5.3. Аналіз витрат за економічними елементами

Згідно з П(С)БО16 «Витрати» окремі елементи витрат включають:

1. Матеріальні витрати — вартість витрачених  у виробництві:  си- ровини та основних матеріалів; купівельних напівфабрикатів і комп- лектуючих  виробів; палива та енергії; будівельних  матеріалів; запас- них частин; тари і тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів (продукція власного виробництва, що використовується для подаль- шої переробки на даному підприємстві,  не включається до складу ма- теріальних  витрат).

2. Витрати на оплату праці — заробітна плата за окладами і тари- фами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.


 

3. Відрахування та соціальні заходи — відрахування на пенсій- не забезпечення,  відрахування на соціальне страхування, страхові внески  на випадок  безробіття,  відрахування на індивідуальне стра- хування  персоналу  підприємства та відрахування на інші соціальні заходи.

4. Амортизація — сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних  матеріальних активів.

5. Інші витрати  — платежі на обов’язкове страхування майна і окремих категорій працівників, оплата відсотків за короткотермінові кредити  і позики, витрати  на сертифікацію і збут продукції, плата за оренду об’єктів у межах норм їх амортизації  на повне відновлення, плата за пожежну і сторожову охорону тощо.

Аналіз  витрат  за елементами  починається насамперед  із оцінки структури витрат (табл. 5.1).


 

Оцінка  структури витрат на виробництво


Таблиця 5.1


 

 

Елементи витрат

Попередній період

Звітний період

 

Відхилення (+,  –)

 

сума, тис. грн

 

питома вага, %

 

сума, тис. грн

 

питома вага, %

суми, тис. грн (гр.3–гр.1)

питомої ваги (гр.4–гр.2)

А

1

2

3

4

5

6

1. Матеріальні витрати

 

743,7

 

11,3

 

954,0

 

11,2

 

+210,3

 

–0,1

 

2. Витрати на оплату праці

 

3492,1

 

52,9

 

4500,9

 

52,7

 

+1008,8

 

–0,2

3. Відрахуван- ня на соціальні заходи

 

1248,1

 

18,9

 

1699,8

 

19,9

 

+451,7

 

+1,0

4. Амортизація

413,1

6,3

456,0

5,3

+42,9

–1,0

5. Інші витрати

701,3

10,6

931,5

10,9

+230,2

+0,3

Разом

6598,3

100,0

8542,2

100,0

+1943,9


 

Структура витрат на виробництво свідчить, що досліджуване під- приємство  відноситься до трудомістких  виробництв, оскільки  пито- ма вага витрат  на оплату  праці становить  більше половини  всіх ви- трат на виробництво.  Особливих значних змін у структурі  витрат не сталося. Значне  зростання  витрат на виробництво у звітному періоді в порівнянні з попереднім — на 1943,9 тис. грн або на 29, 5% поясню- ється  збільшенням обсягу  виробництва, яке також  зросло  на 29,5% (табл. 4.16).

Однакові  темпи зростання  затрат на виробництво і обсягу виго- товленої продукції економічно не виправдані. В таких випадках є на- гальна необхідність пошуку і реалізації  резервів зниження витрат на виробництво.

З огляду на особливість підприємства як трудомісткого виробни- цтва, наголос потрібно  робити  на підвищенні  продуктивності праці, як важливого  джерела зниження витрат на виробництво.

Витрати на виробництво можна також відобразити як суму трьох елементів виробничого  процесу:

В = М + А + З,           (5.1)

де  В — витрати на виробництво;

М — матеріальні  витрати;

А — амортизація;

З — заробітна плата з нарахуваннями.

Якщо поділити ліву і праву частини на обсяг виробництва, отри- маємо:


 

де     B Q

M Q A

Q


 

В = M + A + З ,          (5.2)

Q         Q         Q         Q

— загальні витрати на 1 грн. продукції;

— матеріалоємність продукції;

— фондомісткість продукції (по списаній на амортизацію  час-


тині);


 

З

— зарплатомісткість продукції (трудомісткість через заробіт-

Q

ну плату).

На підставі формули (5.2) можна оцінити якою мірою кожен чин- ник вплинув на зміну рівня загальних витрат на виробництво на 1 грн виготовленої  продукції (табл. 5.2).

Щодо елементу «інші витрати», який на відміну від решти еле- ментів, не є однорідним, а «змішаним»,  то при формуванні трьох об’єднаних елементів для проведення факторного аналізу дотримана точка зору окремих економістів, згідно з якою 2/3 витрат є матеріаль- ними, а 1/3  — витрати на оплату праці.

Аналіз  даних  табл. 5.2 дозволяє зробити  такі висновки.  Витра- ти  на виробництво у порівнянні з попереднім  періодом  зросли  на

1943,9 тис. грн, що у відносному вимірі становить 29,5%.

У гр.7, табл. 5.2 відображено, за рахунок яких елементів і наскіль- ки зросли витрати на виробництво.

Як і очікувалось,  з огляду  структури  витрат, найбільший вплив на темп приросту  витрат на виробництво спричинили витрати  на оплату праці з нарахуваннями (23,2%) і найменший  — амортизаційні відрахування (0,8%). Якщо підсумувати  вплив всіх елементів (гр. 7)

5,5 + 23,2 + 0,8 = 29,5%, то отримане  число збігається  з темпом при- росту витрат на виробництво.

Загальні витрати  на 1грн. виготовленої  продукції  виросли  у по- рівнянні з попереднім роком на 0,08 коп., що зумовлено переважно зростанням матеріальних витрат  і витрат  на оплату  праці з нараху- ваннями.

Амортизаційні нарахування, навпаки, сприяли  зниженню  витрат на виробництво на 1 грн. виготовленої  продукції. В гр. 5, табл. 5.2 по- казано, яким чином окремі фактори впливають на зміну загальних витрат  на 1грн. виготовленої  продукції.  Сукупний вплив  факторів:

0,09 + 0,86 + (–0,87) = 0,08 коп. збігається з загальними змінами.

За даними гр.7 табл. 5.2, сукупний  поелементний темп приросту на 1 грн. продукції (+0,1 + 0,90 — 0,92 = 0,08%) збігається з загальним темпом приросту.

За результатами аналізу витрат на виробництво слід звернути увагу на зміну структури витрат.


 

Таблиця 5.2

Факторний аналіз витрат на виробництво на 1 грн виготовленої продукції

 

 

Показник

Попередній період

 

Звітний період

 

Відхилення ( +, –)

Відносний вплив на зміну по- казника, % (гр.6:гр.2):

:100

 

сума

 

питома вага, %

 

сума

 

питома вага, %

абсолют- не (гр.3– гр.1)

віднос- не,% (гр.5:гр.1)

·100

А

1

2

3

4

5

6

7

1. Обсяг виго товленої про- дукції, тис. грн

 

6953,0

 

 

8994,0

 

 

+2041,0

 

29,5

 

2. Витрати на виробництво разом, тис. грн

 

6598,3

 

100,0

 

8542,2

 

100,0

 

+1943,9

 

29,5

 

у тому числі:

2.1. матеріальні витрати

 

1211,2

 

18,4

 

1575,0

 

18,4

 

+363,8

 

30,0

 

5,5

2.2. витрати на оплату праці з нарахуванням

 

4974,0

 

75,3

 

6511,2

 

76,3

 

+1537,2

 

30,9

 

23,2

2.3. амортиза- ція

 

413,1

 

6,3

 

456,0

 

5,3

 

+42,9

 

12,6

 

0,8

3. Витрати на виробництво на 1 грн виго- товленої про-

дукції — разом, коп. (р.2:р.1)

 

94,90

 

100,0

 

94,98

 

100,0

 

+0,08

 

+0,08

 

в тому числі на:

3.1. матері- альні витрати (р.2.1:р.1)

 

17,42

 

18,4

 

17,51

 

18,4

 

+0,09

 

0,52

 

+0,10

3.2. оплату праці з нараху- ванням (р.2.2:р.1)

 

71,54

 

75,3

 

72,40

 

76,3

 

+0,86

 

1,20

 

+0,90

3.3. амортиза- цію

(р.2.3:р.1)

 

5,94

 

6,3

 

5,07

 

5,3

 

–0,87

 

–14,65

 

–0,92


 

Так, зростання  (зниження) частки  амортизаційних відрахувань може свідчити  про зміну технічного  рівня  виробництва або методів нарахуванн  я амортизації:  зміна частки витрат на оплату праці може бути обумовлена  зміною трудомісткості продукції. Нарешті, зміна питомої ваги матеріальних витрат може бути обумовлена  різними чинниками,  зокрема,  зміною складу і структурою  продукції,  зміною продуктивності праці тощо.