ВСТУП

Трансформаційні процеси  у вітчизняній економіці  посилюють  її відкритість,  реальну  інтеграцію  у світове  господарство.  Підвищення конкурентоспроможності національних виробників на зовнішніх ринках  — необхідна  умова забезпечення ефективності цього проце& су. Достатньо  актуальною проблемою  для  вітчизняних виробників на зовнішніх ринках стає підвищення конкурентоспроможності за ра& хунок  впровадження оптимальних методів  фінансування їх зовніш& ньоторговельної діяльності  (ЗТД). Розвиток системи  фінансування поточних потреб експортерів та імпортерів  розширює  можливість інтенсифікації торгівлі технічно складною продукцією,  дає змогу забезпечити перехід до інвестиційно&відтворювальної моделі зовніш& ньоекономічного сектора української економіки. Сучасні вимоги щодо здійснення зовнішньоторговельних операцій  висувають  і відповідні вимоги до змісту навчального процесу, який  передбачає  викладання дисциплін, завдяки  яким у майбутніх фахівців зовнішньої торгівлі сформуються необхідні знання  та навички.

Навчальний посібник  «Фінансування  зовнішньоторговельної

діяльності  підприємства» саме й має на меті сформувати в майбутніх фахівців  у сфері  зовнішньоекономічної діяльності  професійні знан& ня в галузі  фінансування зовнішньоторговельних операцій  та форм залучення фінансових коштів, допомогти їм опанувати  сучасними методами  аналізу  їх ефективності та набути  навички  прийняття рі& шень щодо вибору  найбільш  доцільних  форм  фінансування.

Студенти  мають вивчити  систему понять, які визначають  суттєві

сторони відносин з приводу фінансування зовнішньоторговельних операцій, та професійну термінологію,  що використовується при здій& сненні операцій з їх фінансування, особливості  техніки залучення фінансових ресурсів, що використовується у вітчизняній та зарубіж& ній практиці  фінансування, вивчити  методики  аналізу  ефективності різноманітних форм фінансування та навчитися їх використовувати у своїй  практичній діяльності.


Розділ І. Економіко-організаційні засади фінансування ЗТД підприємства