3.9. Сезонні коливання як елемент  дослідження ринку

При розробці річної виробничої  програми, її деталізації  по квар- талах, місяцях  і окремих  видах продукції  слід звернути  увагу на те, що в процесі господарської діяльності деякі галузі промисловості, торгівлі,  побуту стикаються  з циклічними коливаннями, які викли- кані сезонним  характером  виробництва та споживання товарів і по- слуг.

Сезонні коливання — це більш  чи менш  сталі  внутрішньорічні коливання в рядах динаміки, що обумовлені специфічними умовами виробництва і споживання даного товару чи послуг.

Прикладами виробництва, яким притаманні  сезонні коливання, є будівництво,  товари побутово-культурного призначення (холодиль- ники, мотоцикли тощо), овочеві консерви, хліб, цукор тощо.

Прагнення пом’якшити  негативні  наслідки сезонних  коливань вимагає їх дослідження і оцінки.

Сезонні  коливання характеризуються спеціальними показника- ми, які  називаються індексами сезонності;  сукупність їх  створює сезонну хвилю.

Індекс сезонності  визначається як процентне  відношення серед- ніх однойменних  місячних  (квартальних) фактичних значень рівнів рядів  динаміки  до середньорічних значень  рівнів  за досліджуваний проміжок часу:


 

де   Ic   — індекс сезонності;


I  = y=i  100,

c          y


 

(3.22)


yi   — середні місячні (або квартальні) значення  рівнів;

y — загальна середня.

Чисельник yi   і знаменник y формули  (3.22)  розраховуються за такими формулами:


 

yi =


n

yij

j=1       ;

n


(3.23)


 


m

уi


n     m

∑∑ yij


y =    i=1         =  j=1  i=1        ,

т          n m


(3.24)


 

де  yij   — значення  показника в і-му місяці  (або  кварталі) j-го року

(i = 1; 2; 3;…; m; j = 1; 2; 3;…; n)

Індекс сезонності, крім оцінки сезонних коливань, може бути ви- користаний для  розподілу  планового  (прогнозного) річного  обсягу продукції  (робіт,  послуг)  на наступний  рік по місяцях  (або кварта- лах), скориставшись для цього такою формулою:

Q

 
qt i = 8` t $  Ic j: m B: 100,     (3.25)


де  Rt


 

— планове  (або прогнозне) значення  показника на і-й місяць


t

 
(квартал) наступного року ;

Q — планове (прогнозне) значення  показника на весь наступний


рік;


 

I c  — індекс сезонності;

m — кількість  місяців (або кварталів).

В табл. 3.14 наведені  результати розрахунків індексів  сезоннос-


ті (сезонної  хвилі)  та розподілу  реалізації  хлібобулочних виробів по місяцях планового року за умови, що загальний обсяг реалізації за планом на наступний  рік становитиме 98,0 тис. т.

Загальне  середньомісячне значення  обсягу реалізації  розрахова- не таким чином (див. формулу 3.24):

y = гр.6 = 363, 6 = 7, 575.


n m


12 4


Аналіз сезонної  хвилі (гр.8)  свідчить, що з одного боку, є певна закономірність реалізації  продукції  протягом  року і, з іншого боку, підприємство можна  віднести  до сезонних  виробництв. Все це слід враховувати при плануванні  виробництва і реалізації  продукції, тим більш, що остання  у хлібопекарній промисловості практично  збіга- ється з попитом на продукцію.

Збіг підсумку гр.9 з плановим  завданням реалізації  продукції  на рік свідчить про коректність  використання формули  (3.25)  для роз- поділу плану виробництва на окремі періоди.


 

Таблиця 3.14

Оцінка  сезонних коливань обсягу  реалізації хлібобулочних виробів (тис.  т)

 

Мі- сяць

Роки

Разом за чотири роки (гр.2 +

+ гр.3 +

+ гр.4 +

+ гр.5)

Середнє значення

           

( yi   = гр.6 : 4)

Індекс сезонності,

%

   

( yi  : y ) 100

План обсягу реалізації продукції по місяцях на наступ- ний рік

1-й

2-й

3-й

4-й

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

5,3

5,4

5,5

6,4

22,6

5,65

74,6

6,1

02

5,4

5,6

5,7

6,7

23,4

5,85

77,2

6,3

03

6,2

6,0

5,9

6,9

25,0

6,25

82,5

6,7

04

6,4

6,6

6,7

7,3

27,0

6,75

89,1

7,3

05

7,0

7,2

7,5

7,7

29,4

7,35

97,0

7,9

06

7,5

7,7

8,0

8,2

31,4

7,85

103,6

8,5

07

8,0

8,1

8,5

8,7

33,3

8,33

110,0

9,0

08

8,5

8,6

8,8

9,1

35,0

8,75

115,5

9,4

09

8,9

9,0

9,2

9,5

36,6

9,15

120,8

9,9

10

8,3

8,5

9,0

9,1

34,9

8,72

115,1

9,4

11

8,0

8,3

8,6

8,4

33,3

8,33

110,0

9,0

12

7,5

7,9

8,3

8,0

31,7

7,93

104,7

8,5

Разом

87,0

88,9

91,7

96,0

363,6

1200,0

98,0

Серед- нє

зна- чення

 

 

 

 

 

 

7,575

 

100,0

 


 

ВПРАВИ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Контрольні запитання

1. Поясність,  яким чином оцінюється  напруженість плану вироб- ництва?

2. За якою методикою проводиться аналіз виконання плану та ди- наміки виробництва і реалізації продукції?

3. Як проводиться аналіз асортименту  і структури продукції?

4. Яким чином привести вартість продукції у порівняні  ціни?

5.  Назвіть   способи  оцінки   виконання  зобов’язань,  контрактів тощо.

6. Які показники характеризують ритмічність і рівномірність  ви- робництва, і яким чином вони розраховуються?

7. Назвіть систему показників,  що характеризують якість продук-


ції.


 

8. За  яким  способом  оцінюються  середня  бальність  та середня


сортність?

9. За допомогою яких показників оцінюється  чутливість  спожи- вачів до зміни цін і доходів?

10. Розкрийте сутність  індексу сезонності  та напрямки його ви- користання в економічному аналізі та плануванні.

Тести для самоконтролю знань

1. Оцінка напруженості  плану визначається як відношення:

а) фактичного обсягу продукції до планового завдання;

б) фактичного обсягу продукції до планової середньої потужності;

в) планового обсягу виробництва до планової середньої потужності.

2. Виконання плану  за асортиментом продукції  визначається за способом:

а) порівняння;

б) коефіцієнта варіації;

в) заліку.


 

3. Між обсягом виготовленої  продукції і виручкою  від реалізації можуть бути такі співвідношення:

а) обсяг виготовленої продукції більше виручки  від реалізації про- дукції;

б) обсяг виготовленої продукції менше виручки  від реалізації про- дукції;

в) обсяг виготовленої продукції дорівнює виручці від реалізації про- дукції;

г) всі відповіді вірні.

4. Оновлення асортименту  продукції — це:

а) збільшення обсягу продукції;

б) розширення асортименту продукції;

в) виробництво якісно нових, більш досконалих видів продукції.

5. Ритмічний випуск продукції — це:

а) однаковий випуск продукції за рівні проміжки часу;

б) випуск продукції відповідно до встановленого завдання  на кож- ний окремий відрізок часу;

в) поступове нарощування обсягу продукції в окремі проміжки часу.

6. Про підвищення рівня якості продукції свідчать такі дані:

а) значення середньої сортності збільшилось;

б) значення середньої сортності скоротилось;

в) значення середньої ціни залишилось незмінною.

7. Про ефективність маркетингової політики  за ритмічної роботи підприємства свідчить:

а) зростання залишків готової продукції на складі;

б) скорочення залишків готової продукції на складі;

в) залишки готової продукції на складі залишилися незмінними.

8. Скорочення пропозиції  продукції  в умовах зростання  попиту на неї супроводжується:

а) зростанням кількості продукції і зниженням ціни на неї;

б) зростанням ціни на продукцію;

в) зростанням кількості продукції і ціни на неї;

г) скороченням ціни і кількості продукції.


 

Практичні завдання для самоконтролю знань


Завдання 1. За даними табл. 1 оцініть: а) виконання плану з обсягу продукції; б) виконання плану з асортименту;

в) виконання плану держзамовлень;

г) планову і фактичну  структуру продукції;

д) відхилення фактичного  випуску від плану. Зробіть  висновки  за результатами аналізу.


Таблиця 1


 

 

Вид продукції

 

Ціна за 1 т продукції, тис. грн

Кількість продукції, т

 

За планом

 

Фактично

Державне замовлення

 

Замовлено

Фактично поставлено

А

1

2

3

4

5

К

200

100

105

90

95

Л

250

120

110

110

100

М

150

200

210

190

190

Н

100

50

55

40

45

 

Завдання 2. За  даними  табл. 2 дайте оцінку  виконання плану  з сортності продукції.

Зробіть  висновки  за результатами аналізу.

Таблиця 2

 

 

Сорт

 

Оптова ціна, грн

 

Коефі- цієнт якості

План

Звіт

 

Кіль- кість, т

 

Питома вага, %

Сума, тис. грн

 

Кіль- кість, т

 

Питома вага, %

Сума, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вищий

100

1,0

1200

?

?

1300

?

?

Перший

80

0,8

600

?

?

800

?

?

Другий

60

0,6

200

?

?

400

?

?

Разом

×

×

2000

100,0

?

2500

100,0

?


 

Завдання 3. За даними табл. 3 визначте відхилення вартості про- дукції у звітному  році у порівнянні з попереднім  по кожному  виду продукції — в цілому, у тому числі під впливом змін:

а) кількості продукції у натуральному вимірі;

б) середньої ціни.

Зробіть  висновки  за результатами аналізу.

Таблиця 3

 

 

Вид продукції

 

Вироблено продукції, т

Вартість  виробленої продукції, тис. грн

Попередній рік

Звітний рік

Попередній рік

Звітний рік

А

1

2

3

4

К

1271

1143

13283

11767

Л

1592

1649

43177

41408

М

160

63

10044

3923