології курсу.


Передмова

У другій частині поданий  управлінський аналіз і наведена мето- дика аналізу показників виробництва і реалізації продукції, викорис- тання виробничих ресурсів, собівартості продукції.

У третій частині — «Фінансовий аналіз» увага акцентована на аналіз фінансових  результатів  і фінансового стану підприємства.

У другій і третій частинах навчального посібника на прикладах на- ведена методика проведення  аналізу основних техніко-економічних і фінансових  показників.

Для кращого засвоєння  методика розрахунку  аналітичних показ- ників подана у спрощеній і доступній формі та ілюструється прикла- дами.

Пропонований навчальний посібник не претендує на вичерпне викладення курсу «Економічний аналіз». Увага переважно  сконцен- трована  на основні теоретичні  і методологічні  положення дисциплі- ни, засвоєння  яких дозволить  стати фахівцем у проведенні аналітич- ної роботи.

Для більш поглибленого вивчення окремих положень, видів та напрямків економічного  аналізу  варто опиратися на фундаменталь- ніші підручники, журнальні статті, монографії  тощо.

Автор сподівається,  що навчальний посібник буде корисним  сту- дентам, магістрам, аспірантам,  спеціалістам,  керівникам державних  і комерційних підприємств,  банків тощо.

Автор висловлює щиру подяку рецензентам: доктору економічних наук, професору  О. О. Прутській,  доктору економічних  наук, профе- сору А. Г. Мазуру, доктору економічних наук, професору О. В. Моро- зу, за критичні  зауваження та цінні рекомендації, які сприяли  підви- щенню теоретико-методологічного рівня навчального посібника.