3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 3.1. Завдання і джерела аналізу

В ринкових  умовах  виконання плану  з виробництва і реаліза- ції продукції  у відповідності  зі взятими  зобов’язаннями (договори, контракти,  держзамовлення) є неодмінною умовою нормального функціонування кожного підприємства.

Рівень  таких якісних  показників,  як продуктивність праці, собі- вартість продукції, прибуток, рентабельність багато в чому залежить від виконання плану виробництва і реалізації продукції.

Аналіз виробництва і реалізації продукції повинен здійснюватися у взаємозв’язку з кон’юнктурою  ринку  (попит  і пропозиція на про- дукцію, рівень цін, дії конкурентів тощо).

Основними завданнями аналізу є:

—  перевірка напруженості  планових завдань;

—  оцінка виконання плану (держзамовлень, договорів, контрак- тів), складу, якості продукції,  ритмічності  і рівномірності  ви- робництва;

—  виявлення причин відхилення від плану і рівня попередніх пе- ріодів;

—  виявлення резервів росту обсягу виробництва і реалізації про- дукції, підвищення якості продукції, забезпечення ритмічнос- ті і рівномірності  виробництва;

—  проведення  ринкових  досліджень.

Для  проведення  аналізу  використовуються такі джерела  інфор- мації:

—  статистична звітність:

–  Форма  № 1-П (термінова) «Терміновий звіт про виробни- цтво промислової продукції (робіт, послуг)»;

–  Форма  № 1-ПЕ  «Місячний звіт про економічні  показни- ки…»;


 

–  Форма  № 1-підприємництво «Звіт  про основні показники діяльності підприємства»;

–  Форма  №  1П-НПП «Звіт  про  виробництво промислової продукції»;

—  бухгалтерська (фінансова) звітність:

–  Форма  № 2 «Звіт про фінансові результати»;

—  планові завдання, контракти,  договори, держзамовлення;

—  нормативи,  стандарти тощо;

—  оперативний звіт про виробництво,  відвантаження і реаліза- цію продукції.