5.6. Аналіз собівартості окремих видів продукції

В доповненні  до узагальненого аналізу собівартості  продукції, аналізу за елементами і статтями  витрат, витрат на одну гривню про- дукції необхідно постійно аналізувати калькуляції на окремі види продукції.  Об’єкт  аналізу  залежить   від  широти  асортименту   про- дукції, що виготовляється. Для  вузькономенклатурних виробництв аналіз  повинен  здійснюватись для кожного  виду продукції;  для ба- гатономенклатурних виробництв — по груповому асортименту  і най- більш важливих  видах продукції.

Аналіз собівартості  окремих  видів продукції  здійснюється в та- ких напрямках:

—  оцінка виконання плану з собівартості продукції;

—  оцінка  динаміки  собівартості  й особливо  для  продукції,  яка виготовляється протягом тривалого періоду;

—  оцінка відхилень  від планового рівня за кожною статтею вит- рат;

—  виявлення причин додаткових витрат для окремих статтей;

—  виявлення резервів зниження витрат на виробництво окремих видів продукції.

Важливо  оцінити, наскільки  обсяг виробництва, зміни постійних і змінних витрат впливають на рівень собівартості одиниці продукції.

Враховуючи, що в ринкових  умовах конкурентоспроможності продукції багато в чому визначається рівнем собівартості  окремих виробів, актуальним стає зіставлення їх з рівнем затрат підприємств- конкурентів.

Щодо чинників  зниження витрат на виробництво окремих видів продукції, то для матеріаломістких виробництв, наприклад, харчових, суттєве значення має ефективне використання відходів виробництва.


 

ВПРАВИ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Контрольні запитання

1. Наведіть основні завдання  аналізу собівартості продукції.

2. За якими ознаками  здійснюється класифікація витрат?

3. В чому полягають відмінності між елементами та статтями вит- рат?

4. В чому полягають  особливості  аналізу  собівартості  за елемен- тами і статтями  витрат?

5. За якими методами в процесі аналізу собівартості  продукції за статтями витрат можна виявити зміни питомої ваги постійних і змін- них витрат в залежності  від обсягу виробництва?

6. Як оцінити  і проаналізувати вплив  факторів  «ціна» і «норма»

на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції?

7. Розкрийте сутність  показника «витрати  на 1 грн продукції». Чим викликане його застосування?

8. Які фактори  впливають  на зміну витрат на 1 грн продукції?

Тести для самоконтролю знань

1. Характер виробництва (матеріалоємне, трудоємне, фондоємне)

можна проаналізувати на основі:

а) статей витрат;

б) елементів витрат;

в) прямих витрат;

г) основних витрат.

2. Залежно від способу віднесення  на собівартість  окремих видів продукції розрізняють витрати:

а) постійні;

б) накладні;

в) прямі і непрямі;

г) продуктивні.

3. Залежно від змін  під впливом  обсягу  продукції  розрізняють витрати:


 

а) основні;

б) змінні і умовно-постійні;

в) накладні;

г) прямі.

4. До прямих не відносяться витрати:

а) на сировину і матеріали;

б) на заробітну плату основних робітників;

в) на паливо і енергію на технологічні цілі;

г) пов’язані з підготовкою і освоєнням виробництва продукції;

д) загальновиробничі витрати.

5. У виробничу  собівартість  не включаються  витрати  підприєм- ства на:

а) сировину і матеріали;

б) заробітну плату основних робітників;

в) утримання  і експлуатацію устаткування;

г) збут продукції.

6. Повна собівартість реалізованої продукції складається із:

а) виробничої собівартості реалізованої продукції і витрат на збут;

б) виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністратив- них витрат і витрат на збут;

в) виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністратив- них витрат, витрат на збут, інших операційних витрат;

г) виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністратив- них витрат, витрат на збут, інших операційних  витрат, фінансових витрат.

7. Рівень витрат на одну гривню продукції визначається відно- шенням:

а) обсягу продукції в оптових цінах до повної собівартості продукції;

б) виробничої собівартості продукції до обсягу продукції в оптових цінах;

в) повної собівартості продукції до обсягу продукції в оптових цінах;

г) обсягу продукції в оптових цінах до виробничої собівартості продукції.


 

8. Назвіть  можливі варіанти відповідей:

а) собівартість продукції перевищує обсяг продукції в оптових цінах; б) собівартість продукції менше обсягу продукції в оптових цінах; в) собівартість продукції дорівнює обсягу продукції в оптових цінах; г) всі відповіді вірні.

9. У  конкурентному середовищі  значення  показника «собівар- тість» продукції:

а) зменшується;

б) зростає;

в) залишається незмінним.

Практичні завдання для самоконтролю знань

Завдання 1. За даними табл. 1 визначте:

1) на скільки  змінилась  собівартість  одиниці продукції за звітом у порівнянні з планом;

2) зміну витрат за звітом у порівнянні з планом — у цілому, в тому числі в результаті змін:

а) обсягу виробництва;

б) собівартості одиниці продукції. Зробіть  висновки  за результатами аналізу.

Таблиця 1

 

 

Показник

 

За планом

 

За звітом

Відхилення (+,  –) (гр.2–гр.1)

А

1

2

3

1. Виготовлено  продукції, тис. шт.

3,0

3,2

?

2. Витрати на виробництво продукції, тис. грн

315,0

340,2

?

3. Собівартість одиниці продукції, тис. грн

?

?

?

 

Завдання 2. За даними табл. 2 оцініть:

1) витрати на 1 грн продукції;

2) вплив на зміну витрат на 1 грн продукції:

а) структури продукції;

б) власне самих витрат;


 

в) цін на матеріали за одиницю продукції;

г) цін на продукцію.

Зробіть  висновки  за результатами аналізу.


Таблиця 2


 

 

Показник

 

За планом

Фактичний випуск продукції

 

За планови- ми нормами та планови- ми цінами

 

За цінами внесеними за планом

За діючими цінами на матеріали та плановими цінами на про- дукцію

 

За фак- тичними цінами

А

1

2

3

4

5

1. Обсяг  продукції  в діючих цінах, тис. грн

 

6726

 

6650

 

6650

 

6650

 

6714

2.  Собівартість  про- дукції, тис. грн

 

5350

 

5354

 

5471

 

5530

 

5530

3.  Витрати  на  1  грн продукції, коп.

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

Завдання 3. За даними табл. 3 охарактеризуйте структуру витрат на виробництво та тенденції  її зміни. Зробіть  висновки  за результа- тами аналізу.

Таблиця 3

 

 

Елементи витрат

Витрати

 

Відхилення (+,  –) (гр.4–гр.2)

За попередній період

За звітний період

Сума,  тис. грн

Питома вага, %

Сума,  тис. грн

Питома вага, %

А

1

2

3

4

5

1. Матеріальні витрати

1873

?

1875

?

?

2.  Витрати   на  оплату праці

 

1605

 

?

 

1620

 

?

 

?

3. Відрахування на со- ціальні заходи

 

600

 

?

 

608

 

?

 

?

4. Амортизація

642

?

645

?

?

5. Інші операційні  вит- рати

 

630

 

?

 

632

 

?

 

?

Разом

5350

100,0

5380

100,0

?


 

ЧАСТИНА ІІІ. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ