3.7. Аналіз резервів зростання обсягу  виробництва продукції

Одним  із суттєвих  завдань аналізу  виробничої  програми  є вияв- лення і мобілізація резервів зростання обсягу виробництва продукції.

Основними джерелами  резервів зростання  виробництва є

—  впровадження заходів науково-технічного прогресу;

—  створення додаткових робочих місць;

—  підвищення продуктивності праці за рахунок її інтенсифікації (суміщення професій,  наукова  організація  праці, підвищення кваліфікації, розповсюдження передового досвіду тощо);

—  поліпшення використання робочого часу (скорочення ціло- денних і внутрішньозмінних втрат, непродуктивних втрат).

При пошуку резервів росту виробництва продукції слід на підста- ві структури  витрат визначити характер  виробництва (матеріалоєм-


 

не, трудомістке,  фондомістке), що дозволить  сконцентрувати увагу на найсуттєвіші джерела.

Варто зазначити,  що пошук резервів  зростання  обсягу виробни- цтва продукції має багато напрямків.

Тому зосередимо увагу на деяких із них.

Приріст   продукції   за  рахунок   створення  додаткових   робочих місць розраховується за такою формулою:


ΔП рм  = РМ W,


 

(3.14)


де  ΔП рм


 

— приріст  продукції  за рахунок  створення нових  робочих


місць;

РМ — додаткові робочі місця;

W — очікуваний  середньорічний виробіток робітника.

Приріст  продукції  за рахунок  введення  нового устаткування ви- значається за формулою


ΔПну   = Чну Вну ,


 

(3.15)


де  ΔПну  — приріст продукції за рахунок введення нового устаткування;

Чну  — час роботи заново введеного устаткування, маш-год;

Вну  — очікуваний  виробіток продукції за 1 маш-год заново введе-

ного устаткування.

Приріст  продукції за рахунок впровадження заходів НТП  для вдосконалення технології  і організації  виробництва і праці (по засо- бах праці) визначається так:


ΔПнтп   = Т В1  Т В0 ,


 

(3.16)


де   ΔПнтп   — приріст продукції за рахунок заходів НТП для вдоскона-

лення технології  та організації  виробництва і праці (по засобах пра-

ці);

Т — тривалість  роботи устаткування, по якому  впроваджуються заходи НТП, маш-год;


В , В


— виробіток  продукції за 1 маш-год устаткування відповід-


0          1

но до і після впровадження заходів НТП.

Приріст  продукції  за рахунок  ліквідації  втрат робочого часу ви- значається за такою формулою:


 


ΔПвч  = ЧВ Wг ,


(3.17)


де  ΔПвч


— приріст  продукції  за рахунок  ліквідації  втрат  робочого


часу;

ЧВ — втрати робочого часу за причинами,  що залежать від під- приємства;

г

 
W  — очікуваний  середньогодинний виробіток.

Приріст  продукції  за рахунок  зниження норм витрат сировини  і матеріалів  в результаті  впровадження заходів НТП  визначається за формулою:


ΔПм  = (Hд  Hn  ) pплqпл ,


 

(3.18)


де ΔПм  — приріст продукції за рахунок зниження норм витрат сиро-

вини і матеріалів  в результаті впровадження заходів НТП;


д

 

n

 
H , H


— норми витрат сировини  і матеріалів відповідно до і після


впровадження заходів НТП;

p

 

пл

 
— планова ціна одиниці сировини  і матеріалів;

q

 

пл

 
— плановий  випуск продукції в натуральному вимірі з момен-

ту впровадження заходу до кінця року.

Зростання обсягу виробництва за рахунок певних резервів до- цільно лише за умови існуючого попиту на продукцію.