5.5. Аналіз витрат на одну гривню продукції

В умовах науково-технічного прогресу проходить неперервний процес  оновлення виготовленої  продукції.  Зниження питомої  ваги порівнянної продукції звужує базу порівняння, що врешті-решт знижує  доцільність  зіставлення фактичних значень собівартості  ви- готовленої  продукції  з плановим  завданням і рівнем  попереднього періоду. Як наслідок ускладнюється процес аналізу собівартості про- дукції.

Тому  для  загальної  характеристики змін собівартості  продукції на рівні підприємств і галузей  промисловості використовується по- казник витрат на 1грн. продукції, який розраховується за формулою:

V =  =zq  ,   (5.8)

pq

де V — витрати на 1 грн продукції;

z — собівартість одиниці певного виду продукції;

p — ціна одиниці певного виду продукції;

q — обсяг виробництва певного  виду продукції  у натуральному вимірі.


 

Отже, у чисельнику  формули (5.8) показана собівартість всієї ви- готовленої продукції, а у знаменнику — вартість цієї продукції.

До переваг показника витрат на 1 грн продукції, крім зазначених вище, слід віднести його універсальність, тобто можливість  викорис- товувати його як у часі (аналіз динаміки), так і в просторі (порівнян- ня значення  показника різних підприємств). До того ж витрати  на 1 грн продукції тісно зв’язані з рентабельністю продукції, що буде роз- глянуто далі.

Плановий і фактичний рівень витрат на 1грн. продукції розрахо- вується відповідно за такими формулами:

V    =  zпл qпл  ;    (5.9)


nn       


pплqпл


V  =  z1q1  .           (5.10)

1

 
p1q1

Аналіз витрат на 1 грн продукції проводиться шляхом порівнян- ня фактичного  рівня з плановим і рівнем попереднього періоду, а по- тім оцінюється  вплив факторів на зміну витрат.

В табл. 5.9 наведені початкові  дані і розрахунки  витрат на 1 грн. продукції.


 

Оцінка  витрат на одну гривню продукції


 

Таблиця 5.9


 

 

Показник

Значення показника

А

1

1. Собівартість продукції, тис. грн:

1.1. за планом

 

7838

1.2. за планом, перерахованим на фактичний обсяг і асор- тимент продукції

 

7808

1.3. фактична  в цінах , прийнятих в плані

7867

1.4. фактична в цінах, прийнятих в плані на продукцію при діючих цінах на матеріали, паливо, енергію

 

8103

1.5. фактична  у діючих цінах

8103

2. Обсяг  продукції, тис. грн:

2.1. за планом

 

8819


 

Продовження табл. 5.9

 

2.2. за планом, перерахованим на фактичний обсяг і асор- тимент продукції

 

8925

2.3. фактично  у діючих цінах

8994

3. Витрати на 1 грн продукції, коп.:

3.1. за планом (р.1.1 : р.2.1)

 

88,88

3.2. за планом, перерахованим на фактичний обсяг і асор- тимент продукції (р.1.2 : р.2.2)

 

87,48

3.3. фактично  в цінах , прийнятих в плані (р.1.3 : р.2.2)

88,15

3.4. фактично в цінах, прийнятих в плані на продукцію при діючих цінах на матеріали, паливо, енергію (р.1.4 : р.2.2)

 

90,79

3.5. фактично  у діючих цінах (р.1.5 : р.2.3)

90,09

 

Витрати на 1 грн продукції в порівнянні з планом змінилися на:

90,09 — 88,88= +1,21 коп., в тому числі за рахунок змін:

—  структури і асортименту  продукції

87,48 — 88,88= –1,40 коп.,


—  рівня витрат


88,15 — 87,48= +0,67 коп.,


—  цін і тарифів  на спожиті матеріальні  ресурси

90,79 — 88,15= +2,64 коп.,

—  цін на готову продукцію

90,09 — 90,79= –0,70 коп. Балансова перевірка:

–1,40 + 0,67 + 2,64 — 0,70 = 1,21 коп.,

тобто сукупний  вплив факторів  відповідає  загальній  зміні витрат на

1 грн продукції.

Таким чином, затрати на 1 грн продукції збільшилися у порівнян- ні з планом, головним чином, за рахунок зміни цін на матеріальні  ре- сурси, а також зростання  рівня витрат.

В подальшому в ході ретельного аналізу необхідно виявити осно- вні чинники, які сприяли  зростанню витрат на матеріальні  ресурси.