АНОТАЦІЯ

 

 

1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ

І.Я. Софіщенко

ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Рекомендовано Міністерством   освіти  і   науки   України як навчальний  посібник для студентів вищих  навчальних  закладів

Киів – 2006


Софіщенко І.Я. Фінансування  зовнішньоторговельної діяльності підприємства

 

 

 

2

 

УДК  339.5(075.8) ББК 65.428я73

С 68

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист  №  14/18.2 – 753 від 06.04.2005  р. )

Рецензенти:

Корнєєв В.В.  – доктор  економічних наук  (Інститут еконо&

мічного  прогнозування НАН  України);

Пила В.І. – доктор  економічних наук  (НДІ економіки  при

Міністерстві економіки  України);

Софіщенко І.Я.

С 68 Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприє3 мства:  Навчальний посібник. – К.: Центр  навчальної  літерату& ри, 2006. – 138с.

ISBN 966&364&169&Х

Навчальний посібник узагальнює матеріал, який вивчається у окремих темах  навчальних курсів   „Основи зовнішньоекономічної  діяльності”, „Фінан& си підприємств”, спецкурсі „Фінансування зовнішньоторговельних операцій підприємств”, які включені до навчальних планів підготовки бакалаврів та спеціалістів з економіки та підприємництва. У ньому  висвітлено питання організації залучення фінансових ресурсів з різних джерел для  фінансування зовнішньоторговельної діяльності, наведено сучасні  методики оцінки ефектив& ності  залучення зовнішнього фінасування.

Навчальний посібник дозволить набути необхідних навичок для  прийнят& тя  ефективних рішень  у сфері  фінансування зовншіньоекономічної діяльності та призначений для  студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників.

ISBN  966&364&169&Х       © Софіщенко І.Я.,  2006

© Центр навчальної літератури, 2006.


 

 

Софіщенко І.Я. Фінансування  зовнішньоторговельної діяльності підприємства