ДОДАТОК 5

ПРОГРАМА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ

(Розпорядженням КМУ № 498&р від 26.10.2001)

П. 5. Кредитування та страхування експорту

Важливе  місце  в стимулюванні експорту  повинні  зайняти різні форми кредитування, яке забезпечуватиметься наданням  експортеру як середньострокових, так і довгострокових кредитів  через кредитні установи.

Для страхування зовнішньоекономічних ризиків  держава буде вживати заходів щодо страхування експортних кредитів комерцій& ними банками та фінансовими установами.  Передбачається створен& ня системи  страхування експортних кредитів  та розвиток  насампе& ред таких  видів  страхування, як  страхування експортних кредитів, що надаються  експортеру,  з метою захисту його від ризику  неплате& жу іноземного  покупця.

З метою створення умов для збереження та нарощування обсягів експорту  та його подальшого  стимулювання передбачається:

— створення системи  спеціалізованих страхових  компаній,  неза& лежно від форми власності для страхування ризиків  під час здійснення експорту та інших зовнішньоекономічних операцій (оренда, лізинг, консигнація), іноземних  кредитів та інвестицій за кордон;

— вишукання шляхів  фінансування заходів з інформаційного та

правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності  за ра& хунок коштів зовнішнього  фінансування та програм  технічної допомоги;

— поетапне  приведення державних  стандартів  України  у відпо&

відність із вимогами міжнародних та європейських стандартів;

— активізація процесу  укладення угод про вільну торгівлю  з ін&

шими країнами  та митними  союзами;

— стимулювання участі вітчизняних підприємств у виставках&яр&

марках за кордоном;

— спрощення процедури  продовження термінів  проведення роз& рахунків під час здійснення експорту високотехнологічної та наукоємної продукції;


 

— сприяння укладенню  міжбанківських угод про довгострокове кредитування контрактів на умовах використання національ& ної валюти.

Для  збільшення обсягів  і видів  страхування необхідно  вжити

заходів щодо широкого  залучення страхових  компаній  до перестра& хування  експортних кредитів  і ризиків  та про механізм  координації діяльності спеціалізованих страхових  компаній.

П. 6. Фінансове забезпечення виконання Програми

Програма  реалізуватиметься шляхом включення її завдань до проекту Державної програми економічного та соціального розвитку України.  Виконання завдань  Програми  у порядку,  визначеному за& конодавством, передбачається фінансувати за рахунок:

— коштів  державного  та місцевих  бюджетів;

— власних  коштів  виконавців проектів;

— коштів зацікавлених суб’єктів підприємництва всіх форм влас&

ності;

— коштів громадських  організацій;

— інвестиційних кредитів  міжнародних фінансових організацій, зокрема, Міжнародного банку реконструкції та розвитку  і Європейського банку реконструкції та розвитку;

— цільових  кредитів  комерційних банків;

— коштів  іноземних  інвесторів;

— технічної допомоги міжнародних союзів (програма ЄС TACIS) для створення ринкової інфраструктури (функціонування центрів  стандартизації і сертифікації, маркетинг  та інформац& ійна підтримка  проектів,  організація взаємодії  з фінансовими групами);

— інших джерел.

Кошти Державного  бюджету передбачається першочергово спря& мовувати  на  часткову  компенсацію  ставок  по кредитах  комерцій& них банків для підприємств&експортерів за напрямами використан& ня на:

— запровадження у виробництво систем якості та проведення сер&

тифікації виробництва;

— виконання робіт із запровадження у виробництво новітніх  на&

уково&технологічних рішень та реалізацію  інвестиційних про&


.


 

Софіщенко І.Я. Фінансування  зовнішньоторговельної діяльності підприємства