2.3. Облік придбання автотранспортних  засобів

Первинний облік. У бухгалтерському  обліку будь-яка операція повинна  підтверджуватися   відповідними  документами.  Придбання авто не є винятком. І першим документом, який повинен бути на під- приємстві, є договір, згідно з яким отримується авто. До таких дого- ворів можна віднести:

1. Договір купівлі-продажу — при придбанні авто за кошти.

2. Договір про безоплатну передачу — при безоплатному одер-

жанні авто.


РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

3. Договір міни — при одержанні авто в рахунок поставленої продукції (товарів, робіт, послуг), тобто у випадку бартеру.

4. Інші договори, наприклад, рішення засновників про одержан-

ня авто як внеску до статутного капіталу, та ін.

Важливими  даними  в договорі  є пункт  договору  або дода- ток  до договору,  в якому  зазначено  вартість  автотранспорту,  а також його характеристики і складові (наприклад, наявність в автомобілі автомагнітоли, інструментів, запасних частин, конди- ціонера,  радіотелефону  тощо). Відповідальна  особа або комісія при прийнятті  автомобіля  в акті прийому-передачі  повинна  вка- зати  повний  перелік  цінностей,  отриманих  від  постачальника, тобто зробити опис прийнятого об’єкта. На практиці зазвичай постачальник оформлює товарну (видаткову) накладну на авто- мобіль  (додаток  3), дані якої перевіряють  при складанні  опису або акту прийому.

При складанні опису звертають увагу на наявність:

1) нестач у комплектації авто;

2) наявних пошкоджень автомобіля;

3) наявність і справність додаткового устаткування (вузлів, аг- регатів та інших цінностей) автомобіля, не зазначених у його техніч- ній  документації.  Це  може  бути  кондиціонер,  телевізор,  пристрій проти викрадення, чохли, пально-мастильні матеріали тощо.

Усі цінності повинні бути зазначені в акті приймання автомо- біля і відображені в фінансовому і податковому обліку. На практиці, незалежно від каналу отримання, на придбанні авто оформлюються або типові форми первинних документів з обліку основних засобів — Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ОЗ-1), або власно утворений документ. В останньому випадку  такий  акт має  містити  мінімум  необхідних  для  наступного обліку реквізитів.

Крім товарних документів, постачальник виписує і надає покуп-

цеві податкову накладну на автомобіль (якщо продавець зареєст- рований як платник податку на додану вартість — ПДВ). Цей доку- мент   є  важливим   для   врахування   суми   ПДВ   у  постачальника (податкові зобов’язання) та покупця (податковий кредит).

Нормативним документом, який регулює методику відображен- ня в бухобліку операцій з основними засобами (придбання,  аморти- зація, вибуття) є П(С)БО 7 «Основні засоби».

Операції з придбання і сам автомобіль,  який отримується,  мо-

жна класифікувати за наступними ознаками:


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТУ ТА АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

1. Форма оплати  за автотранспорт:  купівля за кошти; безо-

платне одержання; внесок до статутного капіталу;  за бартером.

2. Термін експлуатації: новий автомобіль; автомобіль, що був у використанні;

3. Мета використання:  для виробничих цілей; для адміністра-

тивних цілей; для використання на запчастини.

Одиниця обліку. Незалежно від того, як автотранспорт отри- мувався,  чи має він знос і для яких цілей  призначений,  одиницею обліку автотранспорту  у фінобліку є об’єкт основних засобів, тоб- то саме авто. Будь-яке начіпне і додаткове устаткування, що не входить, відповідно до паспортних даних, до конструкції автомобіля і може бути демонтоване з автомобіля без порушення його функціо- нальних можливостей і технічних характеристик, прибуткується як окремий об’єкт основних засобів чи матеріалів (запасів). Зокрема, навісне обладнання, наприклад, автомагнітола оприбутковується залежно від її вартості на рахунок 10 «Основні засоби» (понад 1000 грн) або рахунок 11 «Інші необоротні активи» (менше ніж 1000 грн), набір інструментів — на субрахунок 209 «Інші матеріали».

2.3.1. Придбання за кошти

Фінансовий облік. Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, що складається з:

1. Суми, сплаченої покупцем продавцю за автомобіль.

При цьому вартість матеріальних цінностей, які виділені в доку- ментах постачальника окремими позиціями: шини, кондиціонер, ав- томагнітола, запчастини, акумулятор, інструменти, пально-мастильні матеріали, інше навісне обладнання та інвентар не враховуються в початковій вартості авто, а відображаються на окремих рахунках бух- обліку. Якщо ж зазначені цінності не виділяються в документах поста- чальника, вони враховуються в складі первісної вартості авто.

2. Вартості послуг з реєстрації автомобіля (держмито і платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням автомобіля);

3. Суми ввізного мита (у разі імпорту автотранспорту);

4. Витрат зі страхування ризиків.

До цих витрат належать страхування ризиків з доставки автот- ранспорту, страхування автотранспорту на період його майбутньої експлуатації тощо.

5. Суми  збору  на обов’язкове  державне  пенсійне  страху-

вання (під час купівлі легкового автомобіля).


РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

6. Інших витрат, безпосередньо пов’язаних з доведенням ос- новних засобів до стану, в якому вони придатні для використання  із запланованою метою.

До цих витрат належать також витрати на ремонт і регулюван- ня автомобіля (у випадку якщо були пошкодження чи відхилення в роботі приладів,  вузлів і агрегатів),  а також заміну зношених  дета- лей, що вийшли з ладу, вузлів, агрегатів тощо, без яких експлуатація автомобіля неможлива чи заборонена.

Витрати, пов’язані зі сплатою відсотків за користування  по- зикою для придбання авто мають подвійний характер. З одного боку, сума відсотків може бути віднесена до витрат періоду як вид фінан- сових витрат і не включатися в початкову вартість об’єкта. З іншого, за наявності умов для капіталізації сума відсотків може бути, відпові- дно до ПБО 31 «Фінансові витрати», віднесена до первісної вартості. Ключовою ознакою капіталізації є наявність кваліфікаційного  активу. У пункті  3 П(С)БО  31 йому  дано  таке  визначення.  Кваліфікований актив — це актив, який обов’язково потребує суттєвого часу для його створення.

Зрозуміло, що придбання готового автомобіля є разовим актом господарської діяльності і не потребує суттєвого часу для його ство- рення. Тому більш обґрунтованим виглядає варіант списання відсот- ків за кредит на фінансові витрати (дебет рахунка 95).

Таким чином, зібрані витрати на придбання авто на підставі то- варних документів постачальника  відображаються  за дебетом суб- рахунка 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» за датою надходження таких документів до бухгалтерії (в місяці надходження  документів).  Така дата може не збігатися з місяцем понесення  таких  витрат.  Наприклад,  сплачено  платіжним  доручен- ням за авто в січні, відпуск авто постачальник відобразив у докумен- тах (товарна накладна) в лютому. Зареєстровано авто в ДАІ в берез- ні, акт приймання авто в АТП складено в квітні. До бухгалтерії АТП комплект документів надійшов у другій половині травня — 20 травня. У такий ситуації датою відображення первісної вартості авто на ра- хунках обліку буде травень. Після введення авто в експлуатацію ви- трати з придбання за зазначеною датою переносять на субрахункок

105 «Транспортні  засоби».  Отже, відображення  в обліку витрат з

придбання активу може збігатися з місяцем понесення витрат, а мо-

же відставати залежно від технології руху первинних документів.

Відображення  у  фінансовому  обліку  господарських  операцій,

пов’язаних із придбанням автомобіля за кошти, наведено в табл. 2.4.


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТУ ТА АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

Таблиця 2.4

Відображення у фінансовому обліку господарських операцій,

пов’язаних із придбанням автомобіля за кошти

п/п

 

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

грн

Дт

Кт

 

1

Отримано легковий автомобіль від постача- льника. Згідно з видатковою товарною на- кладною постачальника, вартість — 200000 грн без ПДВ, у т.ч. 4 шини на 800 грн, пальне на 50 грн

152

631

199150

2

Відображено суму «вхідного» ПДВ відповід-

но до товарної та податкової накладних

(200 000 × 20%)

641

631

40000

3

Відображено одержані разом з автомобілем:

 

 

 

А) запчастини — шини в кількості 4 шт. —

вартістю 200 грн за 1 шт. без НДС

207

631

800,00

Б) дизельне пальне — 10 л (ціна пального на момент отримання становила 5,00 грн за

1 л без ПДВ)

203

631

50,00

5

Оплачено постачальникові вартість автомо-

біля

631

311

240 000

7

Сплачено витрати з доставки

377

311

600

8

Відображено суму податкового кредиту

641

644

100

9

Здійснено доставку, і її вартість включено в

початкову вартість автомобіля

152

377

500

Відображено  суму  податкового  кредиту  у вартості отриманих послуг з доставки

644

377

100,00

10

Включено в початкову вартість суму страхо-

вих платежів зі страхування ризиків доставки

152

655

120

11

Перераховано страховий платіж

655

311

120

12

Оплачено вартість реєстрації автомобіля

152

311

300

13

Нараховано податок із власників транспорт-

них засобів

23 (91)

641

50

14

Нараховано пенсійний збір

(240 000 × 3% : 100)

152

651

7200

15

Перераховано пенсійний збір

651

311

7200

16

Перераховано до бюджету податок із влас-

ників транспортних засобів

641

311

50

17

Введено автомобіль в експлуатацію і визна-

чено його первісну вартість

(199 150 + 500 + 120 + 300 + 7200)

105

152

207 270

 

Примітка. А. Відображення автошин та пального окремими позиціями в аналітичному обліку (операція 3) можливе, якщо таке виділення зроблено у видатковій накладної постачальника.


РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

Введення автомобіля в експлуатацію в сумі 207270 грн (опера- ція 17) відображується  в тому місяці, у якому складено акт на вве- дення в експлуатацію. Ця сума і буде його початковою вартістю. Амортизацію в фінансовому обліку починають нараховувати з на- ступного місяця.

2.3.2. Безоплатне одержання автомобілів

Згідно з п. 10 П(С)БО 7 «Основні засоби», початкова вартість безоплатно отриманих основних засобів у бухгалтерському обліку дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання з урахуван- ням витрат з доставки, установки, монтажу, що присутні при грошо- вій формі оплати і згадані в п. 8 П(С)БО 7. При цьому виключаються суми непрямих податків (вхідний ПДВ). З іншого боку, безоплатно отримані основні засоби — це додатковий капітал, який відобража- ється на субрахунку 424 «Безоплатно  одержані необоротні активи». Відображення у фінансовому обліку безоплатного одержання авто- мобіля наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Відображення у фінансовому обліку безоплатного одержання автомобіля

п/п

 

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

грн

Дт

Кт

1

Оприбутковано безоплатно отрима-

ний автомобіль за справедливою вартістю 200 000 грн з урахуванням витрат   з   доставки   та   пенсійного збору

152

631

207 270

2

Оприбутковано шини та пальне

207, 203

631

850

3

Відображено збільшення додатково-

го капіталу

631

424

208 120

4

Автомобіль введено в експлуатацію

за початковою вартості з урахуван-

ням інших витрат з доставки

105

152

207 270


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТУ ТА АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

2.3.3. Внесок авто до статутного капіталу

Первісною вартістю автотранспортного засобу, отриманого як внесок до статутного капіталу підприємства, є справедлива вартість, погоджена із засновниками підприємства, плюс витрати по:

1) сплаті обов’язкових  зборів і платежів під час реєстрації (пе-

ререєстрації);

2) доставці і страхуванню ризиків під час доставки;

3) доведенню авто до стану, в якому воно стає придатне до ви-

користання за призначенням.

Якщо витрати сплачуються відповідно до установчого договору за рахунок засновника, то вони разом з вартістю авто відносяться на збільшення частки засновн6ика та на зменшення його (засновника) заборгованості за внесками до статутного фонду підприємства.

Фінансовий облік господарських операцій, пов’язаних з одер- жанням автотранспортного  засобу як внеску до статутного капіталу, представлений у табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Фінансовий облік господарських операцій, пов’язаних з одержанням автотранспортного  засобу як внеску до статутного капіталу

 

п/п

 

Зміст операції

Кореспон-

денція ра-

хунків

 

Сума,

грн.

Дт

Кт

1

Відповідно до установчого договору отри-

мано легковий  автомобіль  від засновника як внесок до статутного капіталу

152

46

24 000

2

Вартість  доставки  включена  до  первісної

вартості автомобіля

152

377

500

3

Нараховано  податковий  кредит  за  послу-

гами доставки

641

377

100

4

Включена в первісну вартість сума страхо-

вих платежів зі страхування ризиків доставки

152

655

120

5

Оплачено вартість реєстрації автомобіля

152

311

(372)

300

6

Нараховано податок із власників транспор-

тних засобів

23 (92)

641

50

7

Нараховано пенсійний збір (24000× 3% : 100)

23 (92)

651

720

8

Введено автомобіль в експлуатацію

105

152

24 920

9

Збільшено статутний капітал підприємства

46

40

24 000


РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

2.3.4. Придбання автотранспорту за бартером

Бартерні операції можуть здійснюватися як подібними, так і не- подібними об’єктами. У нашому випадку об’єктами необхідно вважа- ти й автотранспортні засоби, що обмінюються. Розглянемо порядок відображення в бухобліку таких бартерних операцій.

Подібні  об’єкти.  Згідно  п.  12  П(С)БО  7,  первісна  вартість об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, до- рівнює  залишковій  вартості  переданого  об’єкта  основних  засобів. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його спра- ведливу вартість, то первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є справедлива вартість пе- реданого об’єкта. Різниця, що виникла між залишковою вартістю пе- реданого  об’єкта  і його справедливою  вартістю,  списується  на ви- трати звітного періоду.

Оскільки, відповідно до П(С)БО 7, подібні об’єкти — це об’єкти,

що мають однакове функціональне призначення й однакову справе- дливу вартість, то при обміні подібними об’єктами не визначається доход, а отже, не визначається і фінансовий результат. Відображення бартерних операцій подібними об’єктами наведено в табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Відображення придбання автомобіля за бартерною операцією подібними об’єктами

п/п

 

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

грн

Дт

Кт

1

Знято  з  балансу  вантажний  автомо-

біль за первісною вартістю

286

105

28 000,00

2

Передано вантажний автомобіль кон-

трагенту, в т.ч. ПДВ

361

712

33 600,00

3

Відображено податкові зобов’язання з

ПДВ

712

641

5600,00

4

Списано   балансову   (первісну)   вар-

тість  вантажного  автомобіля  на  вит-

рати

976

286

28 000,00

5

Оприбутковано вантажний автомобіль

на заміну

152

631

28 000,00

6

Відображено податковий кредит

641

631

5600,00

7

Відображено залік заборгованостей

631

361

33 600,00


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТУ ТА АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

Неподібні об’єкти. Згідно з п. 13 П(С)БО 7, первісна вартість об’єкта основних засобів, придбаного в обмін (чи частковий обмін) на неподібний  об’єкт,  дорівнює  справедливій  вартості  переданого об’єкта основних засобів, збільшеної (зменшеної) на суму коштів чи їхніх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну. При цьому, згідно з П(С)БО 15, сума доходу за бартерним контрактом ви- значається за справедливою вартістю запасів, що одержані чи підля- гають одержанню підприємством, зменшеної чи збільшеної на суму відповідно переданих чи отриманих засобів та їхніх еквівалентів.

Наприклад,   автопідприємство   відвантажує   торговій  фірмі  в обмін на автомобіль 7000,00 кг емалі балансовою вартістю по 4 грн за 1 кг на суму 28 000 грн. Замість цього торгова фірма передає ав- топідприємству  автомобіль «ХХХ» в кількості 1 шт. (балансова вар- тість — 24 000,00 грн). Справедливу  вартість виразимо на рівні до- говірної — 28 000,00 грн без ПДВ. При цьому постачальник (торгове підприємство) здійснює доплату в розмірі 4800,00 грн, у т.ч. ПДВ. Ві- добразимо цю операцію в табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Відображення придбання автомобіля за бартерною операцією не подібними об’єктами

п/п

 

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

грн

Дт

Кт

1

Відвантажено  емаль (відображена  де-

біторська заборгованість з одночасним збільшенням валових доходів)

361

712

33 600,00

2

Відображено   податкові   зобов’язання

відносно ПДВ

712

641

5600,00

3

Списано балансову (первісну) вартість

відвантаженої емалі на витрати

943

201

28 000,00

4

Списано чистий доход на рахунок фі-

нансових результатів

712

791

28 000,00

5

Списано собівартість реалізації на ра-

хунок фінансових результатів

791

943

28 000,00

6

Оприбутковано автомобіль

152

631

24 000,00

7

Відображено податковий кредит

641

631

4800,00

8

Відображено доплату торговим підпри-

ємством

311

361

4000,00

9

Відображено податковий кредит

641

361

800,00


РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

Продовження табл. 2.8

10

Відображено залік заборгованостей

631

361

28 800,00

11

Здійснено  попередню  оплату  сторон-

ньої організації доставки автомобіля

377

311

600,0

12

Відображено суму податкового кредиту

641

644

100,00

13

Здійснено  доставку  і її вартість вклю-

чено до первісної вартості автомобіля

152

377

500,00

14

Відображено суму податкового кредиту з вартістю доставки

644

377

100,00

15

Включено в первісну вартість суму стра- хових платежів по страхуванню ризиків доставки

152

655

120,00

16

Перераховано страховий платіж

655

311

120,00

17

Оплачено вартість реєстрації автомобіля

152

311

300,00

18

Нараховано податок із власників тран-

спортних засобів

23 (92)

641

50,00

19

Нараховано пенсійний збір*

(28800 × 3% : 100)

152

651

864,00

20

Перераховано пенсійний збір

651

311

864,00

21

Перераховано   у   бюджет   податок   із власників транспортних засобів

641

311

50,00

22

Введено автомобіль в експлуатацію

(24000,00 + 500,00 + 120,00 + 300,00 + 864)

105

152

25 784,00

 

Коментар до табл. 2.8. Оскільки первісна вартість автомобіля в умо-

вах отримання доплати від постачальника визначена в сумі 24 000 (28 000 –

– 4000) грн, то така сума збільшена на вартість витрат з придбання (дос-

тавка, страховка, реєстрація, пенсійний збір), що в підсумку дає 25784 грн.

2.3.5. Придбання автомобіля, що був в експлуатації

Під час купівлі автомобіля, що був в експлуатації,  покупець не одержує даних про суму нарахованого по ньому зносу. Взагалі ці да- ні необхідні покупцеві тільки для оцінювання експлуатаційних мож- ливостей, ресурсу автомобіля, що купується. Для потреб бухгалтер- ського обліку вони не потрібні. Це пов’язано з тим, що, відповідно до П(С)БО 7, первісна вартість об’єкта в фінансовому обліку формуєть- ся незалежно  від наявності  тієї чи іншої суми зносу на дату одер- жання об’єкта. Це, як правило, справедлива вартість на дату купівлі, зазначена  в накладній  (акті прийому-передачі)  на придбання  авто-

* У випадку придбання легкового автомобіля.


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТУ ТА АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

мобіля або іншого об’єкта. Вона може бути більшою або й меншою від балансової (залишкової) вартості об’єкта продавця. У цих умовах сума зносу історичної вартості об’єкта продавця стосовно справед- ливої вартості придбання (для покупця) уже не має ніякого значення.

В усьому іншому фінансовий  облік придбання  автомобіля,  що був в експлуатації, нічим не відрізняється від придбання нового авто за кошти, безоплатно чи за бартером.

2.3.6. Купівля автомобіля на запасні частини

У деяких випадках стає більш вигідним, у фінансовому плані, купувати  замість нових запасних  частин, автомобілі  на запчастини. Як правило — це порівняно нові автомобілі, які побували в аварії, не підлягають відновленню і подальшому використанню. У таких авто- мобілях частини деталей, вузлів чи агрегатів (далі — запчастин) за- лишаються неушкодженими і цілком придатними до експлуатації. Вартість таких запчастин значно нижча від ринкової вартості анало- гічних нових, що важливо для підприємств,  у яких питання економії стоїть на першому місці.

Однією з особливостей  такого придбання авто є те, що немає потреби реєструвати  такий автомобіль  в органах ДАІ (ст. 34 Закону

№ 3353), а також сплачувати транспортний  збір, оскільки ці автомо- білі не передбачається використовувати (експлуатувати) за їхнім прямим  призначенням,  отже,  вони  не  підлягають  реєстрації  (ст.  1

Закону № 1963). Що стосується сплати пенсійного збору, то, на наш погляд,  його  сплачувати  доведеться,  оскільки  придбавається  все- таки автомобіль, а не запчастини, а в Законі про пенсійний збір щодо цього сказано абсолютно однозначно: цей збір сплачується під час придбання легкового автомобіля і ніяких обмежень чи винятків з цьо- го питання законодавство не містить.

Що стосується відображення такої покупки в фінобліку, то необ- хідно відзначити, що такий автомобіль не є об’єктом основних засобів. Не дивлячись на те, що в усіх документах об’єкт, зазначений як авто- мобіль, у бухобліку авто слід відображати на рахунку 20 «Виробничі запаси» субрахунка  209 «Інші матеріали».  У нашому прикладі (табл.

2.9) виділено  аналітичний  рахунок 2091 «Автомобіль  К на запчасти-

ни». Сплата пенсійного збору в розмірі 3%, від ринкової вартості тако-

го авто враховується на рахунку 91 «Загальновиробничі  витрати» або

92 «Адміністративні витрати» (у разі купівлі легкового автомобіля).


РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

Для того щоб уникнути додаткових пояснень контролюючим і податковим органам в процесі придбання такого автомобіля, приз- наченого на запчастини, доцільно:

1. В усіх документах  (договорах,  рахунках,  актах, накладних),  які

будуть оформлятися в процесі купівлі авто, слід вимагати від постачаль- ників вказівку, що цей автомобіль не придатний до експлуатації (не під- лягає відновленню) і придбавається з метою розбирання на запчастини.

2. Такий автомобіль, в обов’язковому  порядку, приймає комісія

із залученням фахівця (працівника підприємства чи сторонньої орга- нізації), який зможе кваліфіковано оцінити стан усіх запчастин авто- мобіля і можливість їхнього використання. Висновок такого фахівця і перелік придатних для подальшого використання запасних частин (із зазначенням номерів, якщо вони є) повинні бути наведені в акті приймання автомобіля.

3. У процесі розбирання автомобіля:

а) усі витрати, пов’язані з розбиранням, відділенням придатних запчастин від металобрухту  і, якщо необхідно, дрібного ремонту (ві- дновлення)  запчастин і приведення  їх до стану, придатного  для по- дальшого використання, слід враховувати окремо;

б) після закінчення робіт з розбирання  авто спеціальною  комі-

сією, призначеною керівником, потрібно скласти акт виконаних робіт, оприбуткувати  й оцінити (виходячи з ринкових цін на аналогічні зап- частини,  які  були  в  експлуатації,  і розцінок  контор  по  прийманню брухту чорних і кольорових металів) всі отримані запчастини і мета- лобрухт за чистою вартістю реалізації, після чого передати їх мате- ріально відповідальній особі;

в) бухгалтерії підприємства з огляду на вимоги П(С)БО 9 «За- паси» і дані, зазначені в акті приймання запчастин і металобрухту, витрати на придбання автомобіля і витрати на розбирання, ремонт (відновлення)  і приведення  запасних  частин  до  стану,  придатного для подальшого використання, слід визначити первісну вартість за- пасних частин і металобрухту  і зарахувати  їх на баланс з одночас- ним списанням автомобіля.

Розглянемо приклад, що стосується придбання авто на запчас-

тини (табл. 2.9, 2.10).

Приклад.  Автопідприємство   «А»  придбало  в  підприємства

«Б» автомобіль  «К», не придатний  до подальшого  використання за його прямим призначенням,  щоб розібрати його на запчастини. Вартість такого автомобіля  становить  3600,00 грн, у т.ч. ПДВ. Розбирати будуть відбуватися працівники автопідприємства  «А».


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТУ ТА АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

Таблиця 2.9

Відображення придбання авто на запчастини

 

п/п

 

Зміст операції

Кореспон- денція раху- нків

 

Сума,

грн

Дт

Кт

1

Отриманий від підприємства «Б» легко- вий автомобіль «К», що не підлягає від- новленню і призначений на запчастини, вартістю 3000,00 грн без ПДВ

2091

631

3000,00

2

Відображено суму вхідного ПДВ відповід-

но до товарної накладної

641

631

600,00

3

Оплачено підприємству «Б» вартість ав-

томобіля

631

311

3600,00

4

Зроблено попередню оплату сторонній організації за доставку авто

371

311

600,00

5

Відображено суму податкового кредиту

641

644

100,00

6

Здійснено доставку і її вартість віднесено на вартість запчастин

2091

631

500,00

7

Відображено суму податкового кредиту у вартості послуг по доставці

644

631

100,00

8

Раніше перерахований аванс, переведе- но в оплату виконаних зобов’язань по доставці авто

631

371

600,00

9

Нараховано пенсійний збір у розмірі 3%

вартості (у т.ч. ПДВ)

91

651

108,00

10

Перераховано до бюджету суму пенсій-

ного збору

651

311

108,00

11

Віднесено на вартість запчастин суму страхових платежів по страхуванню ри- зиків доставки

2091

655

120,00

12

Перераховано страховий платіж

655

311

120,00

13

Нараховано зарплату працівникам за ро-

збирання авто на запчастини

231

661

200,00

14

Зроблено відрахування на заробітну плату

231

65

78,08


РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

Продовження табл. 2.9

15

Списано матеріали (розчинник, ацети- лен, кисень та ін.) використані при роз- биранні авто

231

201

260,00

16

Нараховано амортизацію устаткування,

використаного при розбиранні авто

231

131

12,00

17

Відповідно до акта комісії сума витрат, пов’язаних з розбиранням автомобіля і приведенням запчастин до стану, прида- тного для їхнього подальшого викорис- тання, включається до вартості придба- них запчастин

2091

231

550,08

18

Оприбутковано запчастини, придатні для подальшого використання (розрахунок первісної вартості запчастин і метало- брухту див. у табл. 2.10)

207

2091

410,00

19

Оприбутковано металобрухт чорного та кольорового металу

2092

2091

3651,60

20

Списання перевищення первісної варто-

сті над чистою вартістю реалізації

946

2091

108,46

21

Доходи від здачі цінностей, що залиши-

лися, на металобрухт

361

712

3600,00

22

ПДВ у сумі доходів

712

641

600,00

23

Формування фінансового результату від продажу матеріальних цінностей на ме- талобрухт

712

791

3000,00

24

Списання вартості матеріальних ціннос-

тей, що були передані на металобрухт:

 

а) у разі використання рахунків класу 8

84

2092

3651,60

б) у разі використання рахунків класу 9

943

2092

3651,60

25

Списання вартості матеріальних ціннос- тей, що були передані на металобрухт, на фінансовий результат:

 

а) у разі використання рахунків класу 8

791

84

3651,60

 

б) у разі використання рахунків класу 9

791

943

3651,60

26

Результат реалізації матеріальних цінно-

стей, що були передані на металобрухт

442

791

651,6


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТУ ТА АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

Таблиця 2.10

Розрахунок первісної вартості запчастин і металобрухту,

отриманих після розбирання автомобіля

 

п/п

 

Наймену- вання отриманих запчастин і металоб- рухту

Оприбутковано

в результаті ро-

збирання авто

Оцінка за

чистою вартістю реаліза- ції з ура- хуван- ням ринко- вих цін (грн)

 

Витрати на прид- бання авто

1

(грн)

Витрати на роз- бирання авто, ві- днов- лення запчас- тин та ін.

(грн) 2

 

Разом витрати (стов- пець 5 + стов- пець 6)

 

Первісна вартість, отримана розрахун- ковим шляхом

(грн) 3

 

Од. вимі- ру

 

Кіль-

кість

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Гідропід- силювач руля

шт.

1

280,00

249,56

37,92

287,48

280,00

2

Бензобак

Шт.

1

70,00

62,39

9,48

71,87

70,00

3

Головний гальмівний циліндр

Шт.

1

60,00

53,48

8,13

61,61

60,00

4

Металоб- рухт ко- льорових металів

Кг.

0,2

1,60

1,43

0,22

1,65

1,60

5

Металоб- рухт чор- них мета- лів

Кг.

1000,0

3650,00

3253,14

494,33

3747,45

3650,00

 

Усього

Х

Х

4061,60 4

3620,00 5

550,08

4170,06

4061,60

 

1 Витрати на придбання автомобіля розподіляються за запчастинами пропорційно їхній вартості реалізації. Розрахунок здійснюється через коефіці- єнт розподілу (К1), який визначається (3620,00/4061,60) і дорівнює 0,8912743. Далі для отримання даних по рядку 1 стовпця 5 необхідні дані рядка1 стовпця

4 помножити на коефіцієнт (280,00 × 0,8912743) і матимемо 249,56; дані і для

рядка 2 стовпця 5 будуть розраховані шляхом множення даних рядка 2 стовп-

ця 4 на коефіцієнт К1 і т.д.

2 Витрати на розбирання авто, відновлення запчастин тощо розподі- ляються за запчастинами пропорційно їхній вартості реалізації. Розрахунок здійснюється через коефіцієнт розподілу (К2), який визначається (550,08/4061,60) і дорівнює 0,135434. Далі для отримання даних по рядку 1 стовпця 6 необхідні дані рядка1 стовпця 4 помножити на коефіцієнт (280,00 х

0,135434) і матимемо 37,92; дані і для рядка 3 стовпця 6 будуть розраховані шляхом множення даних рядка 2 стовпця 4 на коефіцієнт К2 і т.д.

4 Згідно з вимогами П(С)БО 9, береться менша сума між чистою варті-

стю реалізації і собівартістю.

5  Цю суму визначають додаванням ринкової вартості запчастин і ме-

талобрухту.


РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ