ДОДАТОК 4

Кредитна лінія Національному банку України (НБУ)

від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

для малих та середніх приватних підприємств (МСП)

ВИМОГИ ДО МСП3ПОЗИЧАЛЬНИКІВ, КРЕДИТІВ ТА ПРОЕКТІВ

МСП$Позичальник:

1) повинен  бути зареєстрованим в Україні  юридичною  особою і відноситися до приватного  сектора  або контролюватися ним;

2) повинен бути платоспроможним та життєздатним з комерцій&

ного погляду;

3) повинен  мати не більше ніж 500 постійних  працівників;

4) не може  бути  підприємством, пов’язаним  із Банком&учасни&

ком (БУ), який  надає кредит;

5) не може вносити суттєвих змін до своїх установчих  документів (щодо структури акціонерів,  виду діяльності  тощо)  без згоди БУ  впродовж  усього терміну  кредиту;

6) повинен бути згодним обмежувати  розмір дивідендів  згідно із

зобов’язаннями щодо обслуговування боргу;

7) активи  підприємства перед впровадженням проекту  повинні становити  не більше  ніж  $4 000 000 (на  підставі  залишкової вартості,  без урахування вартості  землі та будівель),

8) співвідношення «Борг/Капітал» (з урахуванням потенційного кредиту) до та протягом  терміну впровадження проекту не по& винно  перевищувати 70:30;

9) значення коефіцієнта обслуговування боргу повинно бути не мен& шим за 1.5; (коефіцієнт обслуговування боргу розраховується на річній  основі  за фінансовим планом  як  правило  за формулою

«(чистий  прибуток + амортизація  + відсотки) / (відсотки + ос$

новна сума кредиту)».

Проект:

1. Кожен  проект  затверджується на підставі  оцінки,  проведеної БУ  та Кредитним радником  ЄБРР, включаючи  перегляд  де& тального  бізнес&плану.


 

2. Проект  повинен,  у найгіршому  випадку,  мати позитивну NPV при ставці дисконтування, яка щонайменше  урівнювала б май& бутні грошові надходження з вартістю кредиту, включаючи відсотки та інші збори (як правило, приймається рівною 15%).

3. Проект  повинен  бути розроблений із дотриманням відповід&

них нормативів щодо охорони  здоров’я, навколишнього сере& довища  та безпеки  праці, зокрема,  згідно з чинним  екологіч& ним законодавством України  та Природоохоронними вимогами й Екологічними процедурами ЄБРР.

4. Проект  не повинен  бути пов’язаним  з ігровим  бізнесом,  ви&

робництвом тютюнових  виробів,  міцних  (із  вмістом  алкого& лю >15%) напоїв, зброї та військового  спорядження, а також з товарами  або діяльністю,  занесеною  до Природоохоронного списку  ЄБРР.

5. Мінімальний розмір  проекту  — $180 000.

6. Максимальний розмір проекту  — $4 000 000.

7. Бенефіщар або спонсор  повинен  внести щонайменше  30% від вартості проекту з власних ресурсів. Власний внесок може бути здійснений у вигляді основних фондів, сировини  та інших активів,  включаючи  значну  суму в грошовій  формі.

8. Закупівля товарів  та послуг повинна  здійснюватися відповід& но до правил  ЄБРР з тим, щоб товари та послуги купувалися за ринковими цінами та за принципом тендера і щоб рішення про капітальні інвестиції приймалися з урахуванням ефектив& ності вкладення коштів  на конкурентних засадах.

Кредит:

1. Фінансування в доларах  США  надаватиметься для:

a) довгострокового фінансування засобів виробництва і пов’яза&

ного з ним збільшення нормативного оборотного  капіталу;

б)  короткострокового фінансування витрат  на сировину  і за& пасні частини для подальшої переробки  або використання у виробництві;

в)  фінансування лізингу;

г) короткострокового фінансування експортних контрактів.

2. Кредити  не надаватимуться для  покриття існуючих  зобов’я& зань  приватних підприємств перед  БУ  або для  інвестицій  у цінні  папери.


 

3. Щодо інвестиційних проектів, ретроактивне фінансування може становити  до 35% суми  кредиту  для  періоду  не більше ніж 3 місяці  до схвалення кредиту.

4. Надані  в заставу  активи  (за оцінкою  НБУ) повинні  покрити

щонайменше 120% від початкового розміру кредиту; вони не можуть передаватися в заставу третім особам до повного по& вернення  кредиту.

5. Бенефіціар повинен  підтримувати страхування застави  в по&

вному обсязі на весь період кредиту

6. Мінімальний  розмір кредиту — $125 000.

7. Максимальний розмір кредиту  — найменша  сума із нижчезаз&

начених:

– $2 500 000, при цьому загальна  непогашена сума кредитів од& ному позичальнику, враховуючи  непогашені  суми мікро& та міні&субкредитів (або групі позичальників, пов’язаних між собою) не повинна  перевищувати $5 000 000;

– 20% капіталу;

– 70% загальної  вартості  проекту;

– будь&яка інша менша сума, встановлена згідно з обґрунтова&

ними вимогами  НБУ.

8. Період  повернення кредиту  залежить  від майбутніх  грошових потоків  за проектом  і підлягає  таким  обмеженням:

– кредити  надаються  на термін до 5 років, включаючи  пільго&

вий період щонайбільше в два роки;

– кредити для фінансування оборотного капіталу мають термін, відповідний до циклових оборотних  коштів (як правило,  до

12 місяців);

— Відсотки, що підлягають сплаті за кредитом, становлять не більше LIBOR + 8% (ставка LIBOR  змінна, за останні роки вона коли& валась на рівні 4–7%, станом на 27.09.2001 LIBOR = 2,53%).

9. Плата  за кредит  також включає  в собі:

– одноразову  комісію  за надання  кредиту,  яка  становить  2% від затвердженої суми кредиту (може бути включена до суми кредиту і  таким чином реально сплачуватись протягом  усь& ого терміну  погашення  кредиту);

– плату за зобов’язання в розмірі  0,5% річних  від суми будь&

якої  затвердженої, але  не  вибраної  частини  субкредиту

ММСП.