3.4. Оперативний аналіз виробництва і реалізації продукції

Методика проведення, зразки таблиць, подані у попередніх параг- рафах  стосуються  поточного  аналізу,  який  базується  переважно  на даних бухгалтерської і статистичної звітності і охоплює річний, квар- тальний і місячний  період часу.


 

Однак враховуючи, що сучасний світ живе в епоху постійних кардинальних і динамічних  змін, результати поточного аналізу не дозволяють  своєчасно прийняти необхідні управлінські рішення, які обумовлені  новими  обставинами зовнішнього  і внутрішнього  серед- овища. Адаптація до таких змін вимагає прийняття оперативних і ефективних рішень, постійного  корегування того, що робиться  і як робиться.

З урахуванням зростаючої потреби управлінців в оперативній ін- формації для прийняття своєчасних рішень в сучасних умовах відпо- відно зростає важливість оперативного  аналізу.

Власне наявність  результатів  оперативного  аналізу дозволяє під- вищити адаптивність підприємств до нових реальних умов, передусім зовнішнього середовища через такі функції управління, як плануван- ня, координація (регулювання), організація. Так, результати опера- тивного аналізу  забезпечують  можливість  корегування оперативних і поточних планів.

Перевага оперативного  аналізу полягає в його дієвості, тобто в можливості  управлінців своєчасно втручатися в господарські  проце- си для надання їм бажаної спрямованості.

При чіткому і різнобічному веденні оперативного обліку оператив- ний аналіз може охопити більшість показників, які характеризують ді- яльність  підприємства: виробництво і реалізацію  продукції;  забезпе- ченість матеріальними і енергетичними ресурсами, комплектуючими і покупними виробами; якість продукції; розмір і динаміка виробничих запасів, готової продукції; виконання плану прибутку тощо.

В табл. 3.10 за даними підприємства з неперервним виробництвом наведений приклад проведення оперативного аналізу виконання пла- ну виробництва продукції  у вартісному  вимірі.  За  такою ж схемою можна проводити оперативний аналіз виконання плану виробництва з основних видів продукції у натуральному вимірі, виконання плану реалізації,  зобов’язань  з продукції  у вартісному  і натуральному ви- мірах тощо.

Як свідчать дані табл. 3.10, протягом перших шести днів з початку звітного періоду план виробництва продукції не виконувався. Однак, завдячуючи відповідним  заходам,  планове  завдання  на декаду було виконане  на 100,5%, що дало можливість  додатково виготовити  про- дукції на 3000 грн.


 

Таким   чином,  щоденні  результати  оперативного   аналізу   віді- грають роль сигнальної  системи, яка постійно сповіщає про стан до- сліджуваного  об’єкта, що врешті-решт  дозволяє органам управління своєчасно усунути негативні наслідки діяльності підприємства.

Таблиця 3.10

Виконання плану виробництва продукції

 

 

Дата

За добу

Наростаючим підсумком

 

за пла- ном, тис. грн

 

факт., тис. грн

відхи- лення від плану, тис. грн (гр.3– гр.2)

 

в % до плану (гр.3:

гр.2) × 100

 

за пла- ном, тис. грн

 

факт., тис. грн

відхи- лення

від плану, тис. грн (гр.7– гр.6)

 

в % до плану (гр.7:

гр.6) × 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.05

60

57

–3

95,0

60

57

–3

95,0

2.05

60

58

–2

96,7

120

115

–5

95,8

3.05

60

59

–1

98,3

180

174

–6

96,7

4.05

60

61

+1

101,7

240

235

–5

97,9

5.05

60

62

+2

103,3

300

297

–3

99,0

6.05

60

60

100,0

360

357

–3

99,2

7.05

60

64

+4

106,7

420

421

+1

100,2

8.05

60

62

+2

103,3

480

483

+3

100,6

9.05

60

61

+1

101,7

540

544

+4

100,7

10.05

60

59

–1

98,3

600

603

+3

100,5

Разом

600

603

+3

100,5