3.5. Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва

Однією з умов успішної роботи підприємства є ритмічний і рівно- мірний випуск продукції.

Ритмічність виробництва — це випуск  продукції  відповідно  до встановленого завдання  на кожний  окремий  відрізок  часу звітного періоду.

Рівномірність — це однаковий  випуск продукції за рівні проміж- ки часу.


 

Порушення ритмічності виробництва погіршує всі економічні по- казники  діяльності  підприємства і ускладнює  його взаємовідносини зі споживачами продукції. Неритмічна робота підприємства призво- дить, зазвичай, до збільшення незавершеного виробництва та залиш- ків готової продукції на складах, зменшення прибутку, погіршення фінансового стану підприємства і нарешті порушення  планів (графі- ків) постачання  продукції споживачам.

Для аналізу ритмічності виробництва продукції використовуєть- ся питома  вага випуску  продукції  за певний  період до усього дослі- джуваного періоду (декади до місяця, місяці до кварталу, квартали до року, місяці до року).

Узагальнюючими показниками ритмічності  виробництва є кое- фіцієнт ритмічності,  коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності.

Для оцінки рівномірності  виробництва використовується коефі- цієнт рівномірності.

Розрахунки коефіцієнтів ритмічності  і рівномірності  здійсню- ються за методом заліку (табл. 3.11).

Таблиця 3.11

Аналіз коефіцієнтів ритмічності і рівномірності виробництва

 

 

Декади

Випуск продукції, тис. грн

Зараховується у ритмічний випуск,

тис. грн

Структура випуску, %

Зарахо- вується у рівномірний випуск,  %

за планом

фактич- но

рівно- мірно

фактич- но

1

2

3

4

5

6

7

І

600

400

400

33,3

20,0

20,0

ІІ

600

600

600

33,3

30,0

30,0

ІІІ

700

1000

700

33,4

50,0

33,4

Разом

1900

2000

1700

100,0

100,0

83,4

 

Коефіцієнт ритмічності дорівнює:

К         = =гр.4 100 = 1700 100 = 89, 5% .


рит


гр.2 1900


Це означає,  що в строки,  встановлені планом,  підприємство ви- готовило 89,5% продукції.


 

Коефіцієнт рівномірності  становить:

К   = =гр.7 100 = 83, 4 100 = 83, 4%.

р          гр.5 100


Коефіцієнт аритмічності  дорівнює:

Кар  = (100 К рит ) : 100 = (100 89, 5) : 100 = 0,105.

Коефіцієнт варіації визначається за формулою:

ν = σ  100,

х


(3.10)


де   ν — коефіцієнт варіації;

σ — середньоквадратичне відхилення досліджуваного показника;

х — середнє значення досліджуваного показника за плановий пе- ріод, яке розраховується за формулою:

х = =гр.2 = 1900 = 633,

n          3

де n — кількість  відрізків часу у досліджуваному періоді (у наведено- му прикладі  — це три квартали, n = 3).

Середньоквадратичне відхилення розраховується за формулою:

(x x)2


σ =     .

n


(3.11)


Звідси  середньоквадратичне відхилення дорівнює:

(400 633)2  + (600 633)2  + (1000 633)2

σ =     = 252 .

3

У відповідності  з формулою  (3.10) коефіцієнт варіації дорівнює:

ν = 252 100 = 39, 8%.

633

Це означає, що випуск  продукції  по декадах відхилявся від пла- нового завдання. Чим більший коефіцієнт варіації, тим неритмічніше працювало підприємство.


 

В процесі аналізу необхідно підрахувати упущені можливості підприємства щодо виробництва продукції,  пов’язані з неритмічною роботою, для чого рекомендується провести такі розрахунки:

—  різниця між плановим і зарахованим випуском продукції

1900 — 1700 = 200 тис. грн;

—  різниця між фактичним і можливим випуском продукції, який обчислюється, виходячи  із найбільшого  декадного вироб- ництва

2000 — (1000 3) = –1000 тис. грн;

—  різниця між максимальним і мінімальним декадним випуском продукції помножена на кількість  декад

(1000 — 400) 3 = 1800 тис. грн.

І насамкінець,  якщо аналітик  в результаті  ретельного  аналізу пе- ребігу виробничого процесу виявив ознаки аритмічності, він повинен з’ясувати її причини  і запропонувати керівництву заходи щодо усу- нення цього явища.