6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.1. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу

Успішне функціонування будь-якого  підприємства в ринкових умовах можливе лише за умови досягнення певних фінансових ре- зультатів,  показниками яких є прибуток і рентабельність. Прибуток і рентабельність характеризують відповідно абсолютну і відносну ефективність діяльності підприємства.

Прибуток — це частина  доходу, яка залишається після  відраху- вання витрат, пов’язаних з одержанням доходу.

В ринкових умовах прибуток складає основу економічного роз- витку підприємства.  Ріст прибутку  створює фінансову  базу для роз- ширеного відтворення, вирішення соціальних  і матеріальних потреб трудового колективу. За рахунок прибутку виконується частина зобов’язань  підприємства перед бюджетом, банками  та іншими  під- приємствами і організаціями. За величиною  прибутку  визначається рівень віддачі авансованого  капіталу  і дохідність  вкладень  в активи підприємства.

Як відносний  показник  ефективності діяльності  підприємства, рентабельність вимірює дохідність підприємства з різних позицій. В показниках рентабельності проявляється  взаємозв’язок абсолютної величини  економічного  ефекту  (прибутку) і обсягу  засобів, які ви- користовуються для його одержання  (матеріальних, трудових та ін., коли  мова йде про рентабельність продукції  і витрат;  і виробничих фондів, коли мова іде про рентабельність капіталу).

Важлива   роль  прибутку   і  рентабельності зобов’язує  підвищу- вати конкретність аналізу, виявляти досягнення  і недоліки  у госпо- дарській  діяльності,  передусім  у виробництві і реалізації  продукції, вивчати не тільки взаємозв’язки прибутку і рентабельності з іншими показниками діяльності  підприємства,  але і конкретні  прояви  цих взаємозв’язків, щоб врешті-решт  підвищити  рівень  прибутку  і рен- табельності.

Ступінь  деталізації,  кількість  досліджуваних факторів  залежить виключно від реальних потреб управління виробництвом.


 

Особливість аналізу  прибутку  і рентабельності полягає  в тому, що він  включає  в себе вивчення  факторів,  які  зв’язані  з виробни- цтвом, де прибуток створюється,  і з обігом, де він реалізується.

Головними завданнями аналізу фінансових  результатів  є:

—  оцінка виконання плану і динаміки з прибутку;

—  оцінка впливу факторів на зміну прибутку;

—  оцінка впливу факторів на зміну рентабельності;

—  виявлення резервів зростання прибутку і рентабельності і роз- робка заходів для використання виявлених резервів.

Джерелами інформації для проведення аналізу фінансових ре- зультатів  є форми  бухгалтерської звітності  № 1 «Баланс  підприєм- ства», №2 «Звіт  про фінансові  результати», дані рахунків бухгал- терської  звітності,  бізнес-план,  фінансовий план, матеріали  ревізій, аудиторських перевірок тощо.