ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України  РСР (із змінами і доповненнями) «Про зовніш&

ньоекономічну діяльність» № 959&ХІІ від 16.04.1991  р.

2. Дектрет КМУ  від 19.03.1993 р. «Про систему валютного регу&

лювання  і валютного  контолю».

3. Закон України  «Про вексельний обіг в Україні»  від 2.10.2000 р.

4. Закон  України  «Про  порядок  здійснення розрахунків в іно&

земній  валюті»  від 23. 09.1994 р.

5. Закон  України   «Про  фінансовий лізинг»  №  723/97&ВР  від

16.12.1997 р.  у редакції  від 11.12.2003 р. за № 1381&IV.

6. Закон України  «Про  заставу».

7. Закон  України   «Про  банки  та  банківську   діяльність»  від

07.12.2000 р.

8. Закон України  «Про  кредитні  спілки»  від 20.12.2001 р.

9. Закон  України  «Про  фінансові  послуги  та державне  регулю&

вання  ринків  фінансових послуг».

10. Постанова Правління НБУ «Про розрахунки між резидента&

ми у векселях  в іноземній  валюті»  // Додаток  до Вісника  НБУ.  —

1999. — № 7.

11. Інструктція НБУ «Про відкриття банками  рахунків  у націо& нальній  та іноземній  валюті» № 127, затверджена постановою  Прав& ління  НБУ від 18.12.1998 р.

12. «Про встановлення  тимчасового  порядку  про кредитування в іноземній  валюті» Постанова  Правління НБУ // Додаток  до Вісни& ка НБУ.  — 1999. — № 1.

13. По$станова Правління НБУ № 144 від 7 травня  1997 р. «Про порядок  реєстрації  одержання резидентами кредитів в іно&земній валюті  від іноземних  кредиторів».

14. Програма  стимулювання експорту  продукції  // Офіційний вісник  України.  — № 49. — 21.12.2001. — С.129.

15. Інструктція про порядок  здійснення розрахунків в іноземній валюті  за експортно&імпортними  операціями на умовах  відстрочки платежів.  Наказ  НБУ №  85 від  12.06.1994  (Зміни та доповнення: Наказ  НБУ № 20 від 22.09.1995;  Наказ  НБУ № 225 від 8.07.1997;


 

Наказ  НБУ № 364 від 31.11.1997;  Наказ  НБУ № 79 від 2.03.1998; Наказ  НБУ № 381 від 21.09.1998.

16. Абалкин  Л. Лизинговые, факторинговые и форфейтинговые операции.  — М., 1995.

17. Ачкасов А.И. Операции «а&форфе». — М., 1996.

18. Баринов Э.А. Валютно&кредитные отношения во внешней тор&

говле. — М., 1998.

19. Большакова О.Ю. Вексельний обіг в Україні  // Фінанси Ук&

раїни. — 2000. — № 7.

20. Бондаренко С.І. Використання акредитива // Фінанси Украї&

ни. — 2000. — № 3.

21. Бровков С.М., Руденко Л.В. Валютно&фінансові механізми  в міжнародному бізнесі: світовий  досвід та українська  практика.  — К.: ТОВ  «Агентство  Україна»,  2001.

22. Валютно$кредитные операции  и расчеты по внешнеторговым контрактам. Справочно&методическое издание.  Будько  В.А. — СПб.,

1995. — 176 с.

23. Внукова  Н.М. Основи  факторингу. — К.,»Знання»,1998.

24. Газман  В.Д. Лизинг:  теория,  практика,  комментарий. —  М.,

1997.

25. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. Практи&

кум. — М., 1999.

26. Данилюк  Р.Ю. Короткострокове фінансування комерційними банками  міжнародної торгівлі  // Фінанси України.  — 2000. — № 6.

27. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Самовженко Т.С. Фінансовий слов&

ник. — К.: Знання, 2000. — с. 425.

28. Звіт про Інтернет&конференцію  «Лізінг  в Україні: роль  дер&

жави  в його розвитку  // Лізинг  в Україні.  — 2005. — № 1.

29. Зовнішньоекономічні  операції  і контракти:  Навч.  посібник.  — К.: ЦНЛ,  2004.

30. Зозуля  Т.О. Міжнародне кредитування // Фінанси України.&

2000. — № 7.

31. Зоренко А.С., Резниченко В.Н. Лизинг: возможности и перспек&

тивы // Экономика предприятия. — 1999. № 4&5.

32. Кабаніхіна К.В. Фінансовий лізинг пасажирських літаків // Фінанси України.  — 2002. — № 5.

33. Кабанець О.І., Кольга В.Д. Валютне  регулювання та контроль в Україні.  — К., 2000.


Софіщенко І.Я. Фінансування  зовнішньоторговельної діяльності підприємства

34. Касимов  А.В. Лизинговые услуги  для  предприятий АПК  // Экономика сельскохозяйственных и промышленных предприятий. —

1992. — № 9.

35. Лысенков Ю.М., Педь И.В. Расчеты  во внешней торговле. — К.,

2003.

36. Лизинг и коммерческий кредит. — М.: Ист&Сервис, 1993.

37. Ляхова  О. Участь  українських банків  у лізинговому бізнесі // Вісник  НБУ.  — 2001. — № 6.

38. Международная торговля: финансовые операций, страхование и другие услуги: Пер. с англ. — К.: Торг.&изд. Бюро  ВНМ,  1994.

39. Михайлов  Н.А. Международные расчеты. — М., 1999.

40. Международный  менеджмент.  — М., 2000.

41. Междунардные торговые и финансовые обычаи. Под общ. ред. С.И.Кумок. Т. 2. — М., 1995.

42. Міжнародні розрахунки та валютні  операції  За ред. М.І.Сав&

лука. — К., 2002.

43. Овчаров  Д.И. «Развитие лизинга  в рыночной  экономике // Лизинг  ревю» — 1997. — № 2&3.

44. Пятакова  В. Современные аспекты  международного факто&

ринга // Финансовая консультація. — 2002. — № 9.

45. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно&розрахунко&

вих операцій  в банках — К.: Академія,  2002.

46. Савченко Г. Кредитування у формі овердрафту // Банківська справа. — 2000. — № 5.

47. Слепов В.А., Гордиенко В.И. Международные торговые  расче&

ты. — М., 1998.

48. Савицкая  Г.В. Анализ  хозяйственной деятельности предприя&

тия  — М., 2003.

49. Слов’янська Н. Лізинг  як перспективна форма  господарських відносин: Проблеми розвитку  фінансового менеджменту.  — К., 1995.

50. Смітієнко З.Д., Висовський Н.А. Форми і методи міжнародних платіжно&розрахункових операцій  // Митна  справа. — 2001. — № 2.

51. Стукало  Н.В. Міжнародний лізинг  та деякі  проблеми  його митно&тарифного регулювання // Фінанси України.  — 2000. — № 10.

52. Філатова  О.В. Фінансовий механізм  зовнішньоекономічної діяльності // Фінанси України.  — 2003. — № 9.

53. Фінанси  підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. — К.: КНТЕУ, 2000.


 

54. Шевчук Ю. Операція лізингу та практичні  аспекти її здійснен&

ня // Лізинг  в Україні.  — 2005. — № 2.

55. Шмелев В.В. Страхование кредитов  во внешнеэкономической деятельности за рубежом  // Страховое  дело. — 2002. — № 3.

56. Цветков Н.А. Внешнеэкономические сделки. — М., 2001.

57. Хоминич  В.В. Кредитование внешнеэкономической деятель&

ности. — М.: ФБК&Пресс, 1998.

58. Ченг Ф.Ли, Джозеф И. Финетти. Финансы корпораций. — М.: Инфра&М, 2000.

59. Чоботарь Ю.М. Валютно&кредитный механизм  и ценообразо&

вание во внешнеэкономической деятельности. — М., 1991.

60. Шатравин  В.А. Эффективность лизинговых операций.  — М.,

1998.

61. Шмитгофф К. Экспорт: право и практика  международной тор&

говли. — М., 1993.

ІНТЕРНЕТ3РЕСУРСИ

1. http://www.bc.rql.kiev.ua/mon — Моніторинг Фінансових ринків

України  та світу.

2. http://www.finmarket.info  — Фінансовий ринок  України: нау&

ково&практичний інформаційний проект.

3. http://fingid.com — Фінансовий і банківський гід.

4. http://www.fmclub.kiev.ua  — Фінансовий клуб  України.

5. http://bin.соm.ua — Найоперативніша та найактуальніша інфор&

мація  зі світу фінансів  для  успіху  вашого бізнесу.

6. http://www.uabanker.net ABanker.Net:  — Все пpo банки України.

7. http://www.aub.com.ua  — інформаційний сервер  Асоціації  ук&

раїнських  Банків.

8. http://www.banker.com.ua — Український банківський портал.