АНОТАЦІЯ

Б. Є. Грабовецький

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Київ

«Центр учбової літератури»

2009


 

ББК 65.9я73

УДК 65.012.12(075.8) Г 75

Рекомендовано Вченою радою Вінницького національного технічного університету (Протокол № 3 від 26.10.2006)

Рецензенти:

Прутська О. О. — доктор економічних наук, професор Вінницького торговельно- економічного інституту КНТЕУ;

Мазур А. Г. — доктор економічних  наук, професор  Вінницького державного  аг- рарного університету;

Мороз  О. В. — доктор економічних  наук, професор  Вінницького національного технічного університету.


 

Г 75


Грабовецький Б. Є.

Економічний аналіз: Навчальний посібник.  — К.: Центр учбової літе- ратури, 2009. — 256 с.

ISBN 978-966-364-922-1


 

У посібнику розкриті теоретичні основи та практика проведення економічного аналізу  діяльності  суб’єктів  господарювання з метою підвищення аналітичної підготовки студентів і спеціалістів.

Для студентів, аспірантів, слухачів та набувачів другої економічної освіти зі спеціальності  «Менеджмент організації».

ББК 65.9я73

УДК 65.012.12(075.8)


ISBN 978-966-364-922-1


© Грабовецький  Б. Є., 2009

© Центр учбової літератури, 2009